settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon aron mahimo kong anak sa Dios?

Tubag


Ang pagkahimong anak sa Dios nagkinahanglan ug pagsalig kang Hesu Kristo. “Sa tanan nga modawat Kaniya, niadtong motoo sa Iyang Ngalan, Iyang gihatagan ug katungod nga mahiomong mga anak sa Dios” (Juan 1:12).

“Kinahanglan nga matawo ka pag-usab”

Sa dihang giduaw sa usa ka pangulo sa tinuohan nga si Nicodemo, wala dayun siya gipasaligan ni Hesus sa langit. Hinuon, gitug-anan siya ni Kristo nga kinahanglan niyang mahimong anak sa Dios, sa pag-ingon, “Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pag-usab” (John 3:3).

Sa unang higayon nga ang usa ka tawo mahimugso, iyang napanunod ang kinaiyahan sa sala nga naggikan sa pagkamasinupakon ni Adan didto sa Tanaman sa Eden. Walay bisan kinsa ang makatudlo sa usa ka bata nga magpakasala. Natural nga iyang sundon ang iyang sayop nga mga pangandoy, nga mosangpot sa mga sala sama sa pagpamakak, pagpangawat, ug pagkasilag. Inay mahimong anak sa Diyos, anak siya sa pagkamasinupakon ug kapungot (Efeso 2:1 – 3).

Ingon nga mga anak sa kapungot, angay natong mahimulag sa Dios didto sa impiyerno. Maayo na lang gani, nag-ingon ang Efeso 2:4 – 5, “Apan tungod sa Iyang dakung gugma kanato, ang Dios, nga adunahan sa kaluoy, gibanhaw kita kuyog ni Kristo bisan sa dihang mga patay kita diha sa kalapasan – tungod sa grasya kamo naluwas.” Sa unsang paagi kita gibanhaw kauban ni Kristo/natawo pag-usab/gihimong anak sa Dios? Angay natong dawaton sa Hesus pinaagi’g pagtoo!

Dawata si Hesus

“Sa tanang midawat Kaniya – niadtong mitoo sa Iyang Ngalan – Iyang gihatagan ug katungod nga mahimong mga anak sa Dios” (Juan 1:12 NET). Kining maong bersikulo nagpatin-aw unsaon mahimong anak sa Dios. Angay natong dawaton si Hesus agi’g pagtoo diha Niya. Unsa may angay natong tuohan mahitungod ni Hesus?

Una, ang anak sa Dios miila nga si Hesus maoy walay kataposang Anak sa Dios nga nahimong tawo. Natawo sa usa ka ulay pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, wala napanunod ni Hesus ang makasasalang kinaiyahan ni Adan. Busa, gitawag si Hesus nga ikaduhang Adan (1 Corinto 15:22). Samtang ang pagkamasinupakon ni Adan maoy nagdala sa tunglo sa sala sa kalibotan, ang hingpit nga pagkamatinumanon ni Kristo nagdala ug panalangin. Ang atong tubag mao ang paghinulsol (pagbiya sa sala) ug mangayo sa kapasayloan diha ni Kristo.

Ikaduha, ang usa ka anak sa Dios adunay pagtoo kang Hesus ingon nga Manluluwas. Ang laraw sa Dios maoy paghalad sa Iyang hingpit nga Anak didto sa krus aron sa pagbayad sa silot nga angay nato tungod sa atong sala: ang kamatayon. Ang kamatayon ni Kristo maoy nagpahimong gawasnon niadtong nidawat Kaniya gikan sa silot ug gahom sa sala. Ang Iyang pagkabanhaw nagmatarong kanato (Roma 4:25).

Sa kataposan, ang usa ka anak sa Dios nagasunod kang Hesus ingon nga GINOO. Human banhawa si Kristo ingon nga Mananaog batok sa sala ug kamatayon, gihatagan Siya sa Dios sa tanang kagamhan (Efeso 1:2 – 23). Ginagiyahan ni Hesus ang tanang nagadawat Kaniya; Iyang hukman ang tanang mosalikway Kaniya (Mga Buhat 10:42). Sa grasya sa Dios, natawo kita pag-usab ngadto sa bag-ong kinabuhi ingon nga anak sa Dios. Kadto lamang midawat kang Hesus – dili lang pagkahibalo mahitungod Kaniya apan pagsalig sa Iyaha alang sa kaluwasan, pagpaubos Kaniya ingon nga Agalon, ug paghigugma Kaniya ingon nga kinatas-ang bahandi – maoy mahimong mga anak sa Dios.

Pagmahimong usa ka anak sa Dios

Sama ra nga wala kitay labot sa atong kinaiyanhong pagkahimugso, dili kita makahimo sa atong kaugalinghon nga matawo sa panimalay sa Dios pinaagi sa paghimo ug mga maayong buhat o pagpabutho ug pagtoo sa atong kaugalingon. Ang Dios maoy “mohatag ug katungod” aron mahimong anak sa Dios sumala sa Iyang mabinationg kabubot-on. “Unsa kadako sa gugma sa Amahan nga gibuhong ngari kanato, nga tawgon gayod kita nga mga anak sa Dios!” (1 Juan 3:1). Busa, ang anak sa Dios walay bisan usa nga ikapasigarbo; ang iyang pagpanghambog anaa lamang sa GINOO (Efeso 2:8 – 9).

Ang usa ka bata motubo nga moliwat sa iyang ginikanan. Sa samang paagi, buot ang Dios nga ang Iyang kaanakan mahimong labi pang mahisama ni Hesu Kristo. Bisan tuod didto lang sa langit kita mahingpit, ang usa ka anak sa Dios dili maanad, sa walay paghinulsol nga magpakasala. “Minahal nga mga anak, ayaw itugot nga adunay bisan kinsa nga mopahisalaag kaninyo. Siyan nga nagahimo sa husto matarong, sama nga siya matarong. Siya nga nagahimo ug salawayon iya sa Yawa, tungod kay ang Yawa nagapakasala sukad sa sinugdan. Ang hinungdan nga ang Anak sa Dios miabot mao ang pagguba sa buhat sa Yawa. Walay bisan kinsa nga natawo diha sa Dios magpadayon sa pagpakasala, tungod kay ang binhi sa Dios nagpabilin diha kaniya; dili siya makapadayon sa pagpakasala, tungod kay natawo siya diha sa Dios. Niining paagia mahibaloan nato kinsa ang mga anak sa Dios ug kon kinsa ang mga anak sa Yawa: Si bisan kinsa nga wala nagabuhat sa husto dili anak sa Dios; ni ang bisan kinsa nga wala mahigugma sa iyang igsoon” (1 Juan 3:7 – 10).

Ayaw ug kasayop – ang usa ka anak sa Dios dili mahimong “isalikway” tungod sa pagpakasala. Apan ang usa ka tawo nga kanunayng nalambigit ug nalingaw sa pagpakasala nga dili mamati kang Kristo ug sa Iyang Pulong nagapakita nga wala gayud siya matawo pag-usab. Gisultihan ni Hesus ang maong mga tawo, “Sakop kamo sa inyong amahan, ang Yawa, ug buot ninyong himoon ang pagbuot sa inyong amahan” (Juan 8:44). Ang anak sa Dios, sa laing bahin, wala na nangandoy sa katagbawan sa sala apan nangandoy nga mahibaloan, higugmaon, ug himayaon ang iyang Amahan.

Ang ganti sa pagiging anak sa Dios dili masukod. Ingon nga anak sa Dios, kabahin kita sa Iyang panimalay (ang iglesia), gisaaran ug puy-anan didto sa langit, ug gihatagan ug katungod nga makaduol sa Dios diha sa pag-ampo (Efeso 2:19; 1 Peter 1:3 – 6; Roma 8:15). Mosanong kita sa tawag sa Dios sa paghinulsol sa sala ug salig ni Kristo. Pagmahimong anak sa Dios karong adlawa!

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon aron mahimo kong anak sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries