settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Dakong Tahas?

Tubag


Ang Mateo 28:19 – 20 naglangkob sa gitawag karon nga Ang DAkong Tahas: “Busa panglakaw kamo ug himoang mga tinun-an ang tanang kanasoran, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisuko kaninyo. Ug muabay gayud Ako kaninyo kanunay, hangtod sa kataposang panahon.” Gihatag ni Hesus kini nga mando ngadto sa mga apostoles sa wala pa Siya mikayab sa langit, ug gilatid niini unsay gipaabot ni Hesus nga himoon sa mga apostoles ug sa mga mosunod kanila inigkayab Niya ngadto sa langit.

Makapaikag nga, sa orihinal nga Griyego, ang bugtong direktang mando sa Mateo 28:19 – 20 mao “ang paghimo’g mga tinun-an.” Ang Dakong Tahas nagtudlo kanato paghimo’g mga tinun-an samtang nanglakaw kita sa tibuok kalibotan. Ang mga panugon sa “pag-adto,” “pagbunyag,” ug “pagtulod” mga dilahos nga mga mando – mga pungliway sa orihinal. Unsaon nato paghimo’g mga tinun-an? Pinaagi sa pagbunyag kanila ug pagtudlo kanila sa tanang gimando ni Hesus. Ang “paghimo’g mga tinun-an” maoy pangunang mando sa Dakong Tahas. Ang “pag-adto,” “pagbunyag,” ug “pagtudlo” mga pamaagi nga atong matuman ang mando sa “paghimo’g mga tinun-an.”

Ang usa ka tinun-an usa ka tawo nga nagadawat ug panudlo gikan sa laing tawo; ang usa ka Cristohanong tinun-an usa ka nabunyagang sumusunod ni Cristo, usa ka tawo nga nagatoo sa gipangtudlo ni Cristo. Ang usa ka tinun-an ni Cristo nagasuon sa panig-ingnan ni Hesus, nagkupot sa Iyang sakripisyo, nagatoo sa Iyang pagkabanhaw, nagabaton sa Balaang Espiritu, ug nagakinabuhi aron paghimo sa Iyang bulohaton. Ang mando sa Dakong Tahas “paghimo’g mga tinun-an” nagpasabot sa pagtudlo og pagbansay sa mga tawo pagsunod ug pagtuman kang Cristo.

Daghan ang nakasabot nga ang Buhat 1:8 kabahin usab sa Dakong Tahas: “Apan makadawat kamo’g gahom sa dihang ang Balaang Espiritu mokunsad kaninyo; ug mamahimo kamong akong mga tigpamatuod sa Herusalem, ug sa tibuok Judea ug Samaria, ug sa kinatumyan sa kalibotan.” Ang Dakong Tahas gipalihok pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu. Kita angay mahimong mga tigpamatuod ni Cristo, nagatuman sa Dakong Tahas sa atong mga dakbayan (Herusalem), sa atong mga lalawigan ug kanasuran (Judea ug Samaria), ug bisan as akita ipadala sa Diyos (ngadto sa tumoy sa kalibotan).

Sa tibuok balasahon sa Buhat, atong makita kon giunsa sa mga apostoles pagsugod ug tuman ang Dakong Tahas, nga gilatid sa Buhat 1:8. Una, nasangyawan ang Herusalem (Buhat 1 – 7); unya gipakaylap sa Espiritu ang iglesya sa tibuok Judea ug Samaria (Buhat 8 – 12); sa kataposan, ang ebanghelyo miabot sa “tumoy sa kalibotan” (Buhat 13 – 28). Sa kasamtangan, nagpadayon kitag lihok ingon nga mga ambahador alang kang Cristo, ug “nagahangyo kami alang ni Cristo: ‘pakig-uli sa Diyos’” (Ikaduhang Corinto 5:20, CSB).

Nakadawat kita’g bililhon nga gasa: “ang pagtoo nga sa makausa ug alang sa tanang gitugyan sa balaang katawhan sa Diyos” (Judas 1:3). Ang mga pulong ni Hesus sa Dakong tahas nagpadayag sa kasingkasing sa Diyos, nga nangandoy nga “maluwas ang tanang taawo ug moabot sa usa ka kahibalo sa kamatuoran” (Unang Timoteo 2:4). Ang Dakong Tahas nagpugos kanato nga ipakigbahin ang maayong balita hangtod makadungog ang tanan. Sama sa mga sulogoon sa sumbingay ni Hesus, kinahanglan natong masako sa pagpamuhat sa gingharian, sa paghimo’g mga tinun-an sa tanang kanasoran: “Iyang gisangpit ang napulo niya ka mga sulogoon, ug gihatag kanila ang napulo ka mga libra, ug giingnan sila, pagmasako hangtod sa akong pagbalik” (Lucas 19:13, KJV).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Dakong Tahas?
© Copyright Got Questions Ministries