settings icon
share icon
Pangutana

Pag-adto sa langit – unsaon ko kapasalig sa akong walay kataposang destinasyon?

Tubag


Atong dawaton. Ang adlaw nga motaak kita sa kahangtoran lagmit mas sayo pa nga moabot kay sa atong gihunahuna. Isip pangandam sa maong takna, angay natong hibaloan kini nga kamatuoran – dili tanan malangit. Unsaon nato pagseguro paghibalo nga makaadto kita sa langit? Mga duha ka libo ka tuig na ang milabay, ang mga apostoles nga sila Pedro ug Juan nanagwali sa ebanghelyo ni Hesu Kristo ngadto sa dakong panon sa Herusalem. Si Pedro mibungat ug lawom nga pamahayag nga midahunog hangtod sa atong modernong kalibotan: “Ang kaluwasan dili hikaplagan ni bisan kinsa, kay walay laing ngalan ilalom sa kalangitan nga gihatag sa katawhan kon diin kita mamaluwas” (Mga Buhat 4:12).

Karon sama kaniadto, ang Mga Buhat 4:12 dili husto sa pamolitika. Sa pagkakaron nabantog ang pag-ingon, “ang tanan malangit” o “ang tanang relihiyon mao ray padulngan.” Daghay nagahunahuna nga makaadto silag langit bisan walay Hesus sa ilang kinabuhi. Ang himaya lang ang ilang gukod, apan wala silay pakialam sa krus, labi na Kaniya nga namatay sa maong krus. Daghay dili ganahan modawat ni Hesus ingon nga bugtong dalan paingon sa langit ug determinado mangitag laing dalan. Apan gipasidan-an kita ni Hesus nga walay laing dalan nga anaa ug ang sangpotanan sa pagsalikway aning kamatuoran mao ang walay kataposan sa impiyerno. Giingnan kita Niya nga “bisan kinsa nga motuo sa Anak adunay kinabuhing dayon, apan bisan kinsa nga mosalikway sa Anak dili makakita sa kinabuhi, kay ang kapungot sa Diyos nagpabilin kaniya” (Juan 3:36). Ang pagsalig diha ni Kristo maoy llave (yawi) padulong sa langit.

Adunay molantugi nga hilabihan ka kitid sa panghunahuna sa Diyos nga mosangkap ug usa lamang ka dalan paingon sa langit. Apan, prangka nga pagkasulti, base sa pagkamasukihon sa katawhan batok sa Diyos, hilabihan na ka halapad sa hunahuna Niya sa pagsangkap kanato bisan usa lang padulong sa langit. Angayan kita sa silot, apan gihatagan kita sa Diyos ug dalan aron makaikyas pinaagi sa pagpadala sa Iyang bugtong Anak aron mamatay sa atong kasal-anan. Tan-awon man kini ingon nga kitid o halapad nga hunahuna, mao kini ang kamatuoran. Ang maayong balita mao nga si Hesus namatay ug nabanhaw; kadtong padulong sa langit gidawat kini nga ebanghelyo pinaagi sa pagtoo.

Daghang mga tawo karon naghupot sa lasaw nga ebanghelyo nga nagsalikway sa panginahanglanon sa paghinulsol. Buot silang motuo sa usa ka “mahigugmaon” (dili mahukmanon) nga Diyos nga dili maghisgot ug sala ug wala magkinahanglan ug kausaban sa pagkinabuhi. Ilang ingnon nga, “ang akong Diyos dili gayud mopadala ug tawo sa impiyerno.” Apan si Hesus mas naghisgot mahitungod sa impiyerno kay sa langit, ug iyang gitanyag ang Iyang kaugalingon ingon nga Manluluwas nga nagtanyag sa bugton pamaagi aron malangit: “ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas pinaagi Kanako” (Juan 14:6).

Kinsa man gayud ang makasulod sa ginharian sa Diyos? Unsaon nako paggarantiya nga malangit ko? Ang Bibliya naghimo ug tataw nga kalahian tali niadtong adunay kinabuhing dayon ug naidtong wala: “Siya nga nagbaton sa Anak adunay kinabuhi; siya nga wala nagbaton sa Anak sa Diyos walay kinabuhi” (1 Juan 5:12). Didto tanan magdaog sa pagtoo. Niadtong mitoo ni Kristo gihimong mga anak sa Diyos (Juan 1:12). Niadtong midawat sa sakripisyo ni Hesus ingon nga bayad sa ilang kasal-anan ug mitoo sa Iyang pagkabanhaw malangit. Niadtong misalikway ni Kristo dili malangit. “Bisan kinsa ang motuo Niya dili hinukman, apan bisan kinsa nga dili motuo hinukman nang daan tungod kay wala siya motuo sa ngalan sa bugtong Anak sa Diyos” (Juan 3:18).

Kon unsa ka ngilngig ang langit alang niadtong modawat ni Hesu Kristo ingon nga ilang Manluluwas, labaw pa ka ngilngig ang impiyerno alang niadtong mosalikway Kaniya. Dili makahimo pagbasag tininuod sa Bibliya nga dili makakita ani nga binalik-balik nga kamatuoran – gilatid nang daan ang utlanan. Ang Biblia nag-ingon nga aduna lamang nag-inusara nga dalan paingon sa langit – mao si Hesu Kristo. Sunda ang mando ni Hesus: “Sulod sa hagip-ot nga ganghaan. Kay halapad ang ganghaan ug luag ang dalan nga mosangpot sa kalaglagan, ug daghan ang mosulod niini. Apan gamay ang ganghaan ug hagip-ot ang dalan nga mosangpot sa kinabuhi, ug pipila lang ang nakakaplag niini” (Mateo 7:13 & 14).

Ang pagsalig ni Hesus maoy bugtong paagi padulong sa langit. Niadtong nagbatong ug pagtoo garantisadong makaabot didto. Nagasalig ka ba ni Hesus?

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

pag-adto sa langit – unsaon ko kapasalig sa akong walay kataposang destinasyon?
© Copyright Got Questions Ministries