settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa si Melkisedek?

Tubag


Si Melkisedek, kansang pangalan nagkahulogan ug “hari sa pagkamatarong,” usa ka hari sa Salem (Herusalem) ug pari sa Labing Taas nga Diyos (Genesis 14:18 – 20; Salmo 110:4; Hebreo 5:6 – 11; 6:20 – 7:28). Ang kalit nga pagtungha ug pagkawala ni Melkisedek sa balasahon sa Genesis murag kahibulongan. Unang nagkakita silang Melkisedek ug Abraham human gibuntog ni Abraham si Kadorlaomer ug ang iyang tulo ka mga kaabin. Mihatag si Melkisedek ug pan ug bino ngadto kang Abraham ug sa iyang gikapoy nga mga tawo, nagapakita sa panaghigalaay. Gipanalanginan Niya si Abraham sa pangalan sa El Elyon (“Ang Labing Halangdong Diyos”) ug gidayeg ang Diyos sa paghatag kang Abraham ug kadaugan sa panggubatan (Genesis 14:18 – 20).

Mihatag si Abraham ug ikapulo kang Melqisedek sa tanang mga butang nga iyang natigum. Pinaagi niini nga lihok gipakita ni Abraham nga iyang giila si Melquisedek ingon nga pari nga taas ug espirituhanong ranggo ka niya.

Sa Salmo 110, usa ka mesiyanhong salmo nga gisulat ni David (Mateo 22:43), gipakita si Melquisedek ingon nga usa ka matang ni Cristo. Kini nga tema gisubli sa balasahon sa Hebreo, diin silang Melquisedek ug Cristo giisip nga mga hari sa pagkamatarong ug kalinaw. Pinaagi sa pagkutlo kang Melquisedek ug sa iyang talagsaong pagkapari isip usa ka matang, ang tigsulat nagpakita nga ang bag-ong pagka sacerdote ni Cristo labaw kay sa daang levitikanhong kapunongan ug sa kaparian ni Aaron (Hebreo 7:1 – 10).

Ang uban mosugyot nga si Melquisedek usa ka wala matawo nga pagpakita ni Hesu Cristo, o usa ka Cristopaniya. Usa kini ka posible nga teorya, sanglit si Abraham nakadawat sa maong pagduaw sa nangagi. Hunahunaa ang Genesis 17 diin si Abraham nakakita ug nakighinabi sa GINOO (El Shaddai) sa hulag sa usa ka tawo.

Ang Hebreo 6:20 nag-ingon, “[Si Hesus] nahimong usa ka pangulong sacerdote, sa laray ni Melquisedek.” Kining termino nga laray kasagarang nagpasabot sa usa ka pasunod sa mga sacerdote nga nagahupot sa maong katungdanan. Apan, walay nahisgotan masukad, sa taas nga bal-ang gikan kang Melquisedek hangtod kang Cristo, usa ka anomaliya nga masulbad pinaagi sa pagdahom nga si Melquisedek ug si Cristo usa lamang ka tawo. Busa ang “laray” malungtarong gitugyan diha Kaniya ug Kaniya lamang.

Ang Hebrewo 7:3 nag-ingon nga si Melquisedek “walay amahan o inahan, walay kagikan, walay sinugdanan ug kataposan sa kinabuhi, susama sa Anak sa Diyos, nagpabilin Siyang sacerdote sa kahangturan.” Ang pangutana mao nga kon ang tigsulat sa Hebreo nagpasabot niini sa pagkatinuod o sa mahulagwayong paagi.

Kung ang paghulagway sa Hebreo literal, nan lisod gyud kaayo tan-awon unsaon kini saktong mapadapat ni bisan kinsa gawas kang GINOONG Hesu Cristo. Walay yutan-ong hari ang “magpabiling sacerdote sa kahangtoran,” ug walay tawo “ang walay amahan o inahan.” Kung ang Genesis 14 naghubit sa usa ka teopaniya, nan ang Diyos Anak miabot aron paghatag sa Iyang pagpanalangin kang Abraham (Genesis 14:17 – 19), nagpakita ingon nga Hari sa Pagkamatarong (Pinadayag 19:11, 16), ang Hari sa Pakigdait (Isaias 9:6), ug ang Tigpataliwala tali sa Diyos ug tawo (Unang Timoteo 2:5).

Kung ang paghulagway kang Melquisedek panagwayon, nan ang mga detalye sa pagbaton ug walay kagikan, walay sinugdanan o kataposan, ug usa ka walay undang nga pagpangalagdan mga pamahayag nga nagapasiugda sa misteryosong kinaiya sa persona nga nakighibalag ni Abraham. Niini nga kaso, kahilom sa sugilanon sa Genesis mahitungod niini nga mga detalye tinuyo ug ug mas maayo nga magsilbing malanggikit kang Cristo.

Si Melquisedek ug si Hesus ba mao ran ga persona? Makahimo’g katarungan sa bisan asa nga punto. Sa labing menos, si Melquisedek usa ka matang ni Cristo, nagtilimad-on sa pagpangalagdan sa GINOO. Apan posible usab nga si Abraham, human sa kapoy nga gubat, nakighibalag ug nagpasidungog kang GINOONG Hesus Mismo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa si Melkisedek?
© Copyright Got Questions Ministries