settings icon
share icon

Lainlaing mga Pangutana sa Bibliya

Kinsa ang napulo’g duha ka mga tinun-an/apostoles ni Hesu Kristo?

Aduna bay bug-os nga kamatuoran/malukpanong kamatuoran?

Aduna bay mga nilalang sama sa mga dayo gikan sa laing kalibotan o mga UFO’s?

Unsa ang Kristohanong panglantaw sa pagpanagna?

Natal aba sa Balaang Kasulatan ang kamatayon sa mga apostoles? Unsay gikamatyan sa mga apostoles?

Hubad sa Kristohanong damgo? Ang ato bang mga damgo gikan sa Diyos?

Nganong gipili man sa Diyos ang Israel arong mahimong Iyang piniling katawhan?

Nganong gikasilagan man sa mga Judio ug mga Arabo/mga Muslim ang usa’g usa?

Kinahanglan bang motuman ang mga Kristohanon sa mga pamalaod sa yuta?

Ginakonsentir ba sa Biblia ang pangulipon?

Unsa ang mga Napulo ka Sugo?

Nagahatag pa ba gihapon ang Diyos ug mga panan-awon sa mga tawo karon? Angay ban ga magdahom ang mga magtotoo nga kabahin gihapon ang mga panan-awon sa ilahang Kristohanong kasinatian?

Nganong gisugo sa Diyos si Abraham nga isakripisyo si Isaac?

Unsay buot pasabot sa Biblia sa paggapos ug pagbuhi?

Unsa ang mga Cristiyanog crusada?

Unsa ang Dakong Tahas?

Unsay nahitabo panahon sa lab-ang tugon?

Angay bang mag make-up o magsul-ob ug alahas ang Cristohanong mga kababayen-an?

Kinsa si Melkisedek?

Unsay buot pasabot nga makabaton ug kinaugalingong kalambigitan sa Diyos?

Angay bang maminaw ug sekular nga musica ang usa ka Cristohanon?

Unsay kamahinungdanon sa tabil sa templo nga napikas sa duha sa dihang namatay si Hesus?

Unsa ang tunok sa unod ni Pablo?

Unsa ang Sion? Unsa ang Bukid sa Sion? Unsa ang Biblikanhong kahulogan sa Sion?

Unsay nahitabo sa Arka sa Kasabotan?

Cristohanong arkeyolohiya – nganong mahinungdanon man kini?

Matinunglo ba ang usa ka Cristohanon? Itugot ba sa Diyos ang usa ka tunglo ngadto sa usa ka magtotoo?

Kinsa ang mga unang amahan sa iglesya?

Nganung gibudhian ni Judas si Hesus?

Unsay buot pasabot nga natuman ni Hesus ang balaod, apan wala kini gipapas?

Ato bang higugmaon ang makasasala apan kasilagan ang sala?

Unsa ang nagkalainlaing misyonaryo nga mga panaaw ni Pablo?

Nganong gipagahi sa Diyos ang kasingkasing ni Paraon?

Unsa ang mga kalahian tali sa mga Saduseo ug mga Pariseo?

Sa unsang paagi nagpanglihok ang sikolohiya kuyog sa biblikanhong pagtambag?

Unsay buot pasabot sa Biblia nga “kamo mga disyo” sa Salmo 82:6 ug Juan 10:34?


Balik sa home page sa Cebuano

Lainlaing mga Pangutana sa Bibliya
© Copyright Got Questions Ministries