settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot sa Biblia sa paggapos ug pagbuhi?

Tubag


Ang taghuna sa “paggapos ug pagbuhi” gitudlo sa Biblia diha sa Mateo 16:19: “Ihatag Ko kanimo ang mga yaw isa gingharian sa langit; bisan unsay imong gaposon dinhi sa yuta gaposon sa langit, ug bisan unsay imong buhian sa kalibotan buhian sa langit.” Niini nga bersikulo, si Hesus direktang nakigsulti kang apostol Pedro ug indirektamente sa ubang mga apostoles. Ang mga pulong ni Hesus nagpasabot nga adunay katungod si Pedro pagsulod mismo sa gingharian, nga aduna siyay kinatibuk-ang kagamhan nga gitimaan ug pagbaton sa mga yawi, ug mao nga ang pagwali sa ebanghelyo maoy paagi aron maabli ang gingharian sa langit ngadto sa tanang mga magtotoo ug sirad-an kini batok sa mga dili magtotoo. Ang basahon sa Buhat nagpakita kanato sa pagpanglihok niini nga proseso. Pinaagi sa iyang wali sa adlaw sa Pentecostes (Buhat 2:14 – 40), giablihan ni Pedro ang pultahan sa gingharian sa unang higayon. Ang mga pagpahayag nga “paggapos” ug “pagbuhi” sagad nga legal sultihon sa Judio nga ang buot pasabot kay pagdeklara sa usa ka butang nga gidili o pagdeklara nga kini gitugot.

Si Pedro ug ang ubang mga tinun-an mopadayon sa buhat ni Cristo sa kalibotan sa pagwali sa ebanghelyo ug pagdeklara sa kabubot-on sa Diyos ngadto sa mga tawo ug armado sila sa managsamang kagamhan nga Iyang gibatonan. Sa Mateo 18:18, aduna usab usa ka kasayoran sa paggapos ug pagbuhi diha sa konteksto sa pagpanton sa iglesya. Ang mga apostoles wala gisapawan ang pagka-agalon ni Cristo ug kagamhan ngadto sa mga magtotoo ug sa ilang dayong padulngan, apan ilang gigamit ang kagamhan pagpanton ug, kon mahimo, pagtiwalag sa mga masinupakong kaubanan sa iglesya.

Dili nga ang mga apostoles gihatagan ug katugotan pag-usab sa hunahuna sa Diyos, nga daw ang bisan unsa nga ilang madesisyonan sa kalibotan sundogon didto sa langit; gidasig hinuon sila, sa dihang ilang ginahimo ang ilang mga katungdanan isip mga apostoles, ilang ginatuman ang kabubot-on sa Diyos sa langit. Sa dihang “gaposon” sa mga apostoles ang usa ka butang, o gidili dinhi sa kalibotan, ilang ginahimo ang kabubot-on sa Diyos sa maong kahimtang. Sa dihang ilang “buhian” ang usa ka butang, o itugot dinhi sa kalibotan, ila usab ginahimo ang dayong plano sa Diyos. Sa Matteo 16:19 ug 18:18, ang hanaysay sa teksto sa Griyego nagpatin-aw sa kahulogan: “Bisan unsa nga inyong gapuson sa kalibotan nagapos sa kalangitan, ug bisan unsa nga inyong buhian sa kalibotan gibuhian sa kalangitan” (Mateo 16:19, base sa Young’s Literal Translation). O, sa hubad pa sa Amplified Bible, “Bisan unsa nga imong gaposon [idili, gideklara nga dili-angay ug supak sa balaod] sa kalibotan gigapos nang daan sa langit, ug bisan unsa nga inyong buhian [itugot, gideklara nga supak sa balaod] sa kalibotan [nabuhian] nang daan sa langit.”

Nagtudlo si Hesus nga ang mga apostoles adunay pinasahi nga tahas sa kalibotan. Ang ilang mga pulong sa kagamhan, ingon nga gitala sa mga epistola sa Bag-ong Tipan, gipanaminan ang kabubot-on sa Diyos alang sa iglesya. Sa dihang mideklara si Pablo ug tunglo niadtong nagatuis sa ebanghelyo, nan sayod kita nga ang tunglo daan nang gideklarar sa langit (tan-awa sa Galacia 1:8 – 9).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot sa Biblia sa paggapos ug pagbuhi?
© Copyright Got Questions Ministries