settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชังไว้ว่าอย่างไร?

คำตอบ


ประการแรกที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรามีชนชาติเดียวเท่านั้น – มนุษยชาติ - คนขาว คนแอฟริกัน คนเอเชีย คนอินเดียแดง คนอาหรับ คนยิว, ฯลฯ ไม่ใช่คนต่างชาติพันธุ์ แต่ต่างเชื้อชาติเท่านั้น มนุษยชาติมีบุคลิกลักษณะเหมือนกัน (แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย) ที่สำคัญคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-27) พระเจ้าทรงรักโลก (ยอห์น 3:16) พระเยซูทรงให้ชีวิตของพระองค์กับคนทั้งโลก (1 ยอห์น 2:2) แน่นอนคำว่า “คนทั้งโลก” ครอบคลุมไปถึงมนุษย์ทุกชาติพันธุ์

พระเจ้าทรงไม่แสดงความลำเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:17; กิจการ 10:34; โรม 2:11; เอเฟซัส 6:9) เพระฉะนั้นเราจึงควรเป็นเช่นนั้นด้วย ยากอบ 2:4 บอกว่าผู้ที่แสดงความลำเอียงก็เป็น “ผู้วินิจฉัยด้วยใจชั่ว” ดังนั้นแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราควร “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (ยากอบ 2:8) ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงแยกมนุษยชาติออกเป็นสอง “ชนชาติ” คือ ชาวยิวและชาวต่างชาติ พระประสงค์ของพระเจ้าคือให้คนยิวเป็นชนชาติปุโรหิตเพื่อปรนนิบัติชาวต่างชาติ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับเป็นว่าคนยิวโดยส่วนใหญ่เกิดความหยิ่งในสถานภาพของตนเองและรังเกียจคนต่างชาติ ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงทรงทำลายกำแพงแห่งความเป็นศัตรูกันลงไปเสีย (เอเฟซัส 2:14) การเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชัง ทุกรูปแบบเป็นการดูถูกสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำบนไม้กางเขน

พระเยซูทรงสั่งให้เรารักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา (ยอห์น 13:34) หากพระเจ้าทรงลำเอียง และรักเราด้วยความลำเอียง นั่นก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักผู้อื่นด้วยมาตรฐานแบบนั้นด้วย พระเยซูทรงสอนไว้ในตอนจบของหนังสือมัทธิวบทที่ 25 ว่า ซึ่งเราได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของพระองค์ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่พระองค์ด้วย หากเราดูถูกผู้ใด ก็เท่ากับว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาตามพระฉายของพระองค์ ซึ่งเท่ากับว่าเรากำลังทำร้ายคนที่พระเจ้าทรงรักและคนที่พระเยซูได้ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเขา

การเหยียดผิว, ในรูปแบบและระดับที่แตกต่างกัน, คือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในมนุษย์มาเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว พี่น้องทุกชาติพันธุ์ มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเลย! พี่น้องที่ถูกเหยียดผิว, ถูกมีอคติ, ถูกเลือกที่รักมักที่ชัง – ท่านต้องให้อภัย – หนังสือเอเฟซัส 4:32 กล่าวว่า “และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่านในพระคริสต์นั้น” แน่นอนผู้เหยียดผิวไม่สมควรจะได้รับการให้อภัยจากท่าน แต่เรายิ่งไม่สมควรที่จะได้รับการให้อภัยจากพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นมากมายนัก! ส่วนผู้ที่ทำผิดในการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชัง – ท่านจำเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่และ “จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า” (โรม 6:13) ขอให้ข้อพระคัมภีร์ในหนังสือกาลาเทีย 3:28 เป็นจริงด้วยเถิด “จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชังไว้ว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries