settings icon
share icon
คำถาม

คือจิตจิตวิญญาณของมนุษย์คืออะไร ?

คำตอบ


จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นส่วนตนของมนุษย์ พระคัมภีร์กล่าวว่าจิตวิญญาณของมนุษย์คือลมหายใจของพระเจ้าและได้รับการสูดลมหายใจเข้าไปในคนที่จุดเริ่มต้นของการสร้างของพระเจ้า:

ปฐมกาล 2:7 “พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต”

มันเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ช่วยให้เรามีสติของตนเองและผู้อื่น ๆ ที่น่าทึ่งแม้ จำกัด "พระเจ้าเหมือน" คุณภาพต่างๆ จิตวิญญาณของมนุษย์รวมถึงสติปัญญาของเราอารมณ์ความกลัวความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ มันเป็นจิตวิญญาณนี้ที่ให้เรามีความสามารถที่ไม่ซ้ำกันที่จะเข้าใจและเข้าใจ

โยบ 32:8, 18 “แต่เป็นวิญญาณจิตในมนุษย์ ลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ที่กระทำให้เขาเข้าใจ เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคำเต็มตัว จิตใจภายในข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าอยู่”

จิตวิญญาณของคำและลมหายใจที่มีคำแปลของคำ neshamah ภาษาฮิบรูและ PNEUMA ภาษากรีกคำว่า คำที่หมายถึง "ลมแรงระเบิดหรือแรงบันดาลใจ" Neshamah เป็นแหล่งที่มาของชีวิตที่เวียนของมนุษยชาติ

โยบ 33:4 “พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า”

มันเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวตนจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มองไม่เห็นที่ควบคุมการดำรงอยู่ของมนุษย์จิตใจและอารมณ์

1โครินธ์ 2:11 “อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น”

เมื่อความตาย "วิญญาณผลตอบแทนกลับไปยังพระเจ้าที่ให้มัน"

ปัญญาจารย์ 12:7 “และผงคลีกลับไปเป็นดินอย่างเดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้น”

โยบ34:14-15 “ถ้าพระองค์ทรงให้วิญญาณของพระองค์กลับสู่พระองค์ และทรงรวบรวมลมปราณของพระองค์กลับมาหาพระองค์ เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงคลีดิน”

เพลงสดุดี 104:29-30 “เมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย มันทั้งหลายก็ลำบากใจ เมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับเป็นผงคลี เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป มัน ก็ถูกสร้างขึ้นมา และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่”

มนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณและมันแตกต่างจาก "จิตวิญญาณ" หรือชีวิตของสัตว์ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แตกต่างจากสัตว์ในการที่พระองค์ทรงสร้างเรา "ในภาพของพระเจ้า"

ปฐมกาล 1:26-27 “แล้วพระเจ้าตรัสว่า ‘ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน’ พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”

ดังนั้นคนที่มีความสามารถในการคิดความรู้สึก, ความรัก, การออกแบบสร้างและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงอารมณ์ขันและศิลปะ และมันก็เป็นเพราะจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เรามี "ฟรี" จะว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกได้

จิตวิญญาณของมนุษย์ได้รับความเสียหายในฤดูใบไม้ร่วง เมื่ออดัมทำบาปความสามารถของเขาที่จะคบหากับพระเจ้าของมันก็หัก เขาไม่ได้ตายร่างกายในวันนั้น แต่เขาตายจิตวิญญาณ นับตั้งแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ได้เป็นพาหะผลกระทบของฤดูใบไม้ร่วง ก่อนที่จะรอดเป็นคนที่มีลักษณะเป็นจิตวิญญาณ "ตาย"

เอเฟซัส 2:1-5 “ท่านตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง เมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้น ที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนัง คือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น แต่ พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)

โคโลสี 2:13 “และท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่าน และด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุหนัต พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่าน”

มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราและต่ออายุเราในแต่ละวัน

2 โครินธ์ 4:16 “เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน”

ที่น่าสนใจเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นพระเจ้าสูดลมหายใจเข้าเป็นมนุษย์คนแรกเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการสูดลมหายใจเข้าไปในสาวกแรก

ยอห์น 20:22 “ครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา ตรัสกับเขาว่า ‘จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด”

กิจการ 2:38 “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”

อดัมได้ถูกทำให้มีชีวิตอยู่โดยลมหายใจของพระเจ้าและเราเป็น "การสร้างสรรค์ใหม่" ในพระคริสต์จะทำชีวิตจิตวิญญาณโดย "ลมหายใจของพระเจ้า" พระวิญญาณบริสุทธิ์

2 โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

ยอห์น 3:3 “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้’”

โรม 6:4 “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

เมื่อได้รับการยอมรับของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าร่วมด้วยจิตวิญญาณของเราเองในรูปแบบที่เราไม่สามารถเข้าใจ

1 ยอห์น 4:13 “ดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่า เราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา เพราะพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เรา’ เมื่อเราอนุญาตให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะนำไปสู่ชีวิตของเรา ‘จิตวิญญาณตัวเองเป็นพยานด้วยจิตวิญญาณของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้า’"

โรม 8:16 “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า”

ในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราจะไม่นำโดยจิตวิญญาณของเราเอง แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่นำเราไปสู่ชีวิตนิรันด Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คือจิตจิตวิญญาณของมนุษย์คืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries