settings icon
share icon
Pangutana

Si Jesus ba mao ang dalan aron makasulod sa langit?

Tubag


Ang tawo kanunay moingon nga, “Boutan ko, kanunay nagasimba, ug naningkamot nga makabuhat ug maayo. Tingali ang mga daotang tawo lamang nga sama sa gapamatay ug tawo ug katong mga ga-abusar sa mga bata ang mupaingon sa impyerno.”

Mao kini ang kanunay nga huna-huna sa mga tawo, apan dili kini tinoud. Si Satanas ang nagbutang niining mga butanga sa huna-huna sa tawo. Siya ug ang mga gasunod sa iyaha mao ang mga kaaway sa Dios (1Pedro 5:8). Kanunay nga si Satanas galamo-lamo nga siya maayo (2 Corinto 11:14), ug iyang koptan ang huna-huna sa tawong wala nagsalig sa Dios. Giingon usab sa 2 Corinto 4:4, “Dili sila mutuo niini tungod kay gibutaan man sa dios niining kalibotana ang ilang mga huna-huna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Cristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios.”

Dili tinuod ang pagtuo nga gipasagdan sa Dios ang ginagmay nga sala ug ang impyerno para sa mga daotang tawo lamang. Tanang sala nagpahilayo sa atoa sa Dios, bisan unsa pa kagamay. Tanan nakasala ug walay makaadto sa langit tungod sa iyahang mga kahago. (Roma 3:23). Ang pag-adto sa langit dilid pinasikad sa mas daghang nahimong maayo kaysa daotan. Dili kita makapaingon ngadto kon mao ang atong pagbasehan. Matud sa (Roma 11:6), “Gipasikad niya sa iyang kaluoy ang iyang pagpili sa kanila, dili sa ilang buhat. Kay kon gipasikad pa ang iyang pagpili sa ilang buhat, ang iyang kaluoy dili tinuod nag kaluoy.” Walay kitay mahimo nga bisan unsa aron makaadto sa langit. (Tito 3:5).

Makasulod lamang kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa pi-ot nga purtahan, tungod lu-ag ang purtahan ug sayon ang dalan paingon sa kalaglagan, ug mao kini ang gisubay sa kadaghanan (Mateo 7:13). Bisan pa ang kadaghanan nabuhi sa sala ug ang pagtuo sa Dios wala mailhi, dili kato ipahagbay ra sa Dios. Matud sa Efeso 2:2, “Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibotan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios.”

Gibuhat sa Dios ang kalibotan hingpit ug maayo. Pagkahuman, gibuhat sila Adan ug Eva, Gihatagan sila sa Dios ug huna-huna ug kabubut-on nga mupili kon ilang tumanon ang Dios o dili. Apan gilimbongan sila ni Satanas aron supakon ang mga sugo sa Dios ug bunga niiini ang ilang pagpakasala. Mao ang hinungdan ngano nahilayo ang tawo sa Dios ug naputol ang ilang maayong relasyon sa iyaha. Ang Dios balaan ug hingpit , busa kinahanglan niyang hukman ang sala. Tungod kay makasasala kita, dili na kita mahimong mubalik sa Dios pinaagi sa atong mga kaugalingong buhat. Bisan magbuhat pa kita ug kaayuhan, makasala gihapon kita, busa kinahanglan gihapon kita hukman. Mao Ang Dios naghimo ug paagi aron kita makauban niya usab sa langit. Giingon sa Juan 3:16, "Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mawala, kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan.” Sa Roma 6:23, "Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay kataposan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.”

Natawo si Cristo aron itudlo sa ato ang dalan paingon sa langit ug pagkahuman namatay siya sa krus aron dili na kita hukman sa kamatayon. Sa ikatulo ka-adlaw nabanhaw siya pag-usab gikan sa kamatayon (Roma 4:25), gipamatud-an nga nadaog niya ang kamatayon. Siya ang nahimong tulay sa Dios ug tawo aron kita makabalik sa Dios ug mabalik ang atong relasyon sa iya kon kita mutuo kaniya.

“Ug kini mao ang kinabuhing dayon: nga ang mga tawo moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Jesu-Cristo nga imong gipadala”(Juan 17:3). Ang kadaghanan sa mga tawo kay gatuo sa Dios, apan bisan pa si Satanas gatuo usab. Aron makadawat kita ug kaluwasan, kinahanglan muduol ta sa Dios, Talikdan nato ang atong mga sala, tumanon nato siya, ug ayuhon nato ang atong relasyon sa Iyaha. Musalig kita sa hingpit ngadto kang Jesus, kay giingon sa Roma 3:22, “Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo.” Sa maong paagi ra kita maluwas, bisan kinsa pa kita o unsa pa man ang atong mga nabuhat. Giingon sa Biblia nga walay laing dalan paingon sa langit gawas kang Jesu-Cristo. Mitubag si Jesus, (Juan 14:6), “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.”

Si Jesus mao ang dalan aron kita maluwas, tungod siya ra ang maong bayad sa silot nga para sa atong mga sala (Roma 5:8). Giingon sa Buhat 4:12, “Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato.” Walay bisan unsa nga relihiyon o lider sa relihiyon ang makabayad sa atong mga sala gawas lamang kay Jesus nga namatay sa krus. Tungod ang kaluwasan makaplagan lamang kay Jesus pinaagi sa pagtuo.

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Si Jesus ba mao ang dalan aron makasulod sa langit?
© Copyright Got Questions Ministries