settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot ipasabot sa pagdawat kang Jesus ingon nga kaugalingon nga Manluluwas?

Tubag


Nakadawat ka na ba kang Jesu-Cristo ingon nga imong kaugalingon nga Manluluwas? Sa dili ka pa motubag, tugoti ako sa pagpasabot kanimo sa pangutana. Aron mas masabtan mo kining pangutanaha, kinahanglan una nimong masabtan ang mga pulong nga "Jesu-Cristo," "kaugalingon" ug "Manluluwas."

Kinsa si Jesu-Cristo? Daghang mga tawo ang miila kang Jesu-Cristo ingon nga usa ka maayong tawo, bantugan nga magtutudlo, o usa ka propeta sa Dios. Kining mga panghunahuna bahin kang Jesus tinuod gayod, apan wala kini magsaysay kon kinsa gayod Siya. Ang Bibliya nagaingon nga si Jesus Dios nga nagpakatawo, Dios nga nahimong tawo (tan-awa ang Juan 1:1, 14). Ang Dios mianhi sa kalibutan aron pagtudlo, pag-ayo, pagmatarong, ug pagpasaylo kanato - ug namatay alang kanato! Si Jesu-Cristo mao ang Dios, ang Magbubuhat, ug ang Makagagahom nga Ginoo. Gidawat mo na ba kini nga Jesus?

Unsa ang Manluluwas ug nganong nagkinahanglan man kita ug Manluluwas? Ang Bibliya nagaingon nga kitang tanan nakasala, kitang tanan nakabuhat ug dautan (Roma 3:10-18). Tungod sa atong mga sala, angayan kita nga hukman sa Dios. Ang silot sa mga sala nga nabuhat batok sa Dios mao ang silot nga walay katapusan (Roma 6:23; Gipadayag 20:11-15). Mao kini ang hinungdan kon nganong nagkinahanglan kita ug Manluluwas!

Mianhi si Jesu-Cristo sa kalibutan ug namatay alang kanato. Namatay si Jesus aron bayran ang silot sa atong mga sala (Roma 5:8). Giangkon ni Jesus ang silot aron makalingkawas kita niini (2 Corinto 5:21). Ang pagkabanhaw ni Jesus gikan sa kamatayon nagpamatuod lang nga ang Iyang kamatayon igo na ug takos aron bayran ang silot sa atong mga sala. Mao kana nga si Jesus lang ang bugtong Manluluwas (Juan 14:6; Buhat 4:12)! Saligan mo ba si Jesus ingon nga imong Manluluwas?

Si Jesus ba ang imong "kaugalingon" nga Manluluwas? Alang sa kadaghanan, ang Cristohanon mao ang tawo nga nagasimba, nagatuman sa mga tulumanon, ug nagadumili sa pagpakasala. Dili kana mao. Ang tinuod nga Cristohanon usa ka tawo nga adunay kaugalingon nga relasyon kang Jesu-Cristo. Ang pagdawat kang Jesus ingon nga imong kaugalingon nga Manluluwas nagpasabot nga mituo ug misalig ka Kaniya. Walay napasaylo pinaagi sa maayong mga buhat. Usa lang ang paagi aron maluwas, ug kini mao ang pagdawat kang Jesus ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo (Agalon). Saligi ang Iyang kamatayon ingon nga bayad sa imong mga sala, ug saligi ang Iyang pagkabanhaw ingon nga imong garantiya sa kinabuhing walay katapusan (Juan 3:16). Si Jesus ba ang imong kaugalingon nga Manluluwas ug Ginoo?

Kon buot mong dawaton si Jesu-Cristo ingon nga imong kaugalingon nga Manluluwas ug Ginoo, isulti lang kining mosunod nga mga pulong ngadto sa Dios. Hinumdumi nga ang pagsulti niini nga pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo dili makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo gikan sa sala mao lang ang pagsalig kang Cristo. Kining pag-ampo usa lang ka paagi aron mapadayag mo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat sa Iyang paghatag kanimo ug kaluwasan. "Ginoo, nasayod ako nga nakasala ako kanimo ug angayan nga silotan. Apan giangkon ni Jesu-Cristo ang silot nga angay unta kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo Kaniya. Biyaan ko na ang akong mga sala ug isalig ko Kanimo ang akong kaluwasan. Akong dawaton si Jesus ingon nga akong Manluluwas ug Ginoo! Daghang salamat sa Imong kahibulongang grasya ug kapasayloan – ang gasa nga kinabuhing walay katapusan! Amen!"

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot ipasabot sa pagdawat kang Jesus ingon nga kaugalingon nga Manluluwas?
© Copyright Got Questions Ministries