settings icon
share icon
Pangutana

Asa man ka paingon human ka mamatay?

Tubag


Ang Biblia hilabihan katin-aw nga, labaw sa tanan, aduna lamay duha ka pilian alang kanimo kon asa padulong human ka mamatay: sa langit o sa impiyerno. Ang Biblia usab gipatin-aw gayud nga matino nimo asa ka paingon human sa kamatayon. Unsaon? Padayon ug basa.

Unsa, ang suliran. Kitang tanan nakasala (Roma 3:23). Kitang tanan nakabuhat ug mga butang nga sayup, kadautan, o imoralidad (Ecclesiastes 7:20). Ang atong sala nakapahimulag kanato gikan sa Dios, ug, kon biyaan nga dili masulbad, ang atong sala mosangpot diri kanato nga mahimulag sa dayon gikan sa Dios (Mateo 25:46; Roma 6:23a). Kining dayong pagkahimulag gikan sa Dios mao ang impiyerno, nga gihulagway sa Biblia ingon nga walay kataposang lawa sa kalayo (Pinadayag 20:14 – 15).

Karon, ang solusyon. Ang Dios nahimong tawo diha sa pagkatawo ni Hesu Kristo (Juan 1:1, 14; 8:58; 10:30). Nagkinabuhi Siya sa kinabuhi nga walay sala (Unang Pedro 3:22; Unang Juan 3:5) ug mabut-anong gisakripisyo ang Iyang kinabuhi alang nato (Unang Corinto 15:3; Unang Pedro 1:18 – 19). Ang Iyang kamatayon maoy nagbayad sa silot sa atong kasal-anan (Ikaduhang Corinto 5:21). Ang Dios nagtanyag kanato karon ug kaluwasan ug kapasayloan ingon nga gasa (Roma 6:23b) nga angay natong dawaton agig pagtoo (Juan 3:16; Efeso 2:8 – 9). “Salig sa GINOONG Hesus Kristo ug ikaw mamaluwas” (Mga Buhat 16:31). Salig ni Hesus lamang isip imong Manluluwas, saligan sa Iyang sakripisyo lamang ingon bayad sa imong kasal-anan, sumala sa Pulong sa Dios, gisaaran ikaw sa kinabuhing dayon sa langit.

Asa man ka padulong inigkamatay nimo? Anaa ra nimo. Gihatagan ka ug pagpili sa Dios. Ginadapit ka sa Dios aron moadto Niya. Imoha kining pagpili.

Kon imong gibati nga ginadani ka sa Dios ngadto sa pagtoo kang Kristo (Juan 6:44), duol sa Manluluwas. Kon ang Dios nagalibkas sa taptap ug nagatangtang sa imong espirituhanong pagkabuta (Ikaduhang Corinto 4:4), tutok sa Manluluwas. Kon imong nasinati ang kidlap sa imong kinabuhi nga hagbay rang daw namatay (Efeso 2:1), duol sa kinabuhi pinaagi sa Manluluwas.

Asa man ka paingon inigkamatay nimo? Langit o impiyerno. Pinaagi ni Hesu Kristo, ang impiyerno mahimong malikayan. Dawata si Hesu Kristo isip imong Manluluwas, ug ang langit mahimong imong dayong sangpotanan. Paghimo ug bisan laing pagpili, ug ang dayong pagkahimulag gikan sa Dios sa impiyerno maoy mahimong sangpotanan (Juan 14:6; Acts 4:12).

Kung imo nang nasabtan ang duha ka posibilidad kon asa ka padulong human ka mamatay, ug buot nimong saligan si Hesu Kristo isip imong kinaugalingon nga Manluluwas, ipaneguro nga imong nasabtan ug gituohan ang mga mosunod, ug ingon nga lihok sa pagsalig, ipakigsulti ang mga mosunod ngadto sa Dios: “Oh Dios, sayod ako nga ako makasasala, ug sayod ako nga tungod sa akong sala angayan akong mahimulag sa dayon gikan Kanimo. Bisan tuod dili ako angayan niini, salamat sa paghigugma Kanako ug pagsangkap sa sakripisyo alang sa akong kasal-anan pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagatoo ako nga si Hesus namatay alang sa akong kasal-anan ug nagasalig ako diha lamang Kaniya aron pagluwas Kanako. Gikan niini nga punto, tabangi ako nga magkinabuhi alang kanimo inay alang sa sala, tabangi ako nga magkinabuhi sa tibuok kong kinabuhi diha sa pagkamapasalamaton sa kahibulongang kaluwasan nga imong gisangkap. Salamat, Hesus, sa pagluwas Kanako!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Asa man ka paingon human ka mamatay?
© Copyright Got Questions Ministries