settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot sa Biblia nga “kamo mga disyo” sa Salmo 82:6 ug Juan 10:34?

Tubag


Sugdan nato pagtan-aw sa Salmo 82, ang salmo nga gikutlo ni Hesus sa Juan 10:34. Ang Hebreo nga pulong nga gihubad ug “mga diyos” sa Salmo 82:6 mao ang elohim. Kasagaran nagtumong kini sa usa ka matuod nga Diyos, apan aduna usab kini laing kagamitan. Ang Salmo 82:1 nag-ingon, “gipangulohan sa Diyos ang dakong katigoman; naghatag siya’g paghukom taliwala sa mga diyos.” Tinaw nga gikan sa msounod nga tulo ka mga bersikulo nga ang pamulong nga “mga diyos” nagtumbok sa mga mahistrado, mga maghuhukom, ug ubang tawo nga nagakupot sa mga katungdanan sa kagamhanan ug kapangulohan. Ang pagtawag sa usa ka tawhanong mahistrado nga “diyos” nagpasabot sa tulo ka mga butang:

1. Aduna Siya’y kagamhan ngadto sa mga katawhan,
2. Ang gahom nga iyang gihuptan isip usa ka sibil nga kagamhanan angay kahadlukan, ug
3. Iyang gikuha ang iyang gahom ug kagamhan gikan sa Diyos Mismo, nga gilarawan nga nagahukom sa tibuok kalibotan sa bersikulo 8.

Ang kagamitan niini nga pulong “mga diyos” naghisgot sa mga katawhan talagsaon, apan makaplagan kin isa laing bahin sa Daang Tipan. Sama pananglitan, sa dihang gipadala sa Diyos si Moises kang Paraon, miingon Siya, “Tan-awa, gihimo nako ikaw nga sama sa Diyos ngadto sa Paraon” (Exodo 7:1). Nagpasabot lamang kini nga si Moises, isip mensahero sa Diyos, nagpakigsulti sa mga pulong sa Diyos ug busa mahimong tinugyanan ngadto sa hari. Ang Hebreo nga pulong elohim gihubad nga “mga maghuhukom” sa Exodo 21:6 ug 22:8, 9, ug 28.

Ang kinatibuk-ang punto sa Salmo 82 mao nga ang yutan-ong mga maghuhukom kinahanglan nga molihok inubanan sa pagkadili-mapihigon ug sa tinuod nga hustisya, tungod kay bisan ang mga maghuhukom mobarog puhon atubangan sa Maghuhukom. Ang mga bersikulo 6 ug 7 nagapasidaan sa mga mahistrado nga sila, usab, pagahukman: “Nagasulti ako, ‘Kamo mga diyos; kamo mga anak sa Labing Halangdon.’ Apan mangamatay kamo sama sa yanong mga tawo; mangahagba kamo sama sa tanang pangulo.” Kini nga berso nagaingon nga gituboy sa Diyos ang mga tawo ngadto sa mga katungdanan sa kagamhanan diin sila giisip sama sa mga diyos taliwala sa katawhan. Angay nilang kahinumdoman nga, bisan tuod ilang ginarepresentahan ang Diyos niining kalibotana, sila may’kinutoban ug sa kadugayan manubag ngadto sa Diyos sa kon giunsa nila paggamit ang ilang kagamhan.

Karon, atong tan-awon giunsa ni Hesus paggamit kini nga berso. Bag-o lang giangkon ni Hesus nga Siya Anak sa Diyos (Juan 10:25 – 30). Ang mga di’matinuohong mga Judio miresponde agig pagpasangil ni Hesus sa pagpasipala, sanglit Iyang giangkon nga Siya Diyos (bersikulo 33). Gikutlo gilayon ni Hesus ang Salmo 82:6, agig pagpahinumdom sa mga Judio nga ang Balaod nagtumbok ngadto sa mga yanong tawo – bisan tuod mga tawo sa kagamhan ug dungog – isip “mga diyos.” Ang punto ni Hesus mao kini: giakusahan ninyo ako ug pagpasipala base sa akong paggamit sa titulo nga “Anak sa Diyos;” apan ang inyong kaugalingong mga Kasulatan nagpadapat sa samang termino ngadto sa mga mahistrado sa kinatibuk-an. Kung kadtong mga nagakupot ug balaanong gituboy nga katungdanan maisip nga “mga diyos,” unsa pa kaha Siyan ga gipili ug gipadala sa Diyos (bersikulo 34 – 36)?

Sukwahi sa Pulong sa Diyos, aduna kita’y pagpamakak sa bitin ngadto kang Eva sa Tanaman. Ang iyang pamahayag, “ang inyong mga mata maabli, ug mahisama kamo sa Diyos, sayod sa maayo ug daotan” (Genesis 3:5), kadto Katunga ra sa kamatuoran. Naabli ang ilang mga mata (bersikulo 7), apan wala sila nahimong sama sa Diyos. Gani, nawad-an sila’g kagamhan, imbes nga mabatonan kini. Gilimbongan ni Satanas si Eva mahitungod sa iyang kakayahan nga mahimong sama sa usa ka tinuod nga Diyos, ug busa gidala siya ngadto sa usa ka bakak. Gipanalipdan ni Hesus ang Iyang pamahayag nga Siya anak sa Diyos diha sa biblikanhon ug semantiko nga pamaagi – adunay diwa diin ang mga impluwensyado nga mga tawo mahimong isipon nga mga diyos; busa, husto ang Mesiyas pagpadapat sa maong termino sa Iyang Kaugalingon. Ang mga tawo dili “mga diyos.” Dili kita Diyos, ug kita nga nakalia ni Cristo Iyang mga anak.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot sa Biblia nga “kamo mga disyo” sa Salmo 82:6 ug Juan 10:34?
© Copyright Got Questions Ministries