settings icon
share icon
Pangutana

Natal aba sa Balaang Kasulatan ang kamatayon sa mga apostoles? Unsay gikamatyan sa mga apostoles?

Tubag


Ang bugtong apostoles kansang kamatayon natala sa Bibliya mao ang kang Santiago (Mga Buhat 12:2). Si haring Herodes “gipapatay pinaagi sa espeda” si Santiago, lagmit usa ka paglunggo so ulo. Ang mga kahimtang sa kamatayon sa ubang mga apostoles nalambigit sa tradisyon sa simbahan, busa dili nato angay hatagan ug igong kabug-aton ang ubang mga asoy. Ang labing kasagarang gidawat nga tradisyon sa simbahan mahitungod sa kamatayon sa usa ka apostoles mao ang kang Pedro kansang gilansang nga pabaligtad diha sa ikis nga krus didto sa Roma sa katumanan sa panangna ni Hesus (Juan 21:18). Ang mga mosunod maoy labing inila nga mga “tradisyon” mahitungod sa kamatayon sa ubang mga apostoles:

Si Mateo miantos ug pagkamartir sa Etopia, namatay pinaagi sa samad dinunggaban. Si Juan miatubang ug pagkamartir sa dihan siya gipabukalan sa dakong banawan sa nagbukal nga lana panahon sa pagkayab sa pagpanglutos didto sa Roma. Apan, milagro nga siya naluwas gikan sa kamatayon. Si Juan na sentensyahan dayon ngadto sa minahan sa Patmos. Gisulat niya ang iyang matagnaong balasahon nga mao ang Pinadayag didto sa Patmos. Ang apostoles nga si Juan gibuhian ug mibalik sa dapit nga gitawag karon sa kasamtangang panahon ug Turkey. Namatay siya sa hingkod nga panuigon, ang bugtong apostoles nga namatay sa malinawon nga paagi.

Si Santiago, ang igsoon ni Hesus (dili usa ka apostoles), maoy pangulo sa iglesia didto sa Herusalem. Gihulog siya didto sa habagatang silangang kinapungkayan sa templo (lapas gatosan ka pi ang gihabogon) sa dihan midumili siya paglimod sa iyang pagtoo diha ni Kristo. Sa dihang hikaplagan siyang buhi human mahulog, gikulata siya sa mga kaaway ni Santiago hangtod mamatay ginamit ang bunal. Ang maong kinapungkayan sa templo tiguohang maoy dapit diin gitintal si Hesus ni Satanas.

Si Bartolome, nailhan usab ingon nga Natanel, nahimong misyonaryo sa Asya. Nagsangyaw siya sa kasamtangang Turkey ug nahimong martir sa iyang pagwali didto sa Armenya, gipanitan hangton mamatay pinaagi sa latigo. Si Andres gilansang sa ekis nga krus didto sa Gresya. Human latigoha sa hilabihan sa pito ka sundalo, gigaid ang iyang lawas ngadto sa krus pinaagi sa hikot aron madugay ang iyang paghingutas. Ang iyang mga sumusunod mitaho nga sa dihang siya gidala padulong sa krus, si Andres misaludo sa maong krus pinaagi sa pagpamulong: “Dugay ko nang gipangandoy and gihulat kining malipayon nga takna. Ang maong krus nahimong sagrado pinaago sa lawas ni Kristo nga nabitay dinhi.” Mipadayon siya pagwali sa iyang mga tigsakit sulod sa duha ka adlaw hangtod siya mamatay. Ang apostoles nga si Tomas gidunggab ginamit ang bangkaw didto sa Indiya atol sa usa sa iynag mga biyahe ingong nga misyonaryo arong pagtukod sa iglesya sa maong dapit. Si Matias, ang napiling apostoles pagpuli sa mabudhion nga si Hudas Eskaryote, gibato ug unya gipunggotan ug ulo. Ang apostoles nga si Pablo gisakit ug gipunggotan sa ulo sa yawan-ong emperador Nero sa Roma niadtong A.D. 67. Aduna pay laing mga tradisyon mahitungod sa ubang mga apostoes, apan walay kasaligan nga makasaysayanon o di ba kaha pagpaluyo sa tradisyon.

Dili na mahinungdanong unsay gikamatyan sa mga apostoles. Ang mahinungdanon mao ang katinuoran nga silang tanan masugtanon nga mamatay alang sa ilang pagtoo. Kung wala mabanhaw si Hesus, mahibaloan kini sa mga tinun-an. Ang mga tawo dili mahimong masugtanon nga mamatay alang sa usa ka butang nga ilang nahibaloan nga bakak. Ang katinuoran nga ang tanang mga apostoles masugtanon nga mamatay sa makahahadlok nga kamatayon, midumili pagsalikway sa ilang pagtoo kang Kristo, usa ka dakong pamatuod nga sila tinuod nga nakasaksi sa pagkabanhaw ni Hesu Kristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Natal aba sa Balaang Kasulatan ang kamatayon sa mga apostoles? Unsay gikamatyan sa mga apostoles?
© Copyright Got Questions Ministries