settings icon
share icon
Pangutana

Nganong gisugo sa Diyos si Abraham nga isakripisyo si Isaac?

Tubag


Gituman ni Abraham ang Diyos sa kamakadaghang mga higayon sa iyang pagpanaw diha Kaniya, apan wala nay pagsulay nga mas mobrabe pa kay sa Genesis 22. Nagsugo ang Diyos, “Dad-a ang imong anak nga lalaki, ang bugtong mong anak nga lalaki, nga imong hinigugma, ug pangadto kamo sa rehiyon (bungto) sa Moria. Ihalad siya ngadto inong nga halad sinunog” (Genesis 22:2a). Usa kini ka makapahingangha nga hangyo tungod kay si Isaac maoy anak sa saad. Giunsa pagtubag ni Abraham? Sa diha-diha gilayon nga pagkamatinumanon; sayo sa sunod buntag, gisugdan ni Abraham ang iyang panaw inubanan sa duha ka mga sulogoon, usa ka asno ug ang iyang minahal nga anak nga si Isaac, dala ang kahoy’ng igsusugnon alang sa halad. Ang dili niya mapanaganan-on nga pagkamatinumanon sa makalilibog nga mando sa Diyos nakapahimaya sa Diyos nga ang lang Kaniya ug usa ka panig-ingnan alang kanato unsaon himayaon ang Diyos. Sa dihang motuman kita sama ni Abraham, mosalig nga ang plano sa Diyos maoy labing maayong posible nga senaryo, atong gituboy ang Iyang mga hiyas ug madayeg Siya. Ang pagkamatinumanon ni Abraham atubangan niining makadugmok nga mando nakadayeg sa soberanong gugma sa Diyos, sa Iyang pagkamasaligan, ug sa Iyang kaayo, ug nakahatag kini ug usa ka panig-ingnan alang kanato aron sundon. Ang iyang pagsalig sa Diyos nga iyang nasayran ug gihigugma nagbutang kang Abraham sap anon sa mga matinud-anong bayani sa Hebreo 11.

Gigamit sa Diyos ang pagsalig ni Abraham ingon nga panig-ingnan sa tanan nga misunod kaniya isip bugtong paagi sa kaluwasan. Miingon ang Genesis 15:6, “Mitoo si Abrahan sa GINOO, ug kini gipasidungog kaniya isip pagkamatarong.” Kini nga kamatuoran maoy basehanan sa Cristohanong pagtoo, ingon nga gisubli sa Roma 4:3 ug Santiago 2:23. Ang pagkamatarong nga gipasidungog ngadto kang Abraham mao rang pagkamatarong nga gipasidungog ngari kanato sa dihang atong gidawat sa pagtoo ang halad nga gisangkanp sa Diyos alang sa atong mga sala – nga mao si Hesu Cristo. “Siya nga walay sala gipakasad-an sa Diyos alang kanato, aron nga diha Kaniya mahimo unya kitang pagkamatarong sa Diyos” (Ikaduhang Corinto 5:21).

Ang sugilanon sa Daang Tipan ni Abraham maoy basehanan sa panudlo sa Bag-ong Tipan mahitungod sa pagtubos, nga mao ang halad sakripisyo sa GINOONG Hesus didto sa krus alang sa sala sa katawhan. Miingon si Hesus, daghang mga siglo ang milabay, “Ang inyong Amahan nga si Abraham nagmaya sa hunahuna nga makakita sa akong panahon; iya kining nakita ug nagmaya” (Juan 8:56). Ang mosunod mao ang pipila ka mga pagkaabay tali sa duha ka mga biblikanhong asoy:

• “Kuhaa ang imong anak, ang imong bugtong anak, nga si Isaac” (Genesis 22:2); “Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga Iyang gihatag ang iyang bugtong ug nag-inusarang Anak…” (Juan 3:16).
• “Adto sa rehiyoon sa Moria. Ihalad siya didto …” (Genesis 22:2); gituohan nga dinhing dapita natukod ang dakbayan sa Herusalem daghang mga katuigan ang milabay, diin gilansang si hesus gawas sa mga paril sa maong dakbayan (Hebreo 13:12).
• “Ihalad siya didto ingon nga halad sinunog” (Genesis 22:2); “Si Cristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa mga Kasulatan” (Unang Corinto 15:3).
• “Gikuha ni Abraham ang kahoy alang sa halad sinunog ug gibutang kini ibabaw sa iyang anak nga si Isaac” (bersikulo 6); Si Hesus, “nagpas-an sa Iyang kaugalingong krus …” (Juan 19:17).
• “Apan asa man ang karnero alang sa halad sinunog?” (Genesis 22:7); miingon si Juan, “Tan-awan, ang Karnero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibotan” (Juan 1:29).
• Si Isaac, ang anak, milihok diha sa pagkamatinumanon ngadto sa iyang amahan nga mahimong halad (Genesis 22:9); nag-ampo si Hesus, “Amahan ko, kung mahimo, hinaut nga kuhaon gikan kanako kini nga kopa. Apan dili akong kabubot-on, apan sumala sa Imong pagbuot” (Mateo 26:39).
• Ang pagkabanhaw – si Isaac (sa mahulagwayong paagi) ug si Hesus diha sa kamatuod: “Pinaagi sa pagtoo si Abraham, sa dihang gisulayan siya sa Diyos, gihalad si Isaac ingon nga sinunog. Siya nga nakadawat sa mga panaad muhalad na unta sa iyang bugtong ug nag-inusarang anak nga lalaki, bisan tuo giingnan siya sa Diyos, ‘Pinaagi sa imong anak nga si Isaac nga ang imong kaliwat pagaisipon.” Nangatarongan si Abraham nga makahimo ang Diyos pagbanhaw sa mga patay, ug sa mahulagwayong pagkasulti, iyang nadawat si Isaac gikan sa kamatayon” (Hebrewo 11:17 – 19); si Hesus, “nga Siya gilubong, ug Siya gibanhaw sa ikatulong adlaw sumala sa mga Kasulatan” (Unang Corinto 15:4).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong gisugo sa Diyos si Abraham nga isakripisyo si Isaac?
© Copyright Got Questions Ministries