settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot nga natuman ni Hesus ang balaod, apan wala kini gipapas?

Tubag


Miingon si Hesus, “Ayaw paghunahuna nga mianho ako pagpapas sa Balaod o sa mga Propeta; wala ako mianhi pagpapas niini apan pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod ako magasulti kaninyo, gawas kon mawala ang langit ug ang yuta, walay kinagamyang letra, ni labing menos nga kudlit sa lingkop, mawala sa bisan unsang paagi gikan sa Balaod hangtod nga ang tanang butang mamatuman” (Mateo 5:17 – 18). Kining mahinungdanon nga pamahayag sa atong GINOO nagahatag kanato’g panabot sa Iyang tahas ug sa kinaiya sa Pulong sa Diyos.

Ang deklarasyon ni Hesus nga Siya mianhi alang sa pagtuman sa Balaod ug sa mga Propeta, dilis a pagpapas niini, tataw nga adunay duha sa usa ka mga pamahayag. Adunay butang nga gihimo si Hesus ug laing butang nga wala Niya gihimo. Sa samang higayon, gipahimug-atan ni Hesus ang dayong kinaiyahan sa Pulong sa Diyos.

Hilabihan ang pagpaningkamot ni Hesus pagpasiugda sa kagamhan sa Balaod sa Diyos. Wala Siya mianhi pagpapas sa Balaod, walay bali kon unsay gipasangil Kaniya sa mga Pariseo. Gani, mipadayon si Hesus sa Iyang pamahayag inubanan sa pagdayeg niadtong tukma nga nagatudlo sa Balaod ug nagahupot niini nga may pagtahud: “Busa si bisan kinsa nga ipadaplin ang labing ubos niini nga mga kasugoan ug magatudlo sa uban sa ingon pagatawgon nga labing ubos sa gingharian sa langit, apan si bisan kinsa nga motuman ug magpanudlo niini nga mga kasugoan pagatawgon nga bantogan sa gingharian sa langit” (Mateo 5:19).

Matikdi ang mga hiyas nga gipahinungod ni Hesus sa Pulong sa Diyos, gitumbok nga “ang Balaod ug ang mga Propeta:”

1. Ang Pulong dumalayon; labwan niini paglungtad ang kinaiyanhong kalibotan.
2. Ang Pulong gisulat inubanan sa tuyo; kini gituyo nga matuman.
3. Ang Pulong nagbaton ug plenaryong kagamhan; bisan ang kinagamyang titik niini natukod.
4. Ang Pulong matinud-anon ug kasaligan; “ang tanan” nga gisulti niini mamatuman. Walay bisan kinsa nga makabati sa mga pulong ni Hesus sa Wal isa Bukid nga magduda sa Iyang pasalig ngadto sa Kasulatan.

Hunahunaa unsay wala gibuhat ni Hesus sa Iyang pagpangalagdan. Sa Mateo 5:17, miingon si Hesus nga wala Siya mianhi aron pagpapas sa Balaod ug sa mga Propeta. Sa laing pagkasulti, ang tuyo ni Hesus dili ang pagwagtang sa Pulong, paghilis niini, o paghimo niini nga di’balido. Ang mga Propeta mangatuman; ang Balaod magpabilin pagtuman sa katuyoan diin kini gikahatag (tan-awa sa Isaias 55:10 – 11).

Sunod, hunahunaa ang nahimo ni Hesus. Miingon si Hesus nga Siya mianhi pagtuman sa Balaod ug sa mga Propeta. Sa laing pagkasulti, ang katuyoan ni Hesus mao ang pagtukod sa Pulong, pagpatin-aw niini, ug hingpit nga tumanon ang tanang nahasulat. “Si Cristo ang kasipongan sa balaod” (Roma 10:4). Ang mga panagna sa mga Propeta mahitungod sa Mesiyas mamatuman diha kang Hesus; ang balaang sumbanan sa Balaod hingpit nga matuboy diha ni Cristo, ang higpit nga mga gipangayo kinaugalingong pagatumanon, ug ang mga seremonyal nga pagsaulog sa kataposan ug hingpit nga mamatuman.

Gituman ni Hesu Cristo ang mga Propeta sa paagi nga, sa Iyang una pa lamang Niyang pag-anhi, Iyang natuman ang gatosan ka mga propesiya mahitungod Kaniya (sama pananglitan, Mateo 1;22; 13:35; Juan 19:36; Lucas 24:44). Gituman ni Hesu Cristo ang Balaod labing menos sa duka ka mga paagi: ingon nga magtutudlo ug ingon nga magbubuhat. Iyang gitudloan ang mga tawo pagtuman sa Balaod (Mateo 22:35 – 40; Marcos 1:44), ug Iya mismo gituman ang Balaod (Juan 8:46; Unang Pedro 2:22). Sa pagkinabuhing hingpit nga kinabuhi, gituman ni Hesus ang moral nga mga balaod; sa Iyang pangsakripisyo nga kamatayon, gituman ni Hesus ang seremonyal nga mga balaod. Wala mianhi si Cristo aron paglaglag sa daang relihiyosong sistema apan magtukod hinuon ibabaw niini; mianhi Siya pagtapos sa Daang Kasabotan ug sa pagtukod sa Bag-o.

Wala mianhi si Hesus paglaglag sa Balaod ug sa mga Propeta inay sa pagtuman niini. Gani, ang mga seremonyas, mga halad, ug ubang mga element sa Daang Kasabtoan “mga anino lamang sa mga maayong butang nga umalabot – dili ang mga katinuoran mismo” (Hebrewo 10:1). Ang tabernakulo ug ang templo “mga balaang dapit nga ginama sa mga kamot,” apan dili tuyo nga sila magpabilin; sila “mga kopya lamang sa tinuod nga mga butang: (Hebreo 9:24, ESV). Ang Balaod adunay gihaom nga petsa nga matapos, sanglit napuno kin isa “panggawas nga mga patakaran nga magamit lamang hangto sa takna nga moabot ang bag-ong kahamtangan” (Hebreo 9:10).

Sa Iyang pagtuman sa Balaod ug sa Balaod, nakab-ot ni Hesus ang atong dumalayong kaluwasan. Wala nay mga sacerdote nga kinahanglang muhalad ug gma sakripisyo nga mosulod sa balaang dapit (Hebreo 10:8 – 14). Gihimo kana ni Hesus alang kanato, aron matapos na ang tanan. Tungod sa grasya pinaagi sa pagtoo, nahimo kitang matarong diha sa Diyos: “Iya kitang gipasaylo sa tanan tang kasal-anan, sanglit gipapha ang pasangil sa atong balaodnong tulobagon, nga nagbarog batok kanato ug naghukom kanato; iya kining gikuha, gilansang didto sa krus” (Colosas 2;14).

Adunay mulantugi nga, wala “gipapas” ni Hesus ang Balaod, busa ang balaod gipatuman gihaon – ug gipatuman gihapon sa mga Cristohanon sa Bag-ong Tipan. Apan tin-aw si Pablo nga ang magtotoo diha ni Cristo wala na nailalom sa Balaod: “Gitanggong kita sa kustodiya ilalom sa Balaod, gibalhog hangtod nga ang pagsalig igapadayag. Karon nga ang pagtoo miabot na, wala n akita nailalom sa magbalantay” (Galacia 3:23 – 25, BSB). Wala kita nailalom sa Balaod ni Moises apan nailalom sa “balaod ni Cristo” (tan-awa sa Galacia 6:2).

Kung gipatuman pa ang Balaod kanato karon, nan wala pa natuman niini ang iyang katuyoan – wala pa kini natuman. Kung ang Balaod, ingon nga balaodnong sistema, gipatuman pa kanato karon, nan sayup si Hesus pag-angkon nga natuman na kini ug ang Iyang sakripisyo didto sa krus dili paigo aron pagluwas. Salamat sa Diyos, gituman ni Hesus ang tibuok Balaod ug karon gihatagak kita sa Iyang pagkamataron ingon nga wa’y bayad nga gasa. “Hibaloi nga ang usa ka tawo wala gipakamatarong pinaagi sa mga buhat sa balaod, apan pinaagi sa pagtoo kang Hesu Cristo. Busa, kita, usab, gibutang ang atong pagtoo diha ni Cristo Hesus aron kita ipakamatarong pinaagi sa pagtoo diha ni Cristo ug dili pinaagi sa mga buhat sa balaod, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa balaod walay ipakamatarong” (Galacia 2;16).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot nga natuman ni Hesus ang balaod, apan wala kini gipapas?
© Copyright Got Questions Ministries