settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang plano sa kaluwasan?

Tubag


Ang kaluwasan maoy pagtubos. Ang tanang relihiyon sa kalibotan nagatudlo nga nagkinahanglan kitag katubsanan, ug sa unsang paagi ang maong katubsanan madawat ug makab-ot. Gipatin-aw kini pag-ayo sa Biblia, apan, aduna lamang usa ka plano sa kaluwasan.

Ang labing mahinungdanon nga butang nga angay hisabtan mahitungod sa plano sa kaluwasan mao nga plano kini sa Dios, dili plano sa katawhan. Ang plano sa katawhan mahitungod sa kaluwasan mao ang pagsunod sa mga relihiyosong ritwal o pagsunod sa kamandoan o pagkab-ot sa tino nga lebel sa espirituhanong kalamdagan. Apat wala niining mga butanga maoy kabahin sa plano sa Dios sa kaluwasan.

Ang plano sa Dios sa kaluwasan – Ang Ngano

Diha sa plano sa Dios sa kaluwasan, una kinahanglan natong masabtan nganong angay kitang maluwas. Sa yanong pagkasulti, kinahanglan kitang maluwas tungod kay nakasala kita. Ang Biblia nagpahayag nga ang matag-usa nakasala (Ecclesiastes 7:20; Roma 3:23; Unang Juan 1:8). Ang sala maoy pagkamasupilon batok sa Dios. Kitang tanan nagpili paghimo ug mga butang nga sayop. Ang sala makapasipala sa uban, makadaot nato, ug, labing importante, makahatag ug kaulawan sa Dios. Ang Biblia nagatudlo usab nga, tungod kay ang Dios balaan ug matarong, dili Niya itugot ang sala nga dili masilotan. Ang silot sa sala kamatayon (Roma 6:23) ug walay kataposang pagkahimulag sa Dios (pinadayag 20:11 – 15). Kong wala ang plano sa Dios sa kaluwasan, ang walay katapusang kamatayon maoy kapalaran sa matag-usa ka tawo.

Ang plano sa Dios sa kaluwasan – Ang Unsa

Diha sa plano sa Dios sa kaluwasan, ang Dios lang mismo ang makasangkap alang sa atong kaluwasan. Dili gayud kita makahimo pagluwas sa atong kaugalingon tungod sa atong sala ug sa sangpotanan niini. Ang Dios nahimong tawo diha sa Pagkatawo ni Hesu Kristo (Juan 11:1, 14). Nagkinabuhi si Hesu sa walay sala nga kinabuhi (Ikaduhang Corinto 5:21; Hebreo 4:15; Unang Juan 3:5) ug gitugyan ang Iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad alang kanato (Unang Corinto 15:3; Colosas 1:22; Hebreo 10:10). Sanglit si Hesus Dios, ang Iyang kamatayon walay kinutoban ug walay kataposan ang bili. Ang kamatayon ni Hesu Kristo didto sa krus nakabayad sa bug-os alang sa kasal-anan sa tibuok kalibotan (Unang Juan 2:2). Ang Iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon nagpakita nga ang Iyang sakripisyo paigo gayud ug mao nga ang kaluwasan ania na.

Ang plano sa kaluwasan – Ang Unsaon

Diha sa Mga Buhat 16:31, diay tawo nga nangutana kang apostol Pablo unsaon maluwas. Ang tubag ni Pablo mao nga, “Salig kang GINOONG Hesus Kristo ug ikaw mamaluwas.” Ang paagi sa pagsunod sa plano sa Dios sa kaluwasan mao ang motuo. Mao ra kana ang gikinahanglan (Juan 3:16; Efeso 2:8 – 9). Nagsangkap ang Dios alang sa atong kaluwasan pinaagi ni Hesu Kristo. Ang ato lamang himoon mao ang pagdawat niini, pinaagi sa pagtoo, bug-os nga saligan si Hesus lamang ingon nga Manluluwas (Juan 14:6; Mga Buhat 4:12). Mao kana ang plano sa Dios sa kaluwasan.

Ang plano sa Dios sa kaluwasan – imo ba kining dawaton?

Kung andam ka sa pagsunod sa plano sa Dios sa kaluwasan, ibutang ang imong pagsalig diha kang Hesus ingon nga imong Manluluwas. Bag-oha ang imong hunahuna gikan sa paggakos sa sala ug pagsalikway sa Dios ngadto sa pagsalikway sa sala ug paggakos sa Dios pinaagi ni Hesu Kristo. Saligi sa bug-os ang sakripisyo ni Hesus ingon nga hingpit ug kompleto nga bayad sa imong kasal-anan. Kung imo kining himoon, ang Pulong sa Dios nagasaad nga ikaw mamaluwas, ang imong kasal-anan mapasaylo, ug imong igugol ang walay kataposan sa langit. Wala nay lain pang labing mahinungdanong pagpili. Ibutang ang imong pagsalig diha ni Hesu Kristo ingon nga imong Manluluwas karon!

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang plano sa kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries