settings icon
share icon
Pangutana

Sa unsang paagi nagpanglihok ang sikolohiya kuyog sa biblikanhong pagtambag?

Tubag


Ang sekular nga sikolohiya nakabase sa mga panudlo sa mga psychoanalyst sama nilang Sigmund Freud, Carl Jung, ug Carl Rogers. Ang Biblikanhon, o noutetiko, pagtambag, sa laing bahin, sa prangka nga pagkasulti nakabase sa gipadayag nga Pulong sa Diyos. Ang Biblikanhong pagtambag nagtan-aw sa Kasulatan isip paigo aron pagsangkap sa anak sa Diyos sa tanang maayong buhat (Ikaduhang Timoteo 3:17). Ang mga Biblikanhong magtatambag nagatudlo nga ang batakang suliran sa tawo espirituhanon sa kinaiyahan niini; busa, ang ateistikong mga sikolohiya, nga mga patay sa espirituhanon mismo, walay matuod nga panabut ngadto sa kahimtang sa tawo.

Sa kasusamang hilisgutanan, ang kasagarang gitawag nga “Cristohanong pagtambag” lahi sa “biblikanhong pagtambag” sa paagi nga ang Cristohanong pagtambag kasagaran naggamit ug sekular nga sikolohiya dugang sa Bibliya. Wala kini nagpasabot nga ang usa ka Cristohanong magtatambag dili usab biblikanhong magtatambag, apan kasagaran ang mga Cristohanong magtatambag maoy mga Cristohanon nga nagpahiusa sa sekular nga sikolohiya ngadto sa ilang pagpanambag. Ang Biblikanhon o noutetikong magtatambag nagasalikway sa sekular nga sikolohiya sa kinatibuk-an niini.

Kadaghanan sa sikolohiya makatawhanon sa iyang kinaiyahan. Ang sekular nga pangkatawhanon ginapasiugda ang katawhan isip kinatas-ang patukoranan sa kamatuoran ug moralidad ug nagasalikway sa pagtoo, ang labaw sa kinaiyahan, ug ang Biblia. Busa, ang sekular nga sikolohiya maoy pagsulay sa tawo pagsabot ug pagtul-id sa espirituhanong bahin sa tawo nga wala nagpakisayod sa o nag-ila sa espirituhanon.

Ang Biblia nagdeklarar nga ang katawhan talagsaon nga binuhat sa Diyos, gibuhat diha sa dagway sa Diyos (Genesis 1:26, 2:7). Ang Biblia dayag nga naghisgot sa espiriuwalidad sa tawo, apil na ang iyang pagkahagba ngadto sa sala, ang mga sangpotanan sa sala, ug ang kasamtanangang kalambigitan sa tawo tali sa Diyos.

Ang sekular nga sikolohiya nakabase sa mga alinghuna nga ang tawo batakan nga maayo ug mao nga ang tubag sa iyang mga suliran makaplagan sa iyang kaugalingon. Ang Biblia naglarawan sa lahi kaayo nga larawan sa kahimtang sa tawo. Ang tawo dili “batakan nga maayo;” siya “patay sa iyang mga kalapasan ug mga sala” (Efeso 2:1), ug ang wa’mabag-o nga kasingkasing “malimbungon ug walay kaayohan” (Jeremias 17:9). Busa, ang usa ka biblikanhong magtatambag nagkuha ug lahi kaayo nga pamaagi: imbes pagpangita ug mga kasulbaran ngadto sa espirituhanong mga suliran sulod sa kaugalingong hunahuna, misulay siya pagkompronta sa sala, batonan ang kaalam gikan sa itaas (Santiago 3:17), ug ipadapat ang Pulong sa Diyos ngadto sa giatubang nga kahimtang.

Ang mga biblikanhong magtatambag, ingon nga supak sa mga psychotherapist ug ubang mga Cristohanong magtatambag, gitan-aw nga ang Biblia lamang maoy kakuhaan sa usa ka malangkubon ug detalyadong pamaagi sa pagpanambag (Ikaduhang Timoteo 3:15 – 17; Ikaduhang Pedro 1:4). Ang biblikanhong pagpanambag nagapasalig sa tugotan ang Diyos nga makigsulti alang sa Iyang kaugalinogn pinaagi sa Iyang Pulong. Ang biblikanhong pagpanambag naningkamot sa pag-alagad sa gugma sa tinuod ug buhi’ng Diyos, usa ka gugma nga nanginlabot sa sala ug naggama ug pagkamasinugtanon.

Ang psychotherapy nakabase sa panginahanglanon. Ang mga panginahanglanon sa pagtamod sa kaugalingon, gugma ug pagdawat, ug ang kamahinungdanon maoy kasagarang mulabaw. Kung kining mga panginahanglanon masugat, gituohan nga, ang mga tawo magmalipayon, magbinuotan, ug magminaayo; kung kining mga panginahanglanon dili masugat, ang mga tawo mahimong makalulooy, madumtanon, ug malaw-ay. Ang biblikanhong pagpanambag nagatudlo nga ang tinuod nga katagbawan ug kalipay hikaplagan lamang diha sa kalambigitan sa Diyos ug tinguha sa pagka-diosnon. Walay bisan unsang gidaghanon sa psychotherapy ang makapausab sa usa ka hakog nga tawo ngadto sa manggihatagon nga tawo, pananglitan lang, apan ang masinugtanong sulogoon sa Diyos dili matagbaw sa iyang malipayon, manggihatagon nga pagpanghatag (Ikaduhang Corinto 9:7).

Busa, unsaon pagpamuhat sa sikolohiya kuyog sa biblikanhong pagpanambag? Dili mahimo. Ang sekular nga sikolohiya nagsugod ug natapos sa tawo ug sa iyang mga alinghuna. Ang tinuod nga biblikanhong pagpanambag nagpunting sa mga kliyente ngadto kang Cristo ug sa Pulong sa Diyos. Ang Biblikanhong pagpanambag usa ka pagpamastor nga kalihokan, usa ka ginama sa espirituhanong gasa sa pag-awhag, ug ang tumong niini dili pagtamod sa kaugalingon apan pagpakabalaan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Sa unsang paagi nagpanglihok ang sikolohiya kuyog sa biblikanhong pagtambag?
© Copyright Got Questions Ministries