settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Kristohanong panglantaw sa pagpanagna?

Tubag


Ang Bibliya makusganong gikondena ang espiritismo, espiritista, ang diwaanon, ug panagna (Levitico 20:27; Deuteronomio 18:10 – 13). Horoscopes (napta), mga tarot nga baraha, astrolohiya, mga mananagna, mga manghimalad, mga panan-awon nahiapil usab niining kategorya. Kini nga mga binuhatan gipasikad sa taghuna nga adunay mga diosdios, mga Espiritu, o mga nitaliwan nga mga mahal sa kinabuhi nga makahatag ug tambag ug giya. Kining mga “diosdios” o “mga espiritu” mga demonyo (2 Corinto 11:14 – 15). Wala mohatag ang Bibliya ug igong hinungdan aron motuo kita nga ang mga nitaliwan nga mga mahal sa kinabuhi makahimo pagduol kanato. Kon sila mga magtotoo, atua sila sa langit karon nalingaw sa labing kahibulongang dapit nga mahanduraw diha sa pakigdait kuyog sa mahigugmaong Diyos. Kon dili sila mga magtotoo, atua sila sa impiyerno, naga-antos sa walay hunong nga kasakit tungod sa pagsalikway sa gugma sa Diyos ug pagsupil batok Kaniya.

Busa, kon ang atong mga mahal sa kinabuhi dili makaduol kanato, giunsa man sa mga espiritista, ug mga mananagna pagkusa sa tukmang kasayuran? Daghan nang mga pagbutyag sa mga mananagna ingong nga mga paglimbong. Napamatud-an nga ang mga mananagna makakuha ug halapad nga kantidad sa kasayuran sa usa ka tawo pinaagi sa yano nga pamaagi. Adunay higayon nga bisan lang sa paggamit ug numero sa telepono pinaagi sa caller ID ug pagpangita sa internet, ang mananagna makakuha ug mga pangalan, padad-anan, adlawng natawhan, adlaw sa kaminyoon, mga kabahin sa panimalay, ug uban pa. “Ug kini dili hinoon ikahibulong, kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manolunda sa kahayag. Busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulogoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarung. Ang ilang dangatan mahisibo ra unya sa ilang mga binuhatan.” (2 Corinto 11:14 – 15). Ang Mga Buhat 16:16 – 18 naghubit sa usa ka mananagna nga makahimo pagpanagna sa umalabot hangtod nga ang apostoles nga si Pablo gihinginlan ang usa ka demonyo paggawas gikan niya.

Si Satanas magpakaron-ingnon nga buotan ug matinabangon. Mosulay siya pagpakita nga siya maayo. Si Satanas ug ang iyang mga demonyo mohatag ug mga matagnaong kasayuran mahitungod sa usa ka tawo aron ang maong tawo mabingwit ngadto sa espiritismo, usa ka butang nga gidili sa Diyos. Magpaka-inosente kini sa sinugdanan, apan sa makadiyot hikaplagan sa mga tawo ang ilang kaugalingon nga nagumon ngadto sa pagpanagna ug dili mabantayan nga tugotan si Satanans aron mopugong ug moguba sa ilang kinabuhi. Si Pedro misangyaw, “Magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibotlibut sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob.” (1 Pedro 5:8). Sa ubang mga kaso, ang mananagna mismo ang nailad, wala makabalo sa matuod nga tinubdan sa kasayuran nga ilang nadawat. Bisan unsa pa nga kahimtang ug bisan asa gikan ang kasayuran, walay diosnong pamaagi sa pagkaplag ug kasayuran ang konektado sa espiritismo, pagpamarang, o astrolohiya. Sa unsa mang paagi ang buot sa Diyos nga atong mailhan ang Iyang kabubot-on sa aotng kinabuhi? Ang laraw sa Diyos yano, apan gamhanan ug masangpoton: tun-i ang Bibliya (2 Timoteo 3:16 – 17) ug pag-ampo alang sa kaalam (Santiago 1:5).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Kristohanong panglantaw sa pagpanagna?
© Copyright Got Questions Ministries