settings icon
share icon
Pangutana

Angay bang mag make-up o magsul-ob ug alahas ang Cristohanong mga kababayen-an?

Tubag


Ang ubang mga Cristohanon nagatoo nga sayop alang sa mga babaye ang mag make-up o magsul-og ug alahas, gikutlo ang pipila ka mga berso sa Bag-ong Tugon nga daw nagdili niining mga butanga. Samtang ato gayud ginatahud ang mga baroganan sa nabag-ong mga anak sa Diyos, buot usab nato ipaneguro nga ang atong panudlo wala nilapas sa unsa gayud ang gisulti sa Pulong sa Diyos. Dili nato buot “motudlo ug ginama sa tawo nga mga alinghuna isip mga sugo gikan sa Diyos” (Marcos 7:7, NLT).

Sa pagsusi sa pagkaangayan pag make-up o pagsul-ob ug alahas, magsugod kita sa Unang Samuel 16:7b: “Wala nagatan-aw ang GINOO sa mga butang nga ginatan-aw sa mga tawo. Ang mga tawo nagatan-aw sa panggawas nga panagway, apan ang GINOO nagatan-aw sa kasingkasing.” Kini nga bersikulo naglatid sa usa ka sukaranang baroganan mahitungod sa mga hangtoran sa atong panglantaw: sagad natong makita ang mga panggawas; ang Diyos nakakita sa pangsulod nga kamatuoran. Wala kini nagpasabot nga ang mga panggawas dili mahinungdanon, andam kitang makighinabi sa uban pinaagi sa panan-aw nga sinyas, ug ang gipili nato nga ipakita sa atong kaugalingon mahimong magpakita sa pagsuki, pagkadiosnon, kawalay pagtagad, pagkamatngon, ug uban pa. Apan makailad ang panggawas nga ginapakita, ug adunay mas lalom nga suliran sa kasingkasing. Ug unsay gihimo sa panggawas nga dagway gihimo aron makita sa tawo, ug kinahanglan nga mag-amping kita mahitungod niana, apan mas adunay kabalaka ang Diyos kon unsay nahitabo sulod sa kasingkasing.

Sa konteksto sa mga patakaran sa tiningob nga silimbahon, nag-inogn si Pablo, “Buot usab nako nga ang mga kababayen-an magsul-ob ug mga bisti nga lindong, uban sa kaligdong ug kaangayan, gidayandayanan ang ilang kaugalingon, dili sa kontodo nga hinapay o sa bulawan o mga mutya o mahalong mga sinina, apan sa maayong mga buhat, nga angayan alang sa mga kababayen-an nga nagaangkon nga nagasimba sa Diyos” (Unang Timoteo 2:9 – 10). Mao kini ang usa sa mga berso nga nagpalikay sa mga kababayen-an nga mag kolorete o magsul-ob ug alahas.

Pipila ka mga butang ang angayang matikdan niini nga berso: una, adunay sumbanan nga sinina nga angayan alang sa usa ka babaye diha sa pagsimba. Wala mohatag si Pablo sa mga detalye, apan kinahanglan nga ang bisti sa usa ka babaye lindong ug maligdong ug talahuron. Ang pagsul-ob sa bisan unsa nga dili lindong, dili maligdong, o dili talahuron sayop. Ang paglatid kon unsay ligdong o di ligdong mahimong sugpayon, ug ang pagka ligdong nakasandig sa kulturanhong pamatasan, apan ang matag magtotoo kinahanglan nga ingon ka magmasinabuton aron paglikay nga makasilo.

Ikaduha, adunay husto nga dayandayan alang sa kababayen-an nga nagasimba sa Diyos ug adunay di husto nga dayandayan. Ang husto nga dayandayan alang sa usa ka diosnong babaye mao lamang ang maayong binuhatan. Nindot ang pagdayandayan ni Tabita sa iyang kaugalingon pinaagi sa “kanunay’ng nagahimo ug maayo ug nagatabang sa mga kabus” (Buhat 9:36). Ang dili angay nga pagdayandayan alang sa usa ka diosnong babaye mao ang nakapaburot sa iyang garbo o ang nakapatagad sa iyang panggawas nga dagway: ang mga panig-ingnan mao ang kontodo nga mga hinapay, bulawan ug mga mutya, ug mahalong mga bisti. Ang pagatutokan sa usa ka silimbahon mao ang GINOO, dili ang pinakabag-o nga uso, ang kinadak-ang diyamante, o ang labing nindot nga hinapay. Ang pagsul-ob ug bisti nga nagkantidad ug 3,000 dolyares sa simbahan o paglay-ag sa maanyag nga alahas walay nahimo sa pagdayandayan sa babaye nga nagatoo sa Diyos. Mas maayo pa alang kaniya- ug mas maalagaran pa ang mga kabus – kon iyang ibaligya ang maong bisti ug ihatag ang salapi ngadto sa usa ka Cristohanong manggihatagon nga pundok. Tinagli ang panahon nga iyang nagasto sa kontodo nga hinapay mas nagamit pa sa mahinungdanong butang sa pag-alagad sa tawong nanginahanglan.

Sa Unang Timoteo 2:9 – 10, nagbutang si Pablo ug kalainan tali sa pagpahimuot sa Diyos ug sa pagpahimuot sa tawo. Ang usa ka silimbahon dili kinahanglan nga mahimong usa ka pasundayag sa usa. Dili sa ingon nga ang usa ka babaye dili na gayud makasul-ob ug alahas o lahi nga estilo sa hinapay. Ang maong pagpatuyang ug pagpasulabi maoy di’angay sa iglesya. Angay kitang magbantay batok sa garbo ug mag-amping nga dili masamok ang ubang (o ang atong kaugalingon) gikan sa kon unsa gayud ang mahinungdanon: ang pagsimba sa Diyos ug ang pagsilbi sa uban.

Laing berso nga adunay kalambigitan sa hilisgotan sa mga kababayen-an nga mag kolorete o magsul-ob ug alahas mao ang Unang Pedro 3:3 – 5, “Ang inyong katahom kinahanglan dili maggikan sa panggawas nga dayandayan, sama sa kontodo nga hinapay ug pagsul-ob sa bulawang alahas o hamiling mga bisti. Kondili, anha hinuon sa inyong kinasulorang pagkatawo, ang walay paglubad nga kaanyag sa usa ka malumo ug malinawong espiritu, nga bililhon uyamot sa panan-aw sa Diyos. Kay niining paagiha nga mga balaang kababayen-an sa nangaging panahon nga naglaum sa Diyos gidayandayan ang ilang kaugalingon.”

Gipahimug-at ni Pedro ang kalainan tali sa panggawas, lumalabay nga kaanyag ug sa kinasuloran, malungtaron nga kaanyag sa usa ka babaye. Ang tinuod nga maanyag nga babaye adunay “malumo ug malinawon nga espiritu.” Mahimong dili siya kaayo matagad niining kalibotana, apan nakita sa Diyos ang kasingkasing. Ang magpasigarbo sa iyang kaanyag alang sa hinakog nga pagdayandayan dili wala masubay sa pagkamapainubsanon ni Cristo, ilabi na kon ang pagpasigarbo mahitabo panahon sa silimbahon. Usab, dili ingon nga ang silapid nga buhok maksasala, apan kadtong nagsalig sa ilang buhok, sa ilang alahas, o sa ilang bisti aron mahimong maanyag maoy nagagukod sa kakawangan. Mas mapuslanon ang pag-ugmad ug diosnong pamatasan.

Sa laktod saysay, walay daotan sa pagsul-ob ug alahas, kolorete, o silapid nga buhok, basta gihimo kini sa kasarangan nga paagi. Usab, ang maong mga butanga dili makapuli sa maayong mga buhat o mapaubsanong espiritu. Ang usa ka Cristohanong babaye kinahanglan dili motutok sa iyang panggawas nga panagway nga sa ingon iyang mapabay-an ang iyang espirituhanong kinabuhi. Ang usa ka silimbahon kinahanglan nga nakatutok sa Diyos, dili kanato. Kon ang usa ka babaye naggahin ug hilabihang panahon ug salapi alang sa iyang panagway, ang suliran mao nga ang mga prayoridad sa maong babaye nawani. Ang mga mahalong alahas ug sinia maoy sangpotanan sa suliran, dili ang suliran mismo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay bang mag make-up o magsul-ob ug alahas ang Cristohanong mga kababayen-an?
© Copyright Got Questions Ministries