settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang napulo’g duha ka mga tinun-an/apostoles ni Hesu Kristo?

Tubag


Ang pulong nga “disipulo” naghulagway sa usa ka tinun-an o sumusunod. Ang pulong nga “apostoles” nagpasabot sa “usa ka pinadala.” Samtang si Hesus ania pa sa yuta, ang Iyang napulo’g duha ka mga sumusunod gitawag nga mga disipulo. Ang napulo’g duha ka mga disipulo nisunod kang Hesu Kristo, nakakat-on gikan Niya, ug gibansay Niya. Human sa Iyang pagkabanhaw ug pagkayab, gipadala ni Hesus ang Iyang mga disipulo aron mahimong Iyang mga tigpamatuod (Mateo 28:18 – 20; Acts 1:8). Gipunting dayon sila ingon nga mga napulo’g duha ka mga apostoles. Apan, bisan pa sa dihang si Hesus ania pa sa kalibotan, ang mga termino nga “disipulo” ug “apostoles” daw bayloay nga gigamit.

Ang orihinal nga napulo’g duha ka mga disipulo/apostoles natala diha sa Mateo 10:2 – 4, “Mao kini ang mga ‘ngalan sa mga napulo’g duha ka mga apostoles, ang nahauna, si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsoon nga si Andres; si Santiago nga anak ni Zebedeo, ug iyang igsoon nga si Juan; si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo nga kobrador ug buhis, si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Tadeo, si Simon nga Masiboton ug si Hudas Iscariote nga nagbudhi Kaniya.” Gitala usab sa Balaang Kasulatan ang napulo’g duha ka mga disipulo/apostoles sa Markos 3:16 – 19 ug sa Lukas 6:13 – 16. Ang panagtandi sa tulo ka mga pasahe nagpakita sa pipila ka mga kalahian sa ilang mga pangalan. Nagapakita dinhi nga si Tadeo nailhan usab ingon na “Hudas, anak ni Santiago” (Lukas 6:16) ug Libeo. Si Simon nga Masiboton nailhan usab ingon nga Simon nga Kanaanhon (Markos 3:18). Si Hudas Iskariote, nga nagbudhi kang Hesus gipulihan sa iyang pwesto diha sa napulo’g duha ka mga apostoles ni Matias (tan-awa sa Buhat 1:20 – 26). Ang uban nga mga magtutudlo sa Bibliya nagahunahuna nga is Mattias inbalido nga apostoles ug nagatuo nga si Pablo maoy pnili sa Diyos aron pagpuli kang Hudas Eskariote alang sa ika-dose nga apostoles.

Ang dose (napulo’g duha) ka mga tinun-an/apostoles mga yano nga tawo nga gigamit sa Diyos sa talagsaon nga paagi. Taliwala sa napulo’g duha adunay mangingisda, kobrador sa buhis, ug rebolusyonaryo. Ang Ebanghelyo nagtala sa makanunayong, kapakyasan, pakiglambisog, ug mga pagduhaduha niining napulo’g duha nga misunod kang Hesu Kristo. Human nila masaksihan ang pagkabanhaw ni Hesus ug ang Iyang pagkayab ngadto sa langit, ang Balaang Espiritu nagbag-o sa mga disipulo/apostoles ngadto sa mga gamhanang katawhan sa Diyos nga maoy nakapa-ukay sa kalibotan (Mga Buhat 17:6). Unsa man ang maong kausaban? Ang napulo’g duha ka mga disipulo/apostoles “hikauban si Hesus” (Mga Buhat 4;13). Hinaot pa nga mao usab kita!

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang napulo’g duha ka mga tinun-an/apostoles ni Hesu Kristo?
© Copyright Got Questions Ministries