settings icon
share icon
Pangutana

Kinsay maluwas? Maluwas ba ang bisan kinsa?

Tubag


Klaro nga gitudlo ni Hesus diha sa Juan 3:16 nga Iyang luwason si bisan kinsa nga motuo Kaniya: “Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan nga Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak, nga si bisan kinsa nga motuo Kaniya dili malaglag apan makabaton ug kinabuhing dayon…” Kining “si bisan kinsa” apil ka ug ang matag-usa ka tawo sa kalibotan.

Nag-ingon ang Biblia nga, kung ang kaluwasan gipasikad sa atong kaugalingong paningkamot, walay mamaluwas: “Ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Diyos” (Roma 3:23). Ang Salmo 143:2 nagdugang, “Walay nabuhi nga matarong sa Imong atubangan.” Ang Roma 3:10 nagpamatuod, “Walay matarong, wala bisan usa.”

Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Inay, naluwas kita sa dihang mitoo kita ni Hesu Kristo. Ang Efeso 2:8 – 9 nagtudlo, “Pinaagi sa grasya kamo naluwas, agig pagtoo – ug kini dila gikan sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios – dili sa binuhatan, aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo.” Naluwas kita sa grasya sa Dios, ug ang grasya, agig pasabot, dili mapalit. Dili kita takos sa kaluwasan; igo ra nato kini dawaton pinaagig pagtoo.

Ang grasya sa Dios paigo nga makatabon sa tanang sala (Roma 5:20). Ang Biblia napuno sa mga panig-ingnan ug mga tawo nga nangaluwas gikan sa mga makasasalang kagahapon. Ang apostoles nga si Pablo misulat sa mga Kristohanon nga kaniadto nagkinabuhi sa nagkandaiyang makasasala nga kahimtangan., lakip ang makihilawasong kahilayan, pagsimba’g diosdios, pagpanapaw, pagpakighilawas sa isigka-lalaki ug isika-babaye, pagpangawat, kahakog, ug pagkapalahubog. Apan gisultihan sila ni Pablo nga, sa takna nga sila naluwas, “Nahinloan na kamo, gibalaan na kamo, gipakamatarong na kamo sa ngalan sa GINOONG Hesu Kristo ug sa Espiritu sa atong Dios” (Unang Corinto 6:9 – 11).

Ang apostoles nga si Pablo mismo nahimong maglulutos sa mga Kristohanon, gi-aprobahan ang kamatayon ni Esteban (Mga Buhat 8:1) ug gipangsikop ang mga Kristohanon ug gipangbalhog sila sa bilanggoan (Mga Buhat 8:3). Misulat siya gilayon, “Bisan tuod ako kanhi mapasipalahon ug maglulutos ug bangis nga tawo, gipakitaan akog kaluoy tungod kay milihok ako sa pagkawalay alamag ug pagka dili matinuohon. Ang grasya sa atong GINOO midagayday kanako sa pagkamadagayaon, inubanan sa pagtoo ug gugma nga anaa ni Kristo Hesus. Diay kasaligan nga panultihon nga angay dawaton sa bug-os: Si Kristo mianhi sa kalibotan aron pagluwas sa mga makasasala – kon diin ako ang labing daotan” (Unang Timoteo 1:13 – 15).

Ang Dios sagad mopili pagluwas sa mga walay purohan kandidato aron magamit sa Iyang katuyoan. Iyang giluwas ang kawatan didto sa krus nga adunay pipila na lamang ka takna nga mabuhi (Lucas 23:42 – 43), ang usa ka maglulutos sa iglesia (si Pablo), ang usa ka mangingisda nga milimod Kaniya (si Pedro), ang usa ka Romanhong sundalo ug iyang pamilya (Mga Buhat 10), ang usa ka nikagiw nga ulipon (si Onesimo diha ni Filemon), ug uban pa. Walay si bisan kinsa nga dili maluwas sa Dios (tan-awa ang Isaias 50:2). Angay kitang muresponde diha sa pagsalig ug dawaton ang Iyang libre nga gasa sa kinabuhing dayon.

Kinsa may mamaluwas? Usa ra ka butang ang segurado – mahimo nimo, kon imong dawaton si Hesu Kristo ingon nga imong Manluluwas! Kung segurado ka nga imong nadawat si Hesus ingon nga imong Manluluwas, mahimo kang muresponde karon dayon inubanan sa pag-ampo nga sama niini:

“Oh Dios, nakaamgo ako nga ako makasasala ug dili makahimo pag-adto sa langit sa akong kaugalingong binuhatan. Sa pagkakaron akong ginabutang ang akong pagsalig diha ni Hesu Kristo ingon nga Anak sa Dios nga namatay alang sa akong kasal-anan ug nabanhaw gikan sa kamatayon aron paghatag kanako ug kinabuhing dayon. Palihug pasayloa ang akong kasal-anan ug tabangi ako nga magkinabuhi alang Nimo. Salamat sa pagdawat kanako ug paghatag kanako ug kinabuhing dayon.

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsay maluwas? Maluwas ba ang bisan kinsa?
© Copyright Got Questions Ministries