settings icon
share icon
คำถาม

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าตายฝ่ายวิญญาณ ?

คำตอบ


การตายฝ่ายวิญญาณจะถูกแยกออกห่างจากพระเจ้า เมื่ออดัมทำบาป เขาทำให้ความตายมาสู่มนุษยชาติทั้งหมด

ปฐมกาล 3:6 “เมื่อหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นน่ากิน และน่าดูด้วย ทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีกินด้วย เขาก็กิน”

พระเจ้าทรงสั่งห้ามอดัมและอีฟ ว่าจงอย่ากินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่ว พร้อมกับคำเตือนนั้นว่า ถ้าไม่เชื่อฟังจะส่งผลให้ต้องตาย "พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่า ‘ เจ้าอาจจะกินผลจากต้นไม้ทุกอย่างในสวนนี้ แต่ยกเว้นต้นไม้แห่งความรู้ดีและความชั่วที่เจ้าจะกินไม่ได้ เพราะในวันใดที่คุณเจ้าขืนกินนั้น เจ้าจะต้องตายแน่’"วลีที่ว่า "เจ้าจะต้องตายแน่" อาจจะแปลตามตัวอักษรว่า "เจ้ากำลังจะตาย" นี้หมายถึงความตายยังคงดำรงอยู่ต่อไป ที่เริ่มต้นด้วยการตายฝ่ายจิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่องที่ชีวิตค่อยๆ เสื่อมสลายฝ่ายร่างกาย และลงเอยด้วยความตายฝ่ายร่างกาย ความตายฝ่ายวิญญาณทันทีนั้น ส่งผลให้อดัมถูกตัดขาดจากพระเจ้า การกระทำที่เขาหลบซ่อนตัวจากพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงการแยกจากกัน เช่นเดียวกับความพยายามที่จะโยนความผิดบาปให้กับผู้หญิง

ปฐมกาล 3:8, 12 “เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า ชายนั้นทูลว่า ‘หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้น ส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน’”

ฝ่ายวิญญาณนี้ – และแม้ฝ่ายร่างกาย – แต่น่าเสียดาย ความตายไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะที่อดัมและอีฟ ในฐานะตัวแทนของมนุษยชาติ อดัมนำพาความบาปของเขามาสู่มนุษยชาติ เปาโลกล่าวชัดเจน ท่านบอกเราว่าบาปและความตายนั้น เข้ามาในโลกและแผ่ไปถึงทุกคนผ่านทางบาปของอาดัม

โรม 5:12 “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป”

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

คนบาปต้องตายเพราะความบาปแยกเราจากพระเจ้า การตัดขาดจากแหล่งกำเนิดของชีวิตโดยปกติแล้วคือความตายสำหรับเรา

มันไม่ใช่เพียงได้สืบสานมรดกบาปที่เป็นสาเหตุของการตายฝ่ายวิญญาณ แต่เพราะความชั่วร้ายทั้งหลายที่เราเองได้กระทำลงไป

เอเฟซัส 2:1 “ท่านตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป”

นี้ต้องพูดถึงความตายฝ่ายวิญญาณ เพราะเราก็ยังคง "มีชีวิต" ฝ่ายร่างกายก่อนที่จะได้รับความรอด ในขณะที่เราอยู่ในสภาพ "ตาย" ฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราให้รอด

โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

โคโลสี 2:13 “และท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่าน และด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุหนัต พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่าน”

เนื่องจากเราตายในบาป เราไม่สามารถวางใจในพระเจ้าหรือพระวจนะของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์พระเยซูทรงกล่าวซ้ำ ๆว่า เราไม่มีกำลัง ถ้าปราศจากพระองค์

ยอห์น 15:5 “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”

เราไม่สามารถมาหาพระองค์โดยปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ยอห์น 6:44 “ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย”

เปาโลสอนว่าตามธรรมชาติจิตใจของเราไม่สามารถยอมจำนนต่อพระเจ้า หรือทำให้พระองค์พอพระทัยได้

โรม 8:7-8 “เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า หาได้อยู่ใต้บังคับธรรม บัญญัติของพระเจ้าไม่ และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้”

ในรัฐลดลงของเราเรามีความสามารถในการทำความเข้าใจแม้กระทั่งเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า

1โครินธ์ 2:14 “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ”

การกระทำที่ซึ่งพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ พ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณเรียกว่าการบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่จะสำเร็จได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น โดยผ่านความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อเราถูกสร้างใหม่ เราจะมีชีวิตอยู่ร่วมในพระคริสต์ และเป็นคนใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เอเฟซัส 2:5 “ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี้ ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครทูตผู้บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ”

ทิตัส 3:5 “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

มันก็เหมือนการเกิดใหม่เป็นครั้งที่สอง เหมือนดังที่พระเยซูทรงสอนนิโคเดมัส

ยอห์น 3:3, 7 “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้’ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่”

การที่เราได้บังเกิดใหม่และมีชีวิตโดยพระเจ้า เราจะไม่มีวันตายอย่างแท้จริง - เรามีชีวิตนิรันดร์ พระเยซูตรัสบ่อยครั้งว่า การเชื่อในพระองค์คือการได้รับชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 3:16, 36 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะ ไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา”

ยอห์น 17:3 “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” บาปนำไปสู่ความตาย วิธีเดียวที่จะหลุดพ้นความตายคือ การมาหาพระเยซูโดยความเชื่อ ที่นำมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์"

ความเชื่อในพระคริสต์จะนำไปสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณและในที่สุดจะมีชีวิตนิรันดร์ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าตายฝ่ายวิญญาณ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries