settings icon
share icon
Pangutana

Aduna bay Kinabuhing Walay Katapusan?

Tubag


Ang Bibliya nagahatag ug klarong dalan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Una, kinahanglan natong ilhon nga nakasala kita sa Dios, "Kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Dios" (Roma 3:23). Kitang tanan nakahimo ug mga butang nga wala makapahimuot sa Dios, mao nga kinahanglan gayod kita nga silotan. Tungod kay ang tanan natong mga sala batok man sa Dios, silot nga walay katapusan ang angayan nga bayad. "Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo" (Roma 6:23).

Si Jesu-Cristo, ang walay sala (1 Pedro 2:22), ang walay sinugdan ug walay katapusang Anak sa Dios, nagpakatawo (Juan 1:1,14) ug namatay aron bayaran ang atong mga sala. “Si Cristo nagpakamatay alang kanato bisan pa ug makasasala kita. Sa ingon niini nga paagi, gipakita sa Dios ang Iyang paghigugma kanato" (Roma 5:8). Si Jesu-Cristo namatay sa krus (Juan 19:31-42); giangkon ang silot nga angay kanato (2 Corinto 5:21). Nabanhaw Siya sa ikatulo ka adlaw (1 Corinto 15:1-4), aron pamatud-an ang Iyang kadaugan batok sa sala ug kamatayon. "Tungod sa Iyang dakong kaluoy kanato, natawo kita pag-usab pinaagi sa pagbanhaw ni Jesu-Cristo. Mao kini ang nagahatag kanato ug dakong paglaum” (1 Pedro 1:3).

Kinahanglan maghinulsol na kita ug moduol sa Dios aron pasayloon Niya ang atong mga sala (Buhat 3:19). Kon motuo kita Kaniya, mosalig sa Iyang kamatayon sa krus ingon nga bayad sa atong mga sala, mapasaylo kita ug mahatagan ug kinabuhing walay katapusan didto sa langit. "Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo Kaniya dili mawala, kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan" (Juan 3:16). "Kon isugilon mo nga si ‘Jesus mao ang Ginoo,’ nga ang buot ipasabot, Siya ang Agalon, ug nagatuo ka sa kinasingkasing nga gibanhaw Siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka" (Roma 10:9). "Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili tungod sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy makapasigarbo" (Efeso 2:8-9).

Kon buot mong dawaton si Jesu-Cristo nga imong Manluluwas ug Ginoo (Agalon), aniay pag-ampo nga mahimo mong sundon. Hinumdumi, ang paglitok niini nga pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo, dili makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo gikan sa sala mao lang ang pagsalig ug pagtuo kang Cristo. Kining pag-ampo usa lang ka paagi aron masulti nimo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat sa Iyang gitanyag kanimo nga kaluwasan. "Ginoo, nasayod ako nga nakasala ako Kanimo ug angayan nga silotan. Apan gikuha ni Jesu-Cristo ang silot nga angay kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo Kaniya. Gisalikway na nako ang akong mga sala ug ginasalig Kanimo ang akong kaluwasan. Daghang salamat sa Imong katingalahang grasya ug pasaylo – ang gasa sa kinabuhing walay katapusan! Amen!"

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna bay Kinabuhing Walay Katapusan?
© Copyright Got Questions Ministries