settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako aron makabig sa Kristiyanismo?

Tubag


Diay usa ka tawo sa Griyegong dakbayan sa Filipo nangutana sa susamang pangutana kang Pablo ug Silas. Tulo ka butang ang atong nasayran niining tawhana: usa siya ka magbalantay sa bilanggoan, usa siya ka pagano, ug usa siya ka desperado. Maghikog na tana siya sa dihang gibabagan siya ni Pablo. Ug mao kadto ang higayon sa dihang ang maong tawo nangutana, “Unsa may ako buhaton aron maluwas?” (Mga Buhat 16:30).

Sa ngalan nga ang maong tawo nagpakisayod sa maong pangutana nagapakita nga iyang giila ang iyang panginahanglanon sa kaluwasan – kamatayon lamang ang iyang nakita sa iyang kaugalingon, ug sayod siya nga nagkinahanglan siya ug tabang. Sa ngalan nga nangutana siya kang Pablo ug kang Silas nagapakita nga nagtoo siya nga aduna silay tubag.

Ang maong tubang miabot sa ingon katulin ug ingon kayano: “Salig sa GINOONG Hesu Kristo, ug ikaw mamaluwas” (bersikulo 31). Ang sugilanon mipadayon pagpakita giunsa sa maong tawo pagtoo ug nakabig. Ang iyang kinabuhi nagsugod pagpakita ug kalahian sukad niadtong adlawa.

Timan-i nga ang pagkakabig sa maong tawo pinasikad sa pagtoo (“salig”). Iyang saligan si Hesus ug wala nay lain. Ang maong tawo mitoo nga si Hesus Anak sa Dios (“GINOO”) ug ang Mesiyas nga mao ang katumanan sa Balaang Kasulatan (“Kristo”). Nahilakip usab sa iyang pagsalig ang tinuohan nga si Hesus namatay alang sa kalapasan ug nabanhaw, tungod kay mao kadto ang mensahe nga ginawali nila Pablo ug Silas (tan-awa Roma 10:9 – 10 ug 1 Corinto 15:1 – 4).

Ang “makabig” sa tininuod mao ang “pagtalikod.” Sa dihang moatobang kita ngadto sa usa ka butang, kita angayng motalikod sa laing butang. Sa dihang moatobang kita kang Hesus, kinahanglan kitang motalikod sa sala. Ang Biblia gitawag ang pagtalikod sa sala nga “paghinulsol” ug ang pag-atubang kang Hesus “pagsalig.” Busa, ang paghinulsol ug pagsalig katimbang. Ang paghinulsol ug ang pagsalig lunlon gitudlo sa Unang Tesalonica 1:9 “Miatubang kamo sa Diyos gikan sa mga diyosdiyos.” Ang usa ka Kristohanon mobiya sa iyang nangaging kinabuhi ug sa bisan unsang adunay kalambigitan sa mini nga tinuohan ingon nga sangpotanan sa matuod nga pagkakabig ngadto sa Kristiyanismo.

Sa yanong pagkasulti, aron makabig ngadto sa Kristiyanismo, kinahanglan nimong motuo nga si Hesus Anak sa Diyos nga namatay alang sa imong kasal-anan ug nabanhaw. Kinahanglan nimong mouyon sa Diyos nga ikaw makasasala ug nagkinahanglan ug kaluwasan, ug kinahanglan nimo mosalig kang Hesus aron pagluwas kanimo. Sa dihang motalikod ka gikan sa sala ngadto kang Kristo, nagasaad ang Diyos pagluwas ug paghatag kanimo sa Balaang Espiritu, nga Maoy maghimo kanimong bag-ong binuhat.

Ang Kristiyanismo, sa iyang tinuod nga hulag, dili usa ka relihiyon. Ang Kristiyanismo, sumala sa Bibliya, usa ka kalambigitan kang Hesu Kristo. Ang Kristiyanismo mao nga ang Diyos nagtanyag ug kaluwasan ni bisan kinsa nga motuo ug mosalig sa sakripisyo ni Hesu Kristo didto sa krus. Ang tawo nga nakabig sa Kristiyanismo wala mibiya sa iyang kanhiay nga relihiyon alang sa laing relihiyon. Ang pagkakabig sa Kristiyanismo maoy pagdawat sa gasa nga gitanyag sa Diyos ug magasugod ug usa ka kinaugalingon nga kalambigitan kang Hesu Kristo nga mosangpot diha sa kapasayloan sa kasal-anan ug kahangtoran didto sa langit human sa kamatayon.

Gipangandoy mo bang makabig sa Kristiyanismo tungod sa imong nabasahan niini nga sinulat? Kon ang imong tubag oo, ania ang yanong pag-ampo nga mahimo nimong ihalad sa Diyos. Ang paglitok ani nga pag-ampo, o bisan unsa nga pag-ampo, dili makaluwas kanimo. Bugtong pagsalig lamang kang Kristo ang makaluwas kanimo gikan sa kasal-anan. Kini nga pangaliya yanong paagi lamang pagpakita sa Diyos sa imong pagsalig diha Kaniya ug pagpasalamat Kaniya sa pagsangkap kanimo ug kaluwasan. “Oh Dios, sayud ko nga nakasala ako batok Kanimo ug angayan sa silot. Apan gikuha ni Hesu Kristo ang silot nga angay kanamo aron pinaagi sa pagsalig diha Kaniya mapasaylo ako. Akong ginabutang ang akong pagsalig diha Kanimo alang sa kaluwasan. Salamat sa Imong katingalahang grasya ug kapasayloan – ang gasa sa kinabuhing dayon! Amen!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako aron makabig sa Kristiyanismo?
© Copyright Got Questions Ministries