Ang Maayong Balita


Aduna bay Kinabuhing Walay Katapusan?

Unsaon nako pag-angkon ang kapasayloan gikan sa Dios?

Unsay buot ipasabot sa pagdawat kang Jesus ingon nga kaugalingon nga Manluluwas?

Unsa ang pamaagi sa kaluwasan?

Unsa ang Cristohanon?

Aduna pa bay kinabuhi pagkahuman sa kamatayon?

Ako usa ka Muslim, nganong kinahanglan pa man mahimong Cristiyano?

Si Jesus ba mao ang dalan aron makasulod sa langit?

Unsa ang mga laray sa Biblia mahitungod sa pamaagi sa kaluwasan diha sa libro ng mga taga Roma?

Unsa ang pag-ampo sa usa ka makasasala?

Unsa ang upat nga kamatuorang espiritwal?

Unsa man ang Relihiyon para Kanako?

Unsaon nako pagsiguro nga makaadto ko sa langit kon mamatay ako?

Unsaon nga mahimo akong matarong sa panan-aw sa Dios?

Unsa’y pasabot sa gipakatawo pag-usab?

Misalig na ako kang Jesus…karon unsay sunod?


Balik sa home page sa Cebuano
Ang Maayong Balita