settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagsiguro nga makaadto ko sa langit kon mamatay ako?

Tubag


Buot sa Dios nga makasiguro kita bahin niining butanga. Giingon niya sa 1 Juan 5:13, “Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa Anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay kataposan.” Kon muatubang ka karon ug pangutan-on ka niya “Nganong pasudlon kita sa langit?” Mahimo nga wala ka kabalo sa imong itubag. Kinahanglan natong masayran nga gihigugma kita sa Dios ug nagbuhat siya ug paagi aron sigurado kitang mabuhi nga walay kataposan kauban niya. Matud sa Juan 3:16, "Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mawala, kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay kataposan.”

Nganong dili man makasulod ang tawo sa langit? Ang hinungdan, kita makasasala. Naguba ang atong relasyon sa Dios tungod sa sala. Giingon sa Roma 3:23 “Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.” Tungod niini, dili nato maluwas ang atong kaugalingon. Dili gihapon kita maluwas pinaagi sa atong mga maayong buhat. Matud sa Efeso 2:8-9, “Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot.” Ang angay nato ang silot sa impyerno. “Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.” (Roma 6:23)

Balaan ug matarong ang atong Ginoo mao nga ang atong mga sala adunay silot. Apan gihigugma usab kita niya, busa nagbuhat siya ug paagi aron mapasaylo kita sa atong mga sala pinaagi ni Jesus. Giingon ni Jesus, “Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako"(Juan 14:6). Namatay sa krus si Jesus para kanato. Giingon sa 1Pedro 3:18, “Kay si Cristo namatay makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu.” Matud pud sa Roma 4:25 “Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himoon kitang matarong.”

Mao kini ang tubag sa atong pangutana bahin sa kasiguruhan sa pag-adto sa langit: “Saligi ang Ginoong Jesus, ug maluwas ka” (Buhat 16:31). Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya ug katungod nga mahimong mga Anak sa Dios”(Juan 1:12). Madawatan nimo ang kinabuhing walay dayon nga walay bayad. Mao ni ang gasa sa Dios. “Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay kataposan nga anaa kang Cristo-Jesus nga atong Ginoo” (Roma 6:23). Mahimo ka nga makabaton ug kinabuhing madagayaon tungod kang Jesus (Juan 10:10). Mahimo ka nga mabuhi nga walay kahumanan kauban si Jesus ngadto sa langit, kay nisulti usab siya nga, “Ug kon atua na ako didto ug makaandam nag dapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon kamo aron bisag asa ako, atua kamo” (Juan 14:3).

Kon buot mong dawaton si Jesu-Cristo ingon nga imong kaugalingon nga Manluluwas ug Ginoo, isulti lang kining sunod nga mga pulong ngadto sa Dios. Hinumdumi nga ang pagsulti niini nga pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo dili makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo gikan sa sala mao lang ang pagsalig kang Cristo. Kining pag-ampo usa lang ka paagi aron mapadayag mo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat sa Iyang paghatag kanimo ug kaluwasan. "Ginoo, nasayod ako nga nakasala ako kanimo ug angayan nga silotan. Apan giangkon ni Jesu-Cristo ang silot nga angay unta kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo Kaniya. Biyaan ko na ang akong mga sala ug isalig ko Kanimo ang akong kaluwasan. Akong dawaton si Jesus ingon nga akong Manluluwas ug Ginoo! Daghang salamat sa Imong kahibulongang grasya ug kapasayloanan – ang gasa nga kinabuhing walay kataposan. Amen!"

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagsiguro nga makaadto ko sa langit kon mamatay ako?
© Copyright Got Questions Ministries