settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Cristohanon?

Tubag


Sumala sa diksyonaryong Webster, ang Cristohanon usa ka tawo nga nagpahayag sa iyang pagtuo kang Jesus ingon nga Cristo o sa relihiyon nga nagabasi sa mga katudloanan ni Jesus. Usa kini ka maayo nga punto alang sa pagpasabot kon unsa ang Cristohanon, apan sama sa daghang kalibutanong mga pagbatbat, kulang kini tungod kay wala niini mahatag ang tinuod nga kahulugan sa pulong “Cristohanon” basi sa Bibliya.

Ang pulong Cristohanon tulo ka higayon nga gigamit diha sa Bag-ong Kasabotan (Buhat 11:26; Buhat 26:28; 1 Pedro 4:16). Ang mga sumusunod ni Jesus sa Antioquia mao ang unang gitawag nga mga “Cristohanon” (Buhat 11:26) tungod kay ang ilang batasan, kalihokan, ug sinultihan sama kang Cristo. Gigamit kini sa mga dili tumutuo sa Antioquia ingon nga usa ka angga sa pagtamay ug pagyagayaga sa mga Cristohanon. Sa literal, kini nagkahulugan nga “sakop sa pundok ni Cristo” o usa ka “dumadapig o sumusunod ni Cristo,”- susama sa kahulogan nga gihatag sa diksyonaryong Webster.

Apan ang makasusubo mao, nga sa paglabay sa mga panahon, ang pulong "Cristohanon" nawad-an sa iyang tinuod nga kahulugan. Ginagamit na kini nga tawag sa tawo nga relihiyoso o sa tawong may maayong prinsipyo, imbes nga alang sa tinuod nga sumusunod ni Cristo nga natawo pag-usab. Daghang dili tumotuo ug wala mosalig kang Jesu-Cristo ang miila sa ilang kaugalingon ingon nga Cristohanon tungod kay nagasimba sila o nagapuyo sa usa ka “Cristohanong" nasod. Apan dili kita mahimong Cristohanon pinaagi sa pag-adto sa simbahan, pagtabang sa mga kabos, o pagbinuotan. Matod pa sa usa ka magwawali, “Ang pag-adto sa simbahan dili makapahimo natong usa ka Cristohanon, sama nga ang pag-adto sa garahe dili makapahimo natong usa ka sakyanan.” Dili makapahimong Cristohanon ang pagpasakop sa usa ka relihiyon, ang kanunay nga pagtambong sa mga serbisyo sa simbahan, ug ang paghatag alang sa buluhaton sa simbahan.

Ang Bibliya nagatudlo nga dili kita mahimong takos diha sa Dios pinaagi lamang sa atong mga maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagaingon, “Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang kaluoy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o nga kinabuhi.” Busa ang Cristohanon mao kadtong gipakatawo pag-usab pinaagi sa Dios (Juan 3:3; Juan 3:7; 1 Pedro 1:23), ug nagatuo ug nagasalig kang Jesu-Cristo. Ang Efeso 2:8 nagaingon, “Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan.” Ang tinuod nga Cristohanon mao kadtong tawo nga naghinulsol sa iyang sala ug mituo ug misalig kang Jesu-Cristo lamang. Ang ilang pagsalig wala diha sa pagsunod sa usa ka relihiyon o sa usa ka pundok, sa pagtuman sa mga lagda sa pamatasan, o sa pagsunod sa usa ka listahan sa mga angay buhaton.

Ang tinuod nga Cristohanon mao kadtong nagatuo ug nagasalig kang Jesu-Cristo nga namatay sa krus ingon nga bayad sa atong mga sala, ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw aron pag-angkon sa kadaugan batok sa kamatayon, ug aron paghatag ug kinabuhing walay katapusan sa tanang nagatuo Kaniya. Ang Juan 1:12 nagaingon, “Apan si bisan kinsa nga midawat ug nagtuo kaniya gihatagan niya ug katungod nga mahimong anak sa Dios.” Ang tinuod nga Cristohanon anak gayod sa Dios, miyembro sa pamilya sa Dios, ug gihatagan ug bag-ong kinabuhi diha kang Cristo. Ang ilhanan sa tinuod nga Cristohanon mao ang gugma alang sa uban ug ang pagtuman sa Pulong sa Dios (1 Juan 2:4; 1 Juan 2:10).

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries