settings icon
share icon
คำถาม

ตามพระคัมภีร์แล้วจุดประสงค์ของมนุษย์คืออะไร?

คำตอบ


พระคัมภีร์ให้ความชัดเจนอย่างมากว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ทรงสร้างเพื่อพระสิริของพระองค์ (อิสยาห์ 43:7) ดังนั้นจุดประสงค์สูงสุดของมนุษย์ตามพระคัมภีร์ก็เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำถามซึ่งยากมากขึ้นที่จะตอบคือสิ่งที่ดูเหมือนกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในสดุดี 100:2–3 บอกเราว่าจงนมัสการพระเจ้าด้วยความปีติยินดีและ "จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์ เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์" ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ดูเหมือนกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการยอมรับว่าพระเจ้าคือผู้ใด (ผู้ทรงสร้างของเราสำหรับผู้เริ่มต้น) และสรรเสริญรวมถึงนมัสการพระองค์ดังที่เป็นเช่นนั้น

เราบรรลุผลตามจุดประสงค์ของเราโดยการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตของเราด้วยความสัมพันธ์และรับใช้อย่างสัตย์ซื่อต่อพระองค์เช่นกัน (1 ซามูเอล 12:24; ยอห์น 17:4) ในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26–27) จุดประสงค์ของมนุษย์ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เว้นเสียแต่ว่ามาจากพระองค์ กษัตริย์ซาโลมอนพยายามดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของพระองค์เอง แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระองค์ได้ข้อสรุปว่าชีวิตที่มีค่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการถวายเกียรติและการเชื่อฟังพระเจ้า (ปัญญาจารย์ 12:13–14)

ในสภาพที่การล้มเหลวในความบาปของเรา ความบาปแยกเราออกจากพระเจ้าและทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยตัวเราเอง แต่เนื่องจากการเสียสละของพระเยซูคริสต์ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้รับการคืนดีคือบาปของเราได้รับการอภัยและความบาปไม่สามารถขวางกั้นพระเจ้าจากเราได้อีกต่อไป (โรม 3: 23–24)

เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงประทานเกียรติแก่เราก่อน ดาวิดบันทึกไว้ในสดุดี 8:4–6 ว่า "มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขา พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา" (ยังมีการกล่าวถึงซ้ำใน ฮีบรู 2:6–8) ข้อนี้เผยให้เห็นถึงจุดประสงค์อื่นที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์คือการปกครองเหนือแผ่นดินโลก (ปฐมกาล 1:28–29) อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าสิ่งนี้สามารถสำเร็จได้อย่างเหมาะสมเพียงแค่ผ่านความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระเจ้า

ยิ่งเราได้รู้จักพระผู้ทรงสร้างของเราและยิ่งเรารักพระองค์มากเท่าไร (มัทธิว 22:37–38) เรายิ่งเข้าใจว่าเราเป็นใครและจุดประสงค์ของเราคืออะไร เราได้รับการสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติ พระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษและจุดประสงค์เฉพาะสําหรับเราแต่ละคน (สดุดี 139:13–16) แต่เราสามารถทราบว่าไม่ว่าแผนการเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร ในท้ายที่สุดแผนการจะเกิดผลในพระเกียรติของพระองค์ (สุภาษิต 3:6; 1 โครินธ์ 10:31)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตามพระคัมภีร์แล้วจุดประสงค์ของมนุษย์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries