settings icon
share icon
Pangutana

Nganong gipili man sa Diyos ang Israel arong mahimong Iyang piniling katawhan?

Tubag


Kon pagahistogan ang nasod sa Israel, ang Deuteronomio 7:7 – 9 nagasulti kanato, “Si Jehova wala mahigugma kaninyo, ni magpili kaninyo, tungod kay kamo labing daghan kay sa tanang mga katawohan; kay kamo mao ang labing diyutay sa tanang mga katawohan: Apan tungod kay si Jehova nahagugma kaninyo, ug tungod kay buot niya pagabantayan ang panumpa nga gipanumpa niya sa inyong mga amahan, mao nga gikuha kamo ni Jehova pinaagi sa kamot nga kusgan, ug gitubos niya kamo gikan sa balay sa kaulipnan, gikan sa kamot ni Faraon nga hari sa Egipto. Busa hibaloi, nga si Jehova nga imong Dios, siya mao ang Dios, ang Dios nga matinumanon, nga nagabantay sa tugon ug sa mahigugmaong-kalolot alang niadtong mga nahagugma kaniya ug nagabantay sa iyang mga sugo ngadto sa usa ka libo kaliwatan,”

Gipilo sa Diyos ang nasod sa Israel arong mahimong katawhan kon diin matawo si Hesu Kristo – ang Manluluwas gikan sa sala ug kamatayon (Juan 3:16). Una nang gisaad sa Diyos ang Mesiyas human sila Adan ug Eba natimpawak sa kasal-anan (Genesis kapitulo 3). Unya, gikompirma sa Diyos nga ang Mesiyas moabot gikan sa banay ni Abraham, Isaac ug Jakob (Genesis 12:1 – 13). Si Jesu Kristo maoy labing dakong hinungdan nganong gipili sa Diyos ang Israel aron maiyang espesyal (tinuyo) nga katawhan. Wala nagkinahanglan ang Diyos ug piniling katawhan, apan Iyang gipili ang maong paagi. Si Jesus gikinahanglang moabot gikan sa usa ka nasod sa katawhan, ug ang Diyos mipili sa Israel.

Apan, ang tuyo sa Diyos pagpili sa nasod sa Israel dili lamang alang sa katuyoan sa paggama ug Mesiyas. Ang pangandoy sa Diyos alang sa Israel mao nga moadto sila ug motudlo sa uban mahtungod Kaniya. Ang Israel unta ang mahimong nasod sa mga sacerdote, mga propeta, ug mga misyonaro ngadto sa kalibotan. Ang tuyo sa Diyos alang sa Israel mao nga sila mahimong linahi nga katawhan, usa ka nasod nga motudlo sa uban ngadto sa Diyos ug sa Iyang gisaad nga probisyon (abiyo) sa usa ka Manunubos, Mesiyas ug Manluluwas. Sa kinadak-ang bahin, napakyas ang Israel niini nga tahas. Apan bisan pa niana, ang labing dakong kautyoan sa Diyos alang sa Israel – nga mao ang pagdala sa Mesiyas ngadto sa kalibotan – hingpit nga natuman diha sa Persona (pagkatawo) ni Jesu Kristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong gipili man sa Diyos ang Israel arong mahimong Iyang piniling katawhan?
© Copyright Got Questions Ministries