settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang upat nga kamatuorang espiritwal?

Tubag


Ang upat nga kamatuorang espiritwal mao ang pamaagi sa pagsangyaw sa kaluwasan bahin kang Jesu-Cristo. Masayon apan bililhon kining upat nga kamatuoran sa biblia kon unsaon maluwas ang tawo.

Ang unang kamatuoran, gihigugma ka sa Dios ug adunay siya’y nindot nga plano sa imong kinabuhi .Giingon sa Juan 3:16 "Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mawala, kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan.” Ang rason nganong nianhi si Jesus sa kalibotan atong mabasahan sa Juan 10;10,” Mianhi Ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon.Unsa kaha ang nahimong babag aron mabaton nato ang gugma sa Dios?Ug unsa sad ang babag aron makabaton kita ug kinabuhing madagayaon?

Ang ika-duha nga kamatuoran, nahibulag ang tawo sa Dios tungod sa kasal-anan. Tungod niini wala kita nakihabalo sa maanindot nga plano sa Dios para sa atong kinabuhi.Matud sa Roma 3:23, “ nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.” Matud gihapon sa Roma 6:23, “Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.” Gibuhat kita sa Dios aron makabaton ug maayong relasyon diha kaniya. Apan tungod sa atong sala, nahimulag kita sa Dios ug nawala ang atong maayong relasyon kaniya.

Ang ika-tulo nga kamatuorang espiritwal, si Cristo ang tubag sa Dios para sa atong mga sala. Pinaagi ni Jesu-Cristo mahimo nang mapasaylo ang atong mga sala ug mahibalik ang atong relasyon sa Dios. Giingon sa Roma 5:8 “Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita namatay si Cristo para kanato.” Giingon usab sa 1 Corinto 15:3-4 na kinahanglan na kita musalig ug mutuo nga, Si Cristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nasulat sa kasulatan gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya sumala sa nahisulat sa kasulatan. Mismong si Jesus ang naga-ingon nga siya ra ang dalan aron maluwas ang tawo (Juan 14:6) “Ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi.Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako.” Unsaon nako pagdawat niiining katingalahang grasya?

Ang ika-upat nga kamatuorang espiritwal, kinahanglan nga musalig ta kang Jesu-Cristo ug ilhon siya nga atong manluluwas, aron madawat nato ang kaluwasan nga gasa gikan sa Dios. Ug makabalo sa mga maayong plano sa Dios sa atong kinabuhi. Matud sa Juan 1:12, “Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya ug katungod nga mahimong mga anak sa Dios.” Klaro ang pagkasulti sa mga Buhat 16:31, “Saligi ang Ginoong Jesus ug maluwas ka!” Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios (Efeso 2:8-9).

Kon buot nimong musalig kang Jesu-Cristo nga imong Manluluwas, aniay pag-ampo nga mahimo nimong sundon. Hinumdumi, ang paglitok niini nga pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo, dili makaluwas kanimo. Kini giya lamang aron maipadayag nimo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat. Ang makaluwas kanimo gikan sa sala mao lang ang pagsalig ug pagtuo kang Cristo. “Ginoo, nasayod ko nga nakasala ako Kanimo, ug angayan nga silotan. Apan gikuha ni Jesu-Cristo ang silot nga angay kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo Kaniya. Gisalikway na nako ang akong mga sala ug misalig kanimo alang sa akong kaluwasan. Daghang salamat sa katingalahang grasya ug kapasayloanan..ang gasa sa kinabuhing walay katapusan. Amen!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang upat nga kamatuorang espiritwal?
© Copyright Got Questions Ministries