settings icon
share icon
Pangutana

Aduna bay mga nilalang sama sa mga dayo gikan sa laing kalibotan o mga UFO’s?

Tubag


Una, atong ipasabot ang “aliens: mga dayo nga gikan sa laing kalibotan” ingon nga “mga linalang nga makahimo ug mga pagpili tali sa maayo ug daotan, adunay panghuahuna, pagbati ug pagbulot-an.” Sunod, ang pipila ka mga siyentipikong katinuoran:

1. Ang katawhan nagpadala ug sakyanan sa kalawakan sa halos matag planeta sa atong Sistema sa Adlaw. Human mapanid-an kining mga planeta, atong gisalikway ang tanan gawas sa Mars ug lagmit ang bulan sa Jupiter ingon nga makahimo makapaluyo sa kinabuhi.

2. Niadtong 1976, ang Estados Unidos nagpadala ug duha ka manugpahay sa Mars. Matag usa adunay hiramento nga makakalot ngadto sa balas sa Mars ug matuki kini sa bisan unsang timaan sa kinabuhi. Wala jud silay nakita. Sa laing bahin, kon imong tukion ang yuta gikan sa labing panas nga kamingawan sa kalibotan o sa labing kaging nga buling sa Antartika, makita nimo ang nagdagsang nga mga mikroorganismo (labing pino nga kinabuhi). Niadtong 1997, ang Estados Unidos nagpadala ug Pathfinder ngadto sa ibabaw sa Mars. Kini nga rover (lahawlaw) mikuha ug dugang pa nga mga muwestra ug mihimo ug daghang dugang nga mga eksperimento (sulaysulay). Hikaplagan usab sa bug-os nga walay timaan sa kinabuhi. Sukad niadto, pipila pa ka dugang nga mga tahas ngadto sa Mars ang gilunsad. Ang salangpotan kanunay mao lang gihapon.

3. Ang mga astronomo kanunayng makakaplag ug mga bag-ong planeta sa mga layong Sistema sa Adlaw. Ang uban misugyot nga ang paglungtad sa perting daghanang planeta nagpamatuod nga adunay kinabuhi sa ubang dapit sa uniberso. Ang katinuoran mao nga walay bisan usa niini ang napamatud-an bisan haduol ngadto sa planeta nga nagapaluyo sa kinabuhi.

Unya, unsa man ang pahayag sa Balaang Kasulatan? Ang kalibotan ug ang katawhan talagsaon sa mga binuhat sa Diyos. Ang Genesis 1 nagatudlo nga ang Diyos nagbuhat sa kalibotan saw ala pa Niya buhata ang adlaw, ang bulan, ug ang kabitoonan. Sa Mga Buhat 17:24, 26 nagpahayag nga “Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ania niini, maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot, Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasud sa katawhan gikan sa usa ka tawo, aron papuy-on sa tanang dapit sa yuta, tapus niya maandam ang mga gitagal nga kapanahonan ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuy-an.”

Sa sinugdan, ang katawhan walay sala, ug ang tanang butang sa kalibotan “maayo kayo” (Genesis 1:31). Sa dihang ang unang tawo nakasala (Genesis 3), ang sangpotanan maoy nagkandaiya nga mga suliran, lakip ang balatian ug kamatayon. Bisan tuod ang mga mananap walay kinaugalingong sala atubangan sa Diyos (dili sila mga linalang nga adunay pamatasan), naga-antus gihapon sila ug mangamatay (Roma 8:19 – 22). Si Hesu Kristo namatay aron sa pagtangtang sa silot nga angay sa atong mga sala. Inigbalik Niya, Iyang badbaron ang tunglo nga anaa sukad kang Adan (Pinadayag 21 – 22). Timan-i nga ang Roma 8:19 – 22 nagpahayag nga ang tanang binuhat mahinamong nagpaabot alang niini nga takna. Mahinungdanon usab nga timan-an nga si Kristo mianhi aron mamatay alang sa katawhan ug mao nga Siya namatay kamakausa (Hebreo 7:27; 9:26 – 28; 10:10).

Kon ang tibuok binuhatan sa kasamtangan naga-antus ilalom sa tunglo, ang bisan unsang kinabuhi gawas niining kalibotanan mag-antos usab. Kon, atong dad-on sa estorya, kung adunay mga linalang nga adunay pamatasan sa ubang mga planeta, nan sila usab mag-antos; ug kon dili karon, sa umalabot segurado silang mag-antus sa dihang ang tanan molabay inubanan sa dakung tingog ug ang mga elemento (bahin) mahilis sa tumang kainit (2 Pedro 3:10). Kung ugaling wala sila makasala, nan ang Diyos mahimong dili makatarunganon sa pagsilot kanila. Apan kung sila nakasala, ug si Kristo mamatay kamakausa lamang (nga Iya nang nahimo diri sa kalibotan), nan gibiyaan sila sa ilang sala, nga mahimo usab nga supak sa kinaiya sa Diyos (2 Pedro 3:9). Nagbilin kini kanato sa dili masulbad nga kabaliskaran (balibato) – gawas kon, walay nilalang nga adunay pamatasan gawas sa kalibotan.

Unsa man pod kadtong walay pamatasan ug walay hunahuna nga mga nilalang sa ubang mga planeta? Mamahimo ba nga adunay lumot o di ba kaha mga iro ug mga iring sa mga wala pa mailhi nga planeta? Makapangahas kita ug dahom, ug kini dili makahatag ug peligro sa bisan unsang pahayag sa Bibliya. Apan segurado mapamatud-an nga adunay problema sa dihang sulayang ug tubag ang mga pangutana sama sa “sanglit ang tanang binuhat mag-antus, unsang katuyoan sa Diyos sa pagbuhat sa mga nilalang nga walay pamatasan ug walay hunahuna aron mag-antos sa mga halayong planeta?

Sa pagtapos, ang Balaang Kasulatan wala maghatag ug rason kanato aron motuo nga adunay kinabuhi sa laing bahin sa uniberso. Sa pagkatinuod, ang Balaang Kasulatan naghatag kanato ug mga mahinungdanong hinungdan nganong dili kini mahimo. Oo, adunay mga katingad-an ug dili masabut nga mga butang nga nangahitabo. Bisan pa, walay rason, nga ipasangil kining mga tilimad-on sa mga dayo sa laing planeta o mga UFO. Kung adunay mga masabtan nga hinungdan niining mga hinabo kuno, kini lagmit espirituhanon, ug labi ka piho, iya sa demonyo ang kagikan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna bay mga nilalang sama sa mga dayo gikan sa laing kalibotan o mga UFO’s?
© Copyright Got Questions Ministries