settings icon
share icon

Mga Pangutana nga Kasagarang Ginapangutana

Unsay mahitabo human sa kamatayon?

Nakasulat ba sa Bibliya nga dili na mawala ang kaluwasan bisan kanus-a?

Kung nakasinati na ug kaluwasan, luwas naba hangtod sa kahangtoran?

Kon dawaton nako ang Kristiyanismo, isalikway ko sa akong pamilya ug biay-biayon sa katilingban nga akong gilihukan. Unsa akong buhaton?

Unsa ang panglanataw sa Kristiyano sa paghikog? Unsa ang ginasulti sa Bibliya mahitungod sa paghikog?

Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa Trinidad?

Unsa kaimportante ang bautismo sa usa ka Kristohanon?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa paghatag sa ika-pulo sa mga Kristohanon?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa legal nga panagbulag o diborsiyo ug pagminyo pag-usab?

Angay bang mangalagad isip pastor/magwawali ang mga babaye?

Unsay gisulti sa Bibliya mahitungod sa pag-inom ug bino? Sala ba kini para sa Kristohanong moinom niini?

Unsay gisulti sa Bibliya bahin sa pagpabutang ug patik ug aritis sa lawas?

Unsa ba ang giingon sa Bibliya bahin sa pagsugal? Sala ba ang pagsugal?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighiusa sa laing kaliwat?

Asa man si Hesus niadtong tulo ka adlaw tunga-tunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab?

Unsa ba ang pagsulti sa lain-laing mga pinulongan?

Ang mga mananap nga giatiman maadto ba sa Langit? Ang mga mananap nga giatiman aduna bay kalag?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa mga dinosaur? Aduna bay dinosaur diha sa Bibliya?

Kinsa ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain mao ang iyang igsoon nga babaye?

Unsa ang gisulti sa Bibliya bahin sa pagkabayot? Ang pagkabayot ba sala?

Masturbation - sala ba kini matud sa Bibliya?Balik sa home page sa Cebuano

Mga Pangutana nga Kasagarang Ginapangutana
© Copyright Got Questions Ministries