settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า?

คำตอบ


พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูคริสต์และพระบิดาทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน (ยอห์น 1:1-4) และยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ได้ประสูติขึ้นมาเพียงผู้เดียว (ฮีบรู 1:1-4) เวลาที่กำหนดเกี่ยวข้องกับครอบครัวบ่งบอกว่าพระเจ้าพิจารณาแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นสมาชิกครอบครัว มีการกล่าวแก่ผู้ที่เชื่อที่บังเกิดใหม่ว่าพวกเราก็เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้อีกด้วย (โรม 9:8, 1 ยอห์น 3:1-2) พวกเราจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไร เมื่อพวกเราได้ยินพระกิติคุณ สารภาพบาปของเราและวางความเชื่อและความไว้วางใจของพวกเราในพระเยซูคริสต์ พวกเราจึงได้บังเกิดในตอนนั้นเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าในฐานะลูกของพระองค์และกลายเป็นผู้รับมรดกกับพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดร์ (โรม 8:14-17)

ในขณะที่พระเยซูคริสต์ได้รับการอ้างถึงว่าทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าท ผู้เชื่อได้รับการอ้างถึงว่าเป็นลูกที่เกิดในครอบครัวของพระเจ้าเป็นผู้ซึ่งจำเป็นต้องเติบโตและเติบโตอย่างเต็มขนาดในความเชื่อ (เอเฟซัส 4:11-16) และดังที่เป็นลูกและผู้รับมรดกที่ได้รับอุปถัมภ์เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ (กาลาเทีย 4:4-7) พระคุณและพระเมตตาที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าได้มีการเปิดเผยในเอเฟซัส 1:5-6 ซึ่งกล่าวว่าพระองค์ได้ไถ่บาปของคนบาป ผู้ที่พระองค์ได้ "ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณสูงส่งซึ่งพระองค์ประทานให้เราเปล่าๆ อย่างเหลือล้นในพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระเจ้า"

ในฐานะลูกของพระเจ้าเราจะได้รับมรดกอะไร ไม่น้อยไปกว่าราชอาณาจักรของพระเจ้า (มัทธิว 25:34, 1 เธสโลนิกา 2:12, ฮีบรู 12:28) พระธรรมเอเฟซัส 1:3 บอกพวกเราว่าผู้เชื่อได้รับการอวยพรด้วยการอวยพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในที่ที่ดีๆ ในพระคริสต์ การอวยพรฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ไม่สิ้นสุด เป็นนิรันดร์และถาวรในพระคริสต์ และโดยพระคุณของพระเจ้าพวกเราได้รับการอวยพรเหล่านี้ในฐานะลูกของพระองค์ ขณะที่เป็นลูกฝ่ายโลกพวกเราได้รับมรดกในตอนสุดท้ายคือสิ่งที่พ่อแม่สร้างทิ้งไว้สำหรับพวกเราหลังจากที่พวกเขาตาย แต่ในกรณีของพระเจ้า ผู้เชื่อได้เก็บเกี่ยวรางวัลของมรดกเรียบร้อยแล้วโดยการมีสันติสุขร่วมกับพระองค์ผ่านการวายพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์บนไม้กางเขน รางวัลอื่นของมรดกของเรา รวมถึงของประทานของการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับเราในช่วงเวลาที่พวกเราเชื่อในพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:13-14) ซึ่งอนุญาตให้พวกเราอยู่ร่วมกับพระองค์ในตอนนี้และความรู้ที่ว่าความรอดของเรานั้นปลอดภัยชั่วนิรันดร์ (ฮีบรู 7:24-25)

การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าคือการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งประทานให้แก่ผู้เชื่อและเป็นอย่างเดียวที่ควรนำเราให้คุกเข่าทำความสาธุการด้วยความถ่อมใจ พวกเราไม่สามารถทำสิ่งไหนได้เลยที่จะสมควรได้รับสิ่งที่เป็นของประทานแห่งความรัก พระเมตตาและพระคุณต่อเรา แต่พวกเราได้รับการทรงเรียกเพื่อมาเป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (โรม 9:25-26) ให้พวกเราตอบสนองในความเชื่อต่อคำเชิญของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries