settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon aron ako maluwas?

Tubag


Kining yano, apan halawom, nga pangutana maoy labing mahinungdanong pangutana nga mapangutana. “Unsaon aron ako maluwas?” gitumong kon asa nato gahinon ang atong eternidad human sa atong kinabuhi niining kalibotana matapos. Wala nay labing kamahinungdanon nga gikalantugian kay sa atong dayong kapalaran. Salamat na lang, ang Biblia hilabihan ka tin-aw unsaon nga maluwas ang tawo. Ang magbalantay sa bilanggoan sa Filipo nangutana kang Pablo ug Silas, “Mga tinahod, unsa may ako buhaton aron maluwas?” (Mga Buaht 16:30). Sila Pablo ug Silas mitubag, “Salig kang GINOONG Hesus, ug ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:321).

Unsaon man aron ako maluwas?

Kitang tanan nataptan sa sala (Roma 3:23). Natawo kita sa kasal-anan (Salmo 51:5), ug kitang tanan sa kinaugalingon gipili ang pagpakasala (Ecclesiastes 7:20; Unang Juan 1:8). Ang sala maoy nakapahimo natong dili luwas. Ang sala maoy nakapahimulag kanato sa Diyos. Ang sala maoy nakadala kanato ngadto sa dalan sa dayong kalaglagan.

Unsaon man nako aron maluwas? Maluwas sa unsa?

Tungod sa atung sala, kitang tanan angayan sa kamatayon (Roma 6:23). Samtang ang pisikal nga sangpotanan sa sala mao ang pisikal nga kamatyon, ug dili lang na mao ang matang sa kamatayon nga sangpotanan sa sala. Ang tanang sala sa katapusan gihimo batok sa walay kataposan ug walay kinutuban nga Diyos (Salmo 51:4). Tungod niana, ang matarong nga silot alang sa atong sala walay kataposan ug walay kinutoban usab. Kon unsa man ugaling kana nga angay kitang luwason mao kana ang dayong kalaglagan (Mateo 25:46; Pinadayag 20:15).

Unsaon man nako aron maluwas? Giunsa pagsangkap sa Diyos ang kaluwasan?

Tungod kay ang matarong nga silot sa sala walay kinutoban ug walay kataposan, ang Diyos lamang ang makabayad sa maong silot, tungod kay Siya lamang ang walay kinutoban ug walay kataposan. Apan ang Diyos, sa Iyang langitnong kinaiyahan, dili mahimong mamatay. Busa ang Diyos nahimong usa ka tawo diha sa pagkatawo ni Hesu Kristo. Gisul-ob sa Diyos ang tawhanong unod, mipuyo kauban nato, ang mitudlo kanato. Sa dihang gisalikway Siya ug ang Iyang mensahe sa katawhan, ug gilaraw nga Siya patyon, masibuton Niyang gisakpripisyo ang Iyang kaugalingon alang nato, gitugotan ang Iyang kaugalingon nga malansang didto sa krus (Juan 10:15). Tungod kay si Hesus Kristo tawo, mahimo Siyang mamatay; ug tungod kay si Hesu Kristo Diyos, ang Iyang kamatayon adunay walay kataposan ug walay kinutoban nga bili. Ang kamatayon ni Hesus didto sa krus maoy hingpit ug sangkap nga bayad alang sa atong sala (Unang Juan 2:2). Iyang gikuha ang sangpotanan sa sala nga angay unta nga kita ang modawat. Ang pagkabanhaw ni Hesus gikan sa kamatayon nagpakita nga ang Iyag kamatayon hingpit nga igo gayud nga sakripisyo alang sa atong sala.

Unsaon man nako aron maluwas? Unsa may akong buhaton?

“Salig sa GINOONG Hesus, ug ikaw mamaluwas” (Mga Buhat 16:31). Gihimo nang daan sa Dios ang tanang angay buhaton. Ang imo lang himoon mao ang pagdawat, diha sa pagtoo, ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios (Efeso 2:8 – 9). Salig lamang kang Hesus sa bug-os ingon nga bayad sa imong kasal-anan. Salig Niya, ug dili ka malaglag (Juan 3:16). Gitanyagan ka sa Dios sa kaluwasan isip nga gasa. Ang imo lamang himoon mao ang pagdawat niini. Si Hesus mao ang dalan sa kaluwasan (Juan 14:6).

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon aron ako maluwas?
© Copyright Got Questions Ministries