settings icon
share icon
Pangutana

Kinahanglan bang motuman ang mga Kristohanon sa mga pamalaod sa yuta?

Tubag


Ang Roma 13:1 – 7 nagpahayag, “Kinahanglan ang tanang tawo magpasakop nga masinugtanon sa mga punoan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulot-an gawas sa gikan sa Dios, ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang mosukol batok sa mga punoan nagasukol batok sa tinukod sa Dios, ug ang managpanukol mahiagum sa hukom sa silot. Kay ang mga punoan dili kalisangan sa nagabuhat ug maayo, kondili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga anaa sa kagahum? Nan, buhata ang maayo ug mabatonan mo ang pagdalayeg gikan kaniya, kay siya sulogoon sa Dios alang sa imong kaayohan. Apan kon ang dautan maoy imong ginabuhat, angay ka nga malisang, kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag ispada; siya mao ang sulogoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat ug dautan. Busa kinahanglan magpasakop ka nga masinugtanon dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios, kondili usab tungod sa matarung nga kaisipan. Tungod sa samang hinungdan kamo usab nagabayad ug mga buhis, kay ang mga punoan sa kagamhanan mga sulogoon sa Dios ug ginaatiman nila kining maong butang. Bayri silang tanan sa angay nga pabayran, ang mga buhis ngadto sa maniningil ug buhis, ang alkabala ngadto sa maniningil ug alkabala, ang pagtahud ngadto kaniya nga talahuron, ang pasidungog ngadto kaniya nga takus pasidunggan.”

Kini nga pasahe labing nagpatin-aw nga angay natong tumanon ang panggamhanan nga gihatag kanato sa Diyos. Gihimo sa Diyos ang panggamhanan aron matukod ang kahapsayan, pagsilod sa daotan, ug sa pagpausbaw sa hustisya (Genesis 9:6; 1 Corinto 14:33; Roma 12:8). Angay natong sundon ang panggamhanan sa tanang butang – sa pagbayad ug buhis, pagtuman sa mga lagda ug mga pamalaod, ug pagpakita ug pagtahod. Kon dili nato ni himoon, sa kinaulahian atong gipakita ang dili pagtahod ngadto sa Diyos, kay Siya man ang nagbutang sa panggamhanan ngari kanato. Sa diha si apostol Pablo misulat sa sinulat alang sa mga taga Roma, nailalom siya sa panggamhanan sa Roma panahon sa paghari ni Nero, tingali ang labing daotan sa tanang mga Romanhong emperador. Giilia sa gihapon ni Pablo ang kapangulohan sa Romanhong panggamhanan diha niya. Nganong magpaulahi man ta?

Ang sunod nga pangutana mao nga “Aduna bay higayon nga angay natong supakon ang mga pamalaod say uta?” Ang tubag sa maong pangutanan makita diha sa Mga Buhat 5:27 – 29, “Ug sa ila nang nadala sila, ilang gipaatubang sila sa Sanhedrin. Ug nangutana kanila ang labawng sacerdote, nga nag-ingon, "Dili ba amo man kamong gipinahan pag-ayo sa dili pagpanudlo pinasikad niining ngalana? Apan tan-awa, ang Jerusalem gilukop ninyo sa inyong tuloohan, ug ginatinguha ninyo nga kapanilngan kami sa dugo niining tawhana." Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, "Kinahanglan maoy among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tawo.” Basi niini, tin-aw nga samtang ang balaod sa yuta wala nagsumpaki sa sugo sa Diyos, obligado kita nga motuman sa balaod sa yuta. Sa takna nga ang balaod say uta mosukwahi sa sugo sa Diyos, angay kitang mosupak sa balaod say uta ug motuman sa sugo sa balaod sa Diyos. Apan, bisan pa niaan nga kahimtang, angay natong dawaton ang taggahom sa panggamhanan ngari kanato. Kini gipakita sa pagkatinuud sa dihang si Pedro ug si Juan wala miprotesta nga gibunalan, inay naglipay nga sila nag-antos sa pagtuman sa Diyos (Mga Buhat 5:40 – 42).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinahanglan bang motuman ang mga Kristohanon sa mga pamalaod sa yuta?
© Copyright Got Questions Ministries