settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang nagkalainlaing misyonaryo nga mga panaaw ni Pablo?

Tubag


Ang Bag-ong Tugon nagtala kang Pablo nga naghimo ug tulo ka misyonaryo nga mga panaw nga maoy nakapakaylap sa mensahe ni Cristo ngadto sa Asya Menor ug sa Europa. Si apostol Pablo taas ang kabangkaagan, nagpangunang Judio sa pangalan nga Saulo. Nagpuyo sa Jerusalem human gayud sa kamatayon ni Cristo ug pagkabanhaw, gihimo niya ang tanang aron malaglag ang Cristohanong iglesya. Nisalmot pa siya sa pagpatay sa unang Cristohanong martir, nga si Estaban (Buhat 7:55 – 8:4).

Sa dihang paingon siya sa Damasco aron pangitaon ug ibilanggo ang dugang pa nga mga Cristohanon, nahibalag ni Pablo ang GINOO. Naghinulsol siya, nakabig sa pagtoo ngadto kang Hesu Cristo. Human niini nga kasinatian, misulay siya pag-agni sa mga Judio ug mga Cristohanon mahitungod sa iyang makausab-kinabuhi nga pagkakabig. Daghan ang nagduda ug gilikayan siya. Apan, ang mga Cristohanon nga sama ni Bernabe, midawat ug misulti alang kaniya. Dilang duha nahimong kauban nga mga misyonaryo.

Sa tulo ka managlahing misyonaryo nga mga panaw – ang matag-panaw pipila ka mga tuig ang gidugayon – giwali ni Pablo ang balita ni Hesus sa daghang dakbayan daplin sa baybayon ug mga lungsod nga ruta sa pamatigayon. Ang mosunod mao ang mubo nga kaagi niini nga misyonaryo nga mga panaw.

Ang Unang Misyonaryo nga Panaw (Buhat 13 – 14): agig tubag sa tawag sa Diyos pagmantala kang Cristo, mibiya silang Pablo ug Bernabe sa iglesya sa Antioch didto sa Sirya. Sa una, ang ilang paagi sa pagpangabig mao ang pagsangyaw sa mga kalungsorang sinagoga. Apan sa sihang daghang mga Judio ang misalikway kang Cristo, giila sa mga misyonaryo ang tawag sa Diyos pagpamatuod ngadto sa mga Gentil.

Tungod sa iyang maisogong pagpamatuod kang Hesus, si Saulo nga manglulutos nahimong si Pablo nga gilutos. Kadtong misalikway sa iyang mensahe sa kaluwasan pinaagi kang Hesu Cristo misulay paghunong ug pagdaot kaniya. Sa usa ka dakbayan, gibato siya ug gibiyaan ingon nga patay. Apan giluwas siya sa Diyos. Sa tanang mga pagsulay ug mga pagbun-og ug mga pagbilanggo, nagpadayon siya pagwali kang Cristo.

Ang pagpangalagdan ni Pablo ngadto sa mga Gentil nagdala ug kontrobersya mahitungod sa kon kinsa ang maluwas ug di’maluwas. Tali sa iyang una ug ikaduhang misyonaryo nga mga panaw, misalmot siya sa usa ka katigoman sa Herusalem nga naghisgot sa paagi sa kaluwasan. Ang kataposang kasabotan mao nga ang mga Gentil makadawad kang Hesus nga dili mopailalom sa mga Judiong tradisyon.

Ang Ikaduhang Misyonaryo nga Panaw (Buhat 15:36 – 18:22): Human sa lain pagpabilin sa Antioch, pagtukod ug iglesya didto, andam na usab si Pablo magsugod sa ikaduhang misyonaryo nga panaw. Gisultian niya si Bernabe nga mokuyog kaniya, sa pagbisita sa mga kaiglesyahanan sa ilang unang misyonaryo nga panaw. Apan, usa ka panagbangi, ang hinungdan sa panagbulag. Gihimo sa Diyos kini nga kabangian nga positibo, sa karon aduna nay duha ka misyonaryo nga mga koponan. Si Bernabe miadto sa Cipro kuyog ni Juan Marcos, ug gidala ni Pablo si Silas ngadto sa Asya Menor.

Sa probidensya sa Diyos, giliwag silang Pablo ug Silas ngadto sa Gresya, gidala ang Ebanghelyo sa Europa. Sa Filipos, ang misyonaryo nga koponan gibun-og ug gibilanggo. Nagkalipay nga moantos alang kang Cristo, nag-awit sila sulod sa bilanggoan. Sa kalit lang, gipalinog sa Diyos aron maabli ang mga pultahan sa bilanggoan ug buhian sila gikan sa ilang mga tanikala. Ang nahibulong nga magbalantay sa bilanggoan ug ang iyang panimalay nitoo kang Cristo, apan ang mga ginamhan sa gobyerno nagpakiluoy kanila nga mobiya.

Nagpanaw ngadto sa Athinya, nagwali si Pablo ngadto sa mausisaon nga mamiminaw sa Bungtod ni Marso. Iyang gimantala ang nag-inusarang tinuod nga Diyos kansang mahimo nilang masayran ug simbahon nga walay ginama sa tawo nga mga diosdios. Sa makausa pa, ang uban nagyubit ug ang uban mitoo.

Gitudloan ni Pablo kadtong mitoo ni Cristo ug gipahiluna sila sa mga kaiglesyahanan. Niining panahona sa ikaduhang misyonaryo nga panaw, naghimo si Pablo ug daghang mga tinun-an gikan sa tanang matang sa kagikan: usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Timoteo, usa ka negosyante nga babaye nga ginganlag Lidya, ug ang magtiayon nga Aquila ug Priscilla.

Ikatulong Misyonaryo nga Panaw (Buhat 18:23 – 20:38): Panahon sa ikatulong panaw ni Pablo, mainiton siyang nagwali sa Asya Menor. Gikompirma sa Diyos ang iyang mensahe pinaagi sa mga milagro. Ang Buhat 20:7 – 12 nagpahayag sa pagwali ni Pablo sa Troas sa usa ka talagsaong hataas nga wali. Ang usa ka batan-ong lalaki, nga naglingkod sa ikaduhang andana sa kurdiso sa bintana, nahikatulog ug natagak sa bintana. Gikaingon nga siya namatay, apan gibuhi siya ni Pablo.

Kanhi nalambigit sa diwaanon, ang mga bag-ong magtotoo sa Efeso gisunog ang ilang mga balasahon sa mahika. Ang mga tig-gama ug diosdios, sa laing bahin, wala mahimuot sa pagkawala sa ilang negosyo tungod niini nga usa ka tinuod nga Diyos ug sa Iyang Anak. Usa ka platero nga ginganlag Demetrio nagpasiugda ug kagubot sa tibuok dakbayan, samtang ginadayeg ang ilang diyosa nga si Dayana. Ang mga pagsulay kanunay’ng nagsunod ni Pablo. Ang mga paglutos ug oposisyon sa kinaulahian nakapalig-on sa mga tinuod nga mga Cristohanon ug nakapaylap sa Ebanghelyo.

Sa kataposan sa ikatulong misyonaryo nga panaw ni Pablo, nasayod siya nga hapit na siyang mabilanggo ug tingali mapatay. Ang iyang kataposang mga pamulong ngadto sa iglesya sa Efeso nagpakita sa iyang pagmahal kang Cristo: “Kamo mismo nasayod, gikan sa unang adlaw nga nitaak ako sa Asya, sa unsang paagi ako kuyog kaninyo sa tibuok panahon, nagapangalagad sa GINOO sa tanang pagpaubos ug mga luha ug mga pagsulay nga miabot kanako pinaagi sa mga laraw sa mga Judio; sa unsang paagi nga wala ako metalaw pagpahayag kaninyo sa bisan unsa nga makaayo, ug nagtudlo kaninyo sa kadaghanan ug sa kada balay, solemne nga nagpamatuod ngadto sa mga Judio ug mga Griyego sa paghinulsol ngadto sa Diyos ug pagsalig sa atong GINOONG Hesu Cristo. Ug karon, tan-awa, inagda sa Espiritu, padulong ako sa Herusalem, wala masayod unsay mahitabo kanako didto, gawas nga ang Balaang Espiritu solemne nga nagpamatuod kanako sa matag dakbayan, nagapahayag nga ang mga tanikala ug pag-antos maoy nagpaabot kanako. Apan wala nako igsapayan ang akong kinabuhi nga bililhon alang kanako, aron akong mahuman ang akong malampos ang pagpangalagdan nga akong nadawat gikan kang GINOONG Hesus, aron solemne nga mapamatuod ang ebanghelyo sa grasya sa Diyos” (Buhat 20: 18 – 24).

Ang ubang mga eskolar sa Bibliya nakita usab ang ikaupat nga misyonaryo nga panaw , ug ang unang Cristohanong kasaysayan daw nagpamatuod sa maong alinghuna. Sa samang higayon, walay tin-aw nga pamatuod alang sa ikaupat nga panaw diha sa Biblia, kay kung mao kana nahitabo kini human matak-op ang Basahon sa Buhat.

Ang katuyoan sa tanang misyonaryo nga mga panaw ni Pablo managsama: ang pagpamantala sa grasya sa Diyos diha sa kapasayloan sa sala pinaagi ni Cristo. Gigamit sa Diyos ang pagpangalagdan ni Pablo aron madala ang ebanghelyo ngadto sa mga Gentili ug matukod ang iglesya. Ang iyang mga epistola ngadto sa mga kaiglesyahanan, nga natala sa Bag-ong Tipan, nagpabiling nagpaluyo sa iglesyahanong kinabuhi ug doktrina. Bisan tuod iyang gisakripisyo ang tanan, ang misyonaryo nga mga panaw ni Pablo takus kini sa iyang sakripisyo (Filipos 3:7 – 11).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang nagkalainlaing misyonaryo nga mga panaaw ni Pablo?
© Copyright Got Questions Ministries