settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot nga makabaton ug kinaugalingong kalambigitan sa Diyos?

Tubag


Ang pagbaton sa kinaugalingong kalambigitan sa Diyos magsugod sa takna nga atong maamgohan ang atong panginahanglan Kaniya, moangkon nga kita mga makasasala, ug sa pagtoo modawat kang Hesu Cristo isip Manluluwas. Ang Diyos, nga atong langitnong Amahan, kanunay’ng nangandoy nga masuod kanato, nga makabaton ug kalambigitan kanato. Sa wala pa nakasala si Adan sa Tanaman sa Eden (Genesis kapitulo 3), siya ug si Eva nakaila sa Diyos sa suod, kinaugalingon nga kahimtang. Naglakaw ila kuyog Niya sa Tanaman ug direktang nakighinabi Kaniya. Tungod sa sala sa tawo, nahimulag kita ug nadiskonektar gikan sa Diyos.

Ang wala mahibaloi, maamguhan, o gipanginlabotan, mao nga gihatagan kita ni Hesus ug labing katingalahan nga gasa – ang kahigayonan nga makauban ang Diyos sa kahangturan kon mosalig kita Niya. “Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Diyos mao ang kinabuhing dayon diha ni Cristo Hesus nga atong GINOO” (Roma 6:23). Nahimong tawo ang Diyos diha sa Persona ni Hesu Cristo aron pas-anon ang atong sala, mamatay, unya banhawon, nga nagapamatuod sa Iyang kadaogan batok sa sala ug kamatayon. “Busa, wala nay paghukom karon alang niadtong ana kang Cristo Hesus” (Roma 8:1). Kon atong dawaton kini nga gasa, nahimo kitang madawat sa Diyos ug makabaton ug kalambigitan Kaniya.

Kadtong adunay kinaugalingong kalambigitan sa Diyos giapil ang Diyos sa ilang inadlaw nga kinabuhi. Nag-ampo sila Kaniya, nagabasa sa Iyang Pulong, ug nagapamalandong sa mga bersikulo aron mas mahibaloan pa gayud Siya. Kadtong adunay kinaugalingong kalambigitan sa Dios nagaampo ug kaalam (Santiago 1:5), nga maoy labing bililhong kabtangan nga atong mabatonan sukad. Ginadala ang ilang mga pangaliya ngadto Kaniya, nakapangayo sa pangalan ni Hesus (Juan 15:16). Si Hesus maoy ingon nga nahigugma kanato aron ihatag ang Iyang kinabuhi alang kanato (Roma 5:8), ug Siya mao ang nagtay-an sa gintang tali kanato ug sa Diyos.

Gihatag ang Balaang Espiritu kanato isip atong Magtatambag. “Kon nahigugma kamo kanako, inyong tumanon unsay akong isugo. Ug akong hangyoon ang Amahan, ug ihatag Niya kaninyo ang laing Magtatambag aron mag-uban kaninyo sa kahangtoran – ang Espiritu sa kamatuoran. Dili makadawat ang kalibotan Kaniya, tungod kay wala kini makakita Kaniya ni makaila Kaniya. Apan nilhan ninyo Siya, tungod kay nagpuyo Siya diha kaninyo ug magpabilin diha kaninyo” (Juan 14;15 – 17). Gisulti kini ni Hesus sa wala pa Siya mamatay, ug human Siya mamatay ang Balaang Espiritu nahimong maduolan sa tanang kinasingkasing nga nangita aron modawat Kaniya. Siya mao ang nagapuyo sa mga kasingkasing sa mga magtotoo ug wala mobiya. Iya kitang ginatambagan, ginatudloan kita sa mga kamatuoran, ug nagausab sa atong mga kasingkasing. Kon wala kining langitnong Balaang Espiritu, wala unta kita’y kakayahan makigbatok sa yawa ug mga pagtintal. Apan sanglit anaa Siya ngari kanato, nagsugod kita’g gama ug bunga nga naggikan sa pagtugot sa Espiritu nga modumala kanato: gugma, kalipay, kalinaw, kamapailubon, kamaluluy-on, pagka-maayo, kalumo, kamatinud-anon, ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon (Galacia 5:22 – 23).

Kini nga kinaugalingong kalambigitan sa Diyos dili ingon ka lisod hikaplagan sama sa atong gihunahuna, ug walay misteryosong pormula aron makab-ot kini. Sa takna nga nahimo kitang mga kaanakan sa Diyos, atong nadawat ang Balaang Espiritu, nga maoy magasugod pagpanglihok sa atong mga kasingkasing. Kinahanglan natong mag-ampo sa walay puas, magbasa ug Biblia, ug moapil sa iglesya nga nagatuo sa Biblia; kining tanan makatabang kanato pagtubo nga espirituhanon. Ang pagsalig sa Diyos aron malagpasan nato ang matag adlaw ug motuo nga Siya ang atong tigpaluyo maoy paagi aron makabaton ug kalambigitan Kaniya. Bisan lagmit dili nato makita dayon ang mga kausaban, makit-an ra nato kini sa magkadugay, ug ang tanang mga kamatuoran motin-aw.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot nga makabaton ug kinaugalingong kalambigitan sa Diyos?
© Copyright Got Questions Ministries