settings icon
share icon
Pangutana

Matinunglo ba ang usa ka Cristohanon? Itugot ba sa Diyos ang usa ka tunglo ngadto sa usa ka magtotoo?

Tubag


Ang Biblia nagsulti kanato nga “sama sa naglupadlupad nga gorion ug nagkalayo nga sayaw, mao man ang dili angayan nga tunglo dili modulot” (Panultihon 26:2b). Nagpasabot kini nga ang buangbuag nga mga tunglo walay kahimoan. Dili itugot sa Diyos nga matinunglo ang Iyang mga kaanakan. Ang Diyos soberano. Walay gahom si bisan kinsa sa pagtunglo sa tawo nga gimbut-an sa Diyos nga panalanginan. Ang Diyos lamang ang makalitok ug paghukom.

Ang mga “yamyam” sa Biblia kanunay’ng gihulagway sa negatibo. Ang Deuteronomio 18:10 – 11 gitipon kadtong adunay yamyam kauban niadtong nagahimo ug “dulumtanang mga buhat ngadto sa GINOO” sama sa batang sakripisyo, pagpang-ungo, pangbarang, panagna, pamalbal (pagkonsulta sa mga patay). Ang Mikeyas 5:12 nag-ingon nga gub-on sa Diyos ang pagpang-ungo ug kadtong adunay yamyam. Ang Pinadayag 18 naghulagway sa mga yamyam isip kabahin sa pagpangilad nga pagagamiton sa anticristo ug sa iyang “dakong dakbayan sa Babilonia” (bersikulo 21 – 24). Bisan tuod ang pagpangilad sa kataposang adlaw mahimong hilabihan nga bisan ang pinili mahimong mailad kon dili kita panalipdan sa Diyos (Mateo 24:24), hingpit nga laglagon sa Diyos si Satanas, ang anticristo, ug ang tanang nagasunod kanila (Pinadayag capitulo 19 – 20).

Ang usa ka Cristohanon natawo pag-usab isip usa ka bag-ong tawo diha ni Hesu Cristo (Ikaduhang Corinto 5:17), ug anaa kita sa makanunayong presensya sa Balaang Espiritu nga nagapuyo sa atong kinasuloran ug ilalom sa Iyang pagpanalipod kita nagalungtad (Roma 8:11). Dili kita kinahanglan nga mabalaka ni bisan kinsa nga molitok ug mga paganong buyag ngari kanato. Ang Voodoo, pagpang-ungo, mga buyagan, ug mga tunglo walay gahom kanato tungod kay gikan kini kang Satanans, ug sayod kita nga “Siyan ga anaa kaninyo [si Cristo] mas makagagahom kay kaniya [si Satanas] nga anaa sa kalibotan” (Unang Juan 4:4). Gidaog siya sa Diyos, ug gibuhian kita aron simbahon ang Diyos sa walay kahadlok (Juan 8:36). “Ang GINOO mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan – kinsa may akong kahadlokan? Ang GINOO maoy balwarte sa akong kinabuhi – kinsa may akong kalisangan?” (Salmo 27:1).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Matinunglo ba ang usa ka Cristohanon? Itugot ba sa Diyos ang usa ka tunglo ngadto sa usa ka magtotoo?
© Copyright Got Questions Ministries