Hubad sa Kristohanong damgo? Ang ato bang mga damgo gikan sa Diyos?


Pangutana: Hubad sa Kristohanong damgo? Ang ato bang mga damgo gikan sa Diyos? Angay bang magsaulog ang mga Kristohanon ug Adlawng Igpapahulay?

Tubag:
Ang GotQuestions.org dili usa ka serbisyo nga nagahubad sa Kristohanong damgo. Wala kita nagahubad sa mga damgo. Hugtanon natong gituohan nga ang damgo sa usa ka tawo ug ang kahulogan sa maong mga damgo anaa ra taliwala sa maong tawo ug sa Diyos lamang. Sa mga nangaging panahon, ang Diyos usahay nagpakigsulti sa mga tawo pinaagig mga damgo. Ang mga panig-ingnan mao sila Jose, anak ni Jakob (Genesis 37:5 – 10)); si Jose, ang ban ani Maria (Mateo 2:12 – 22); si Salomon (1 Mga Hari 3:5 – 15); ug lain pang pipila ka mga tawo (Daniel 2:1; 7:1; Mateo 27:19). Aduna usab panagna sa propeta nga si Joel (Joel 2:28), diin gikutolo sa apostoles nga si Pedro sa Mga Buhat 2:17, nga naghisgot mahitungod sa Diyos ginamit ang mga damgo. Busa ang Diyos makahimo pagpakigsulti pinaagi sa mga damgo, kung iyang tuyoon.

Apan, angay natong timan-an nga ang Bibliya hingpit, diin gipadayag ang tanan nga angayng mahibaloan gikan karon hangtod sa kahangtoran. Wala ni nagpasabot nga ang Diyos walas nagapanglihok ug mga katingalahang o bisan gani magpakigsulti pinaagig damgo sa kasamtangan, apan ang bisan unsang isulti sa Diyos, pinaagi man kini ug damgo, panan-awon, impresyon (lutop), o sa “mahilomong gamay nga tingog,” mouyon sa hingpit sa gipadayag na Niyang daan sa Iyang Pulong. Ang mga damgo dili makasapaw sa kagamhan sa Balaang Kasulatan.

Kon adunay kay damgo ug imong gibati nga tingali ang Diyos maoy naghatag niini kanimo, susiha sa mainampoon ang Pulong sa Diyos ug seguroa nga ang imong damgo nahiuyon sa Balaang Kasulatan. Kung kini nahiuyon sa Balaang Kasulatan, sa mainampoon hunahunaa unsay buot ipabuhat kanimo sa Diyos ingon nga tubag sa imong damgo (Santiago 1:5). Sa Balaang Kasulatan, sa matag higayon nga ang bisan kinsa makasinati ug damgo gikan sa Diyos, ang Diyos kanunay mopatin-aw sa kahulogan sa maong damgo, ma direktamente ba ngadto sa tawo, pinaagi bas a manolunda, o pinaagi sa laing mensahero (Genesis 40:5 – 11; Daniel 2:45; 4:19). Kon magpakigsulti ang Diyos kanato, Iya ning ipaneguro nga ang Iyang mensahe tin-aw nga nasabtan.

English
Balik sa home page sa Cebuano
Hubad sa Kristohanong damgo? Ang ato bang mga damgo gikan sa Diyos?

Susiha kung unsaon ...

Gigahin ang eternidad uban sa DiosDawata ang pagpasaylo gikan sa Dios