settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pag-angkon ang kapasayloan gikan sa Dios?

Tubag


Ang Buhat 13:38 nagaingon, “Busa mga kaigsoonan, kinahanglang mahibaloan ninyo nga pinaagi kang Jesus gisulti namo kaninyo ang balita nga kita mapasaylo sa Dios sa atong mga sala.”

Unsa ang kapasayloan ug nganong nagkinahanglan ako niini?

Ang pulong “pasaylo” nagpasabot nga kalimtan sa hingpit ang nahimong mga kasal-anan. Kon makasala kita sa uban, nagapangayo kita ug pasaylo aron mabalik ang atong maayong relasyon ngadto kanila. Ang kapasayloan dili ihatag tungod kay ang tawo takos nga pasayloon. Walay tawo nga takos sa kapasayloan. Ang pagpasaylo usa ka buhat sa gugma, kaluoy, ug grasya. Ang pagpasaylo usa ka desisyon nga dili magtipig ug kasuko ngadto sa imong isigka-tawo bisan daotan pa ang ilang gibuhat kanimo.

Ang Bibliya nagaingon nga kitang tanan nakasala ug nagkinahanglan sa kapasayloan sa Dios. Ang Magwawali 7:20 nagaingon, “Walay tawo dinhi sa kalibutan nga nagahimo kanunay sa matarong ug dili masayop.” Ang 1 Juan 1:8 nagaingon, “Kon moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran.” Ang tanang sala usa ka pagpakigbatok sa Dios (Salmo 51:4). Mao nga nagkinahanglan gayod kita sa kapasayloan sa Dios. Kon dili mapasaylo ang atong mga sala, mag-antos kita sa silot sa atong mga sala hangtod sa kahangturan (Mateo 25:46; Juan 3:36).

Kapasayloan – Unsaon nako pag-angkon niini?

Magpasalamat kita kay ang Dios mahigugmaon ug maluloy-on – andam nga mopasaylo sa atong mga sala! Ang 2 Pedro 3:9 nagaingon, “…Siya nagpailob kaninyo, kay dili Siya buot nga may usa nga malaglag, kondili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala.” Buot sa Dios nga mapasaylo kita, mao nga naghatag Siya ug solusyon alang sa atong kapasayloan.

Kamatayon lang ang tukmang silot alang sa atong mga sala. Ang unang bahin sa Roma 6:23 nagaingon, “Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon…” Kamatayon nga walay katapusan ang atong maani sa atong pagpakasala. Apan ang Dios, sa Iyang perpekto nga pagkaplano, nagpakatawo – nga mao si Jesu-Cristo (Juan 1:1, 14). Si Jesus namatay sa krus ingon nga bayad sa silot nga angay unta kanato – ang kamatayon. Ang 2 Corinto 5:21 nagatudlo kanato, “Si Cristo wala gayoy sala, apan siya mao ang gipasilotan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kon anaa kita kang Cristo, ipakamatarong kita sa Dios.” Si Jesus namatay sa krus ug gikuha Niya ang silot nga angay unta kanato! Ang kamatayon ni Jesus maoy naghatag ug kapasayloan sa mga sala sa tibuok kalibutan. Ang 1 Juan 2:2 nagaingon, “Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita, ug dili lang alang kanato kondili alang usab sa mga sala sa mga tawo sa tibuok kalibotan.” Ug human sa kamatayon, nabanhaw si Jesus, ug mao kini ang nagapadayag sa Iyang kadaugan batok sa sala ug kamatayon (1 Corinto 15:1-28). Dalaygon ang Dios,kay pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Cristo, makatuo kita sa giingon sa Roma 6:23 “…ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.”

Gusto ba nimong mapasaylo ang imong mga sala? Gibati mo ba ang kahasol tungod sa sala, ug daw sa dili na kini mobiya kanimo? Maangkon mo ang kapasayloan sa imong mga sala kon mosalig ka kang Jesu-Cristo ingon nga imong Manluluwas. Ang Efeso 1:7 nagaingon, “Kay pinaagi sa dugo ni Cristo gitubos kita, sa ato pa, gipasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios kanato.” Si Jesus ang nagbayad sa atong kasal-anan, aron mapasaylo kita. Ang imong buhaton mao ang pagpangayo ug pasaylo sa Dios pinaagi kang Jesus, uban sa pagtuo nga si Jesus namatay aron bayran ang kapasayloan sa imong sala – ug pasayloon ka Niya! Ang Juan 3:16-17 nagahatag niining maanindot nga mensahe, “Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibotan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mawala, kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sa iyang Anak dinhi sa kalibutan aron hukman sa silot ang katawhan, kondili aron sa pagluwas sa mga tawo.”

Kapasayloan – Ingon lang ba gayod niana kasayon?

Oo, ingon niana lang kasayon! Dili nimo maangkon ang kapasayloan sa Dios pinaagi sa paghago alang niini. Dili nimo mabayran ang kapasayloan sa Dios. Madawat lang nimo kini pinaagi sa pagtuo, ug pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Dios. Kon buot mong dawaton si Jesu-Cristo ingon nga imong Manluluwas, ug kon buot kang makaangkon sa kapasayloan sa Dios, ania ang usa ka pag-ampo nga mahimo nimong iampo. Ang pagsulti niining pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo dili makaluwas kanimo. Ang pagsalig lang kang Jesu-Cristo maoy makahatag ug kapasayloan sa mga sala. Kining pag-ampo usa lang ka paagi aron masulti nimo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat alang sa kapasayloan nga Iyang giandam alang kanimo. "Ginoo, nasayod ako nga nakasala ako Kanimo ug angayan nga silotan. Apan gikuha ni Jesu-Cristo ang silot nga angay unta kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo Kaniya. Talikdan ko na ang akong sala ug mosalig kanimo. Daghang salamat sa Imong dako ug kahibulongan nga grasya ug pagpasaylo! Amen!"

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pag-angkon ang kapasayloan gikan sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries