settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang pag-ampo sa kaluwasan?

Tubag


Daghang mga tawo ang nagapangutana, “Aduna bay pag-ampo nga mahimo nakong iampo nga makapasalig sa akong kaluwasan?” mahinungdanon nga hinumdoman nga ang kaluwasan dili madawat pinaagig paglitok ug pag-ampo o paghilwas ug pipila ka mga pulong. Wala nagtala ang Biblia ug tawo nga nakadawat sa kaluwasan pinaagig pag-ampo. Ang paglitok ug pag-ampo dili biblikanhong paagi sa kaluwasan.

Ang biblikanhong pamaagi sa kaluwasan mao ang pagtoo ni Hesu Kristo. Ang Juan 3:16 nagsulti kanato, “Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan nga Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak, nga ang bisan kinsa nga motuo Kaniya dili malaglag apan makabaton ug kinabuhing dayon.” Ang kaluwasan mabatonan pinaagi’g pagtoo (Efeso 2:8), pinaagi sa pagdawat kang Hesus ingon nga Manluluwas (Juan 1:120), ug pinaagi sa pagsalig ni Hesus lamang sa bug-os (Juan 14:6; Mga Buhat 4:12), dili pinaagi sa paglitok ug pag-ampo.

Ang biblikanhong mensahe sa kaluwasan yano, tin-aw, ug katingalahan sa samang higayon. Kitang tanan nakasala batok sa Dios (Roma 3:23). Gawas ni Hesu Kristo, wala nay laing nagkinabuhi sa iyang tibuok kinabuhi nga walay pagpakasala (Ecclesiastes 7:20). Tungod sa atong sala, nakuha nato ang paghukom sa Dios – ang kamatayon (Roma 6:23). Tungod sa atong sala ug sa angayang silot niini, walay butang nga atong mahimo sa atong kaugalingon aron mahimo kitang tul-id diha sa Dios. Ingon nga resulta sa Iyang gugma kanato, and Dios nahimong tawo diha sa Pagkatawo ni Hesu Kristo. Nagkinabuhi si Hesus ug usa ka hingpit nga kinabuhi ang kanunayng nagtudlo sa kamatuoran. Apan, gisalikway sa katawhan si Hesus ug gipatay Siya pinaagig paglansang Kaniysa sa krus. Bisan tuod ang maong makalilisang nga buhat nakapatay sa nag-inusarang inosenteng tawo, nakuha nato ang kaluwasan. Si Hesus namatay puli nato. Iyang gikuha ang palas-anon ug paghukom sa atong sala sa Iyang kaugalingon (Ikaduhang Corinto 5:21). Si Hesus gibanhaw gilayon (Unang Corinto 15), nagpamatuod nga ang Iyang bayad sa sala paigo ug Iyang gidaug ang sala ug ang kamatayon. Isip resulta sa sakripisyo ni Hesus, nagtanyag ang Dios ug kaluwasan ingon nga gasa. Ginatawag kitang tanan sa Dios aron maghinulsol sa atong kasal-anan (Mga Buhat 17:30) and magbaton ug pagsalig ni Kristo ingon nga kinabituk-ang bayad sa atong kasal-anan (Unang Juan 2:2). Ang kaluwasan mabatonan pinaagig pagdawat sa gasa nga gitanyag sa Dios kanato, dili pinaagig pag-ampo sa usa ka alampoanan.

Karon, wala kana nagpasabot nga walay kalabotan ang pag-ampo sa pagdawat ug kaluwasan. Kung imong nasabtan ang ebanghelyo, gituohan nga kini tinuod, ug gidawat si Hesus ingon nga imong kaluwasan, maayo kini ug angay aron ipahayag ang maong pagsalig sa Dios pinaagig pag-ampo. Ang pagpakigsulti sa Dios pinaagig pag-ampo mahimong paagi aron mouswag gikan sa pagdawat sa mga katinuoran mahitungod ni Hesus aron mahimong bug-os ang pagsalig diha Niya ingon nga Manluluwas. Ang pag-ampo mahimong madugtong ngadto sa buhat sa pagbutang sa imong pagsalig ni Hesus lamang alang sa kaluwasan.

Sa makausa pa, mahinungdanon kaayu nga dili nimo ibase ang imong kaluwasan agig gilitok nga pag-ampo. Ang paglitok ug pag-ampo dili makaluwas kanimo! Kon buot nimong madawat ang kaluwasan nga anaa pinaagi ni Hesus, ibutang ang imong pagsalig diha Niya. Mao kana ang biblikanhong pamaagi sa kaluwasan. Kon imong gidawat si Hesus ingon nga imong Manluluwas, sige, paglitok ug pag-ampo sa Dios. Isugid sa Dios unsa ka kamapasalamaton tungod ni Hesus. Paghalad ug pagdayeg ngadto sa Dios tungod sa Iyang gugma ug sakripisyo. Pasalamati si Hesus sa Iyang pagpakamatay alang sa imong kasal-anan ug pagsangkap sa kaluwasan alang kanimo. Mao kana ang biblikanhong kadugtongan tali sa kaluwasan ug pag-ampo.

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

English



Balik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang pag-ampo sa kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries