settings icon
share icon
Pangutana

Nganong gipagahi sa Diyos ang kasingkasing ni Paraon?

Tubag


Ang Exodo 7:3 – 4 nag-ingon, “Apan akong pagahion ang kasingkasing ni Paraon, ug bisan pa ug akong padaghanon ang akong milagrosong mga timailhan ug mga katingalahan sa Ehipto dili siya mamati kaninyo. Unya akong itap-on ang akong kamot sa Ehiptu ug pinaagi sa gamhanang mga buhat sa paghukom akong dad-on pagawas ang akong katawhan nga mga Iraelita.” Daw dili makatarunganon alang sa Diyos nga pagahion ang kasinkasing ni Paraon unya silutan si Paraon ug ang Ehipto sa nadesisyonan ni Paraon sa dihang ang iyang kasingkasing gipagahi. Nganong pagahion man sa Diyos ang kasingkasing ni Paraon aron lang Iyang mahukman ang Ehipto sa labi pang hilabihang dugang nga mga katalagman?

Una, si Paraon dili usa ka inosente o diosnon nga tawo. Usa siya ka mangtas nga diktador nagbantay sa makalilisang nga abuso ug pagpanglupig sa mga Israelinhon, kansang lagmit modagan sa 1.5 ka milyon ka tawo niadtong panahona. Ang Ehiptohanong mga Paraon giulipon ang mga Iraelinhon sulod sa 400 ka tuig. Ang milabay nga paraon – lagmit bisan ang Paraon nga gikahisgutan – nagmando nga ang mga masuso nga mga lalaking Israelita pagapatyon inigkatawo (Exodo 1:16). Ang Paraon nga gipagahi sa Diyos usa ka daotang tawo, ug ang nasod nga iyang gidumalahan miuyon, o sa labing menos wala misupak, sa iyang daotang mga buhat.

Ikaduha, sa labing menos pipila ka mga higayon, gipagahi ni Paraon ang iyang kaugalingong kasingkasing nga buhian ang mga Israelita: “Apan sa dihang nakita ni Paraon nga adunay paghuwas, iyang gipagahi ang iyang kasingkasing” (Exodo 8:15). “Apan niining panahona usab gipagahi ni Paraon ang iyang kasingkasing” (Exodo 8:32). Murag and Diyos ug si Paraon aktibo sa unsa man nga paagi sa pagpagahi sa kasingkasing sa Paraon. Sa nagpadayon ang hampak, gihatagan sa Diyos ang Paraon ug nagkagrabe nga mga pasidaan sa umalabot nga kataposang paghukom. Gipili sa Paraon ang pagpadangat ug dugang pa nga paghukom sa iyang kaugalingon ug sa iyang nasod agig pagpagahi sa iyang kaugalingong kasingkasing batok sa mga mando sa Diyos.

Mahimong, isip sangpotanan sa pagkagahi sa kasingkasing sa Paraon, gipagahi pa sa Diyos ug samot ang kasingkasing sa Paraon, nga maoy nakapatugot sa pipila ka mga kataposang mga hampak ug sa pagpakita sa tibuok himaya sa Diyos (Exodo 9:12; 10:20, 27). Gipadangat sa Paraon ug sa Ehipto kini nga mga paghukom sa ilang kaugalingon tungod sa 400 ka tuig nga pangulipon ug dinaghang pagbanhig. Sanglit ang bayad sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23), ug ang Paraon ug ang Ehipto nakasala pag-ayo batok sa Diyos, makatarunganon lamang kung hingpit nga papasaon sa Diyos ang Ehipto. Budsa, ang pagpagahi sa Diyos sa kasingkasing sa Paraon dili ikaingon nga dili makatarunganon, ug ang iyang pagdala ug dugang nga mga hampak batok sa Ehipto dili ikaingon nga dili makatarunganon. Ang mga hampak, bisan tuod unsa kini ka makaliolisang, sa pagkatinuod nagpakita sa kaluoy sa Diyos agig dili hingpit nga pagpapas sa Ehipto, nga mao gyud unta ang hingpit nga makatarunganong silot.

Ang Roma 9:17 – 18 nagdeklarar, “Kay ang Kasulatan nagsulti ngadto sa Paraon: ‘Gituboy ko ikaw alang niini gayud nga katuyoan, aron akong mapakita ang akong gahom diha kanimo ug aron nga ang akong pangalan maimantala sa tibuok kalibotan.’ Busa ang Diyos adunay kaluoy niadtong buot Niyang kaluy-an, ug Iyang gipatig-a kadtong Iyang buot patig-ahon.’” Gikan sa tawhanong panglantaw, daw sayop alang sa Diyos nga pagahian ang usa ka tawo unya silutan ang maong tawo tungod kay gipagahi ang iyang kasingkasing. Apan, sa biblikanhong pagkasulti, nakasala kitang tanan batok sa Diyos (Roma 3:232), ug ang makatarunganong silot alang sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23). Busa, ang pagpagahi ug pagsilot sa Diyos sa usa ka tawo dili ikaingon nga dili makatarunganon; sa pagkatinuod maloloy-on pa gani kin ikon itandi sa kon unsay angay nga silot sa tawo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong gipagahi sa Diyos ang kasingkasing ni Paraon?
© Copyright Got Questions Ministries