settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mga Cristiyanog crusada?

Tubag


Ang mga crusada nihatag ug pipila sa mga kanunay’ng gikalantugian batok sa Cristohanong pagtoo. Ang ubang minoros nga mga terorista niangkon man gani nga ang ilang mga pag-atake maoy panimalos sa gihimo sa mga Crisiyano panahon sa crusada. Busa, usa kining mga crusada ug nganong titan-aw kini ingon kadako nga suliran alang sa Cristohanong pagtoo?

Una sa tanan, ang mga crusada dili angay tawgon nga mga “Cristohanong Crusada.” Kadaghanan sa mga tawo nga nahiapil sa mga crusada dili tinuod nga mga Cristohanon, bisan ilang giangkon nga sila mga Cristohanon. Ang Pangalan ni Cristo giabusahan, nasayop paggamit, ug gipasipalahan pinaagi sa mga gipangbuhat sa daghang mga nag-crusada. Ikaduha, ang crusada nahitabo gibanabana gikan sa A.D. 1095 hangtod sa 1230. Ang mga dili-biblikanhong binuhatan sa gikaingong mga Cristohanon gatosan ka mga katuigan ang milabay angay pa ba gihapon ibasol batok sa mga Cristohanon karon?

Ikatulo, dili sa ingon nga kini igo nga pasangil, apan dili lamang ang Cristianismo maoy nag-inusarang tinoohan nga adunay bangis nga kaagi. Sa kaunsaan, ang mga crusada mga tubag ngadto sa mga pagsulong sa Muslim sa mga kayutaan nga kanhi gipuy-an sa kinabag-ang mga Cristohanon. Gibanabana nga gikan A.D. 200 hangtod 900, ang yuta sa Israel, Jordan, Ehipto, Syria ug Turkey gipy-an sa kinabag-ang mga Cristohanon. Sa dihang nahimong gamhanan ang Islam, gisakop sa mga Muslim kini nga mga kayutaan ug mapintas nga gidaugdaug, giulipon, gipapahawa, ug gipang-banhigan ang mga Cristohanong nagpuyo niadtong mga yutaa. Isip responde, ang Iglesia Romana Catolica ug “Cristiyanong” mga hari/emperador gikan sa Europa nagmando sa mga crusada aron pagbawi sa yuta nga giilog sa mga Muslim. Ang mga binuhatan nga gipanghimo sa gikaingong mga Cristohanon panahon sa mga crusada nagpabiling ikasubo. Walay biblikanhong pangatarongan sa pagbuntog sa mga kayutaan, pagbanhig sa mga sibilyan, ug pagguba sa mga dakbayan sa ngalan ni Hesu Cristo. Sa samang higayon, ang Islam dili mao ang tinuohan nga makasulti gikan sa inosenteng pagkabutang mahitungod niini nga mga hilisgotan.

Sa daklit nga paglaktod-saysay, ang mga crusada maoy mga pagsulay pagbawi sa yuta didto sa Tungatungang Sidlakan nga gipangsakop sa mga Muslim niadtong ika-11 hangtod sa ika 13 nga mga siglo. Ang mga crusada bangis ug daotan. daghang mga tawo ang napugos “pagkabig” ngadto sa Cristianismo. Kung mobalibad sila, gipapatay sila. Ang alinghuna sa pagsakop sa usa ka yuta pinaagi’g gubat ug kapintasan sa ngalan ni Cristo dili gayud biblikanhon. Daghang mga binuhatan nga nahitabo panahon sa mga crusada sukwahi kaayo sa tanang gibarogan sa Cristohanong pagtoo.

Unsaon nato pagtubag sa dihang, isip sangpotanan sa mga crusada, ang Cristohanong pagtoo atakihon sa mga ateyistico, mga agnostico, mga skeptico, ug kadtong gikan sa laing mga tinuohan? Makatubag kita sa mosunod nga mga pamaagi:

1. Buot ba nimong manubag sa mga binuhatan sa mga tawo nga nabuhi lapas 900 nga katuigan ang milabay?
2. Buot ba nimong manubag sa tanang mga binuhatan sa tanang nagaangkon nga nagarepresentar sa imong tinuohan?

Ang pagsulay pagbasol sa tibuok Cristiyanismo sa mga crusada susama sa pagbasol sa tanang mga Muslim sa Minoros nga terorismo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mga Cristiyanog crusada?
© Copyright Got Questions Ministries