settings icon
share icon
Pangutana

Ato bang higugmaon ang makasasala apan kasilagan ang sala?

Tubag


Daghang mga Cristohanon ang naggamit ug puol na nga panultihon sama sa “Higugmaa ang makasasala, kasilagi ang sala.” Apan, angay natong maamguhan nga kini usa ka pag-awhag ngari kanato isip mga di’hingpit nga mga tawo. Ang kalahian tali kanato ug sa Diyos mahitungod sa paghigugma ug kasilag halapad. Bisan ingon nga mga Cristohanon, nagpabilin kitang di’hingpit sa atong pagkatawo ug dili makahigugma sa hingpit, ni masilag kita sa hingpit (sa laing pagkasulti, nga walay malisya). Apan mahimo sa Diyos kining duha sa hingpit, tungod kay Siya mao ang Diyos. Makahimo nga masilag ang Diyos nga walay makasasalang tuyo. Busa, makahimo Siya nga masilag sa sala ug sa makasasala sa hingpit nga balaang paagi ug magpabilin nga buot nga mopasaylo nga mahigugmaon sa takna sa paghinulsol ug pagtoo sa maong makasasala (Malaquias 1:3; Pinadayag 2;6; Ikaduhang Pedro 3:9).

Ang Biblia tin-aw nga nagatudlo nga ang Diyos gugma. Ang Unang Juan 4:8 – 9 nag-ingon, “Si bisan kinsa nga wala nahigugma wala makaila sa Diyos, tungod kay ang Diyos gugma. Niining paagia gipakita sa Diyos ang Iyang gugma kanato: Iyang gipadala ang Iyang bugtong ug nag-inusarang Anak ngadto sa kalibotan aron kita mabuhi pinaagi Kaniya.” Tulukibon apan tinuod mao ang katinuoran nga makahigugma ang Diyos sa hingpit ug kasilagan ang usa ka tawo sa samang higayon. Nagpasabot kini nga makahigugma Siya kaniya nga iyang gilalang ug makaluwas, ingon man nga masilag kaniya sa iyang pagkadili matinuohon ug makasasalang pagkinabuhi. Kita, ingong nga di’hingpit nga mga tawo, di’makahimo niini; busa, angay natong pahinumdoman ang atong kaugalingon nga “higugmaon ang makasasala, kasilagan ang sala.”

Sa unsang paagi kini mahimo? Atong kasilagan ang sala pinaagi sa pagbalibad sa pagsalmot niini ug pinaagi sa pagkondenar niini sa dihang ato kining makita. Ang sala angay nga kasilagan, dili pangatarungan o ipakagamay. Atong gihigugma ang mga makasasala pinaagi sa pagkamatinud-anon sa pagpamatuod kanila sa kapasayloan nga makab-ot pinaagi ni Hesu Cristo. Ang tinuod nga lihok sa gugma mao ang pagtagad sa usa ka tawo inubanan sa pagtahod ug kamaluluy-on bisan tuod siya nasayod nga wala ka niuyon sa iyang pagkinabuhi o mga pagpili. Dili mahigugmaon ang pagtugot sa usa ka tawo nga magpabiling natanggong sa sala. Dili kasilag ang mosulti sa usa ka tawo nga siya anaa sa kasal-anan. Gani, ang tukmang kaatbang niini mao hinuo’y tinuod. Atong gihigugma ang makasasala pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran diha sa gugma. Atong gikasilagan ang sala pinaagi sa pagbalibad sa pagkonsentir, paglinguglingug, o mangatarungan niini.

English



Balik sa home page sa Cebuano

Ato bang higugmaon ang makasasala apan kasilagan ang sala?
© Copyright Got Questions Ministries