settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may buot pasabot anang si Hesus moluwas?

Tubag


“Si Hesus moluwas” maoy inilang eslogan (bansilag) sa mga papilit sa luyo sa sakyanan, mga timaan sa mga atletikong kalihokan, ug bisan ang mga bandera nga ginaguyod sa panganod sa mga gagmayng eroplano. Makapasubo, pipila lang sa mga makaita sa pulongan nga “Si Hesus moluwas” ang tinud-anay ug hingpit nga nakasabot sa kahulogan niini. Pagkadako sa gahom ug kamatuoran nga naputos sa maong duha ka mga pulong.

Si Hesus moluwas, apan kinsa man si Hesus?

Kasagaran sa mga katawhan nakasabot nga si Hesus usa ka tawo nga nabuhi sa Israel sa gibanabana nga 2000 ka tuig na ang milabay. Halos tanang relihiyon sa kalibotan gilantaw si Hesus ingon na maayung magtutudlo ug/o usa ka propeta. Ug samtang katong mga butanga matin-aw nga matuod kang hesus, wala nila makuha kon kinsa gayud si Hesus, ni wala nila mapasabot sa unsang paagi ug unsay hinungdan nga moluwas si Hesus. Si Heus Dios sa tawhanong hulag (Juan 1:1, 14). Si Hesus Dios, mianhi sa kalibotan, ingon nga tinuod nga tawo (Unang Juan 4:2). Ang Dios nahimong tawo diha sa pagkatawo ni Hesus aron kita luwason. Nga maoy nakapadala nato sa sunod nga pangutana: nganong kinahanglan man nato ug kaluwasan?

Si Heus moluwas, apan nganong kinahanglan man kita luwason?

Ang Biblia nagpahayag nga ang tanang tawo nga nabuhi nakasala (Ecclesiastes 7:20; Roma 3:23). Ang pagpakasala maoy paghimo ug usa ka butang, kon sa hunahuna man ugaling, sa pulong, o sa buhat, nga nahisupak sa hingpit ug balaang kinaiya sa Dios. Tungod sa aotng sala, angayan kitang tanan sa paghukom gikan sa Dios (Juan 3:18, 36). Ang Dios hingpit nga mataron, busa dili Siya makatugot nga dili masilotan ang sala ug ang pagkadaotan. Sanglit ang dios walay kinutoban ug walay kataposan, ug sanglit ang tanang sala sa kinaulahian batok sa Dios (Salmo 51:4), ang walay kinutoban ug walay kataposang silot lamang ang paigo. Ang walay kataposang kamatayon lamang ang bugtong matarong nga silot sa sala. Maoy hinungdan nga kinahanglan nato nga maluwas.

Si Hesus moluwas, apan unsaon man Niya pagluwas?

Tungod kay kita nakasala batok sa walay kinutobang Dios, kining usa ka may kinutobang nga tawo (kita) ang mobayad alang sa atong kasal-anan alang sa walay kinutobang panahon, o kanang usa ka walay kinutobang Tawo (si Hesus) ang mobayad alang sa atong kasal-anan sa usa lamang ka higayon. Wala nay laing kapilian. Giluwas kit ani Hesus pinaagi sa pagpakamatay hulip nato. Diha sa pagkatawo ni Hesu Kristo, gisakripisyo sa Dios ang Iyang kaugalingon alang nato, gibayran ang walay kinutoban ug walay kataposang silot nga Siya lang ang makabayad (Ikaduhang Corinto 5:21; Unang Juan 2:2). Gikuha ni Hesus ang silot nga angay nato aron kita luwason gikan sa makalilisang nga dayong kapalaran, ang matarong nga sangpotanan sa atong sala. Tungod sa Iyang dakong gugma alan kanato, gibuhis ni Hesus ang Iyang kinabuhi (Juan 15:13), gibayran ang silot nga kita ang nakakuha, apan dili makahimo ug bayad. Unya si Hesus gibanhaw, nagapakita nga ang Iyang kamatayon ig gayod makabayad sa silod sa atong kasal-anan (Unang Corinto 15).

Si Hesus moluwas, apan kinsa may Iyang luwason?

Si Hesus moluwas sa tanang modawat sa Iyang gasa sa kaluwasan. Si Hesus moluwas niadtong tanan nga mosalig sa bug-os sa Iyang bugtong sakripisyo ingon nga bayad sa sala (Juan 3:16; Maga Buhat 16:31). Samtang ang sakripisyo ni Hesus igo na sa pagbayad alang sa sala sa tibuok katawhan, luwason lamang ni Hesus kadtong sa kinauglingon midawat sa Iyang labing hamili nga gasa (Juan 1:12).

Kon imo nang nasabtan unsay buot pasabot sa pulongan nga Si Hesus moluwas, ug buot nimong saligan Siya ingon nga Imong kinaugalingon nga Manluluwas, seguroa nga imong nasabtan ug gituohan ang mosunod, ug isip lihok sa pagsalig, pakigsulti sa mga mosunod ngadto sa Dios. “Oh Dios, sayod ako nga ako makasasala, ug sayod ako nga tungod sa akong sala angayan akong mahimulag gikan nimo sa dayon. Bisan tuod dili ako angayan niini, Salamat sa paghigugma Kanako ug pagsangka sa sakripisyo alang sa akong kasal-anan pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagatuo ako nga si Hesus namatay alang sa akong kasal-anan ug nagasalig diha Niya lamang sa pagluwas Kanako. Sukad karon, tabangi ako nga magkinabuhi sa akong kinabuhi alang Nimo inay alang sa sala. Tabangi ako nga magkinabuhi sa tibuok kong kinabuhi nga mapasalamaton tungod sa katingalahang kaluwasan nga imong gisangkap. Salamat, Oh Hesus, for pagluwas Kanako!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may buot pasabot anang si Hesus moluwas?
© Copyright Got Questions Ministries