settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pag-ampo sa usa ka makasasala?

Tubag


Ang pag-ampo sa usa ka makasasala mao ang pag-ampo sa tawo sa Dios sa dihang nahibal-al niya nga siya usa ka makasasala ug nanginahanglan ug manluluwas. Ang pagsampit sa pag-ampo sa usa ka makasasala walay pulos kung kini isulti lang sa iyahang baba. Mahimo lang ni nga mapuslanon kung kini iyang isugid sa tibook niyang kasing-kasing, na nakahibalo siya ug gidawat ang kamatuoran nga siya’y usa ka makasasala nga nanginahanglan ug kaluwasan.

Una sa tanan, kinahannglan nga atong masabtan nga kitang tanan makasasala. Matud sa Roma 3:10, “Wala gayoy tawo nga matarong.” Gipasabot sa Bibliya nga kitang tanan nakasala. Kitang tanan makasasala nga nanginahanglan ug kaluoy ug kapasayloanan sa Dios. (Tito 3:5-7). Tungod sa atong mga sala, angayan lamang nga kita pagasilotan sa walay kahumanang silot sa impyerno (Mateo 25:46). Ang pag-ampo sa usa ka makasasala mao ang pagpangayo ug grasya imbes nga hukom. Kini ang pagpangayo ug kaluoy ug dili kapungot.

Kinahanglan nga mahibalo usab kita ug unsa ang gibuhat sa Dios para sa atoa, aron kita maluwas sa kadaotan ug isip usa ka makasasala. Ang Dios nga nagpakatawo pinaagi kang Jesu-Cristo (Juan 1:1, 14). Gitudlo sa ato ni Hesus ang kamatuoran bahin sa Dios ug nabuhi siya nga matarong ug balaan nga pagkinabuhi (Juan 8:46; 2 Corinto 5:21). Pagkahuman, namatay siya sa krus alang kanato. Giantos niya ang silot nga para unta kanato (Roma 5:8). Nabanhaw si Hesus aron ipamatuod nga napildi niya ang sala, kamatayon ug impyerno (Colosas 2:15; 1 Corinto 15). Tungod niining tanan, mahimo nang mapasaylo ang atong mga sala ug atong maangkon ang saad nga kinabuhing walay kataposan ug balay sa langit - kung atong itutok ang atong pagsalig diha kang Cristo. Ang angay natong buhaton mao nga mutuo ta nga si Hesus namatay tungod kanato ug nabanhaw usab gikan sa mga patay. Maluwas kita tungod lamang sa grasya, pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Cristo. Giingon sa Efeso 2:8 “kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot.”

Ang pag-ampo sa usa ka makasasala mao ang sayon nga pagpadayag lamang sa Dios sa imong pagtuo ug pagpasalamat sa kaluwasang imong nadawat. Timan-i lamang nga dili tungod niini nga pag-ampo ang makaluwas kanimo. Si Jesu-Cristo ra ug ang pagtuo sa iyaha ang makahimo sa kaluwasan. Isulti kini sa tibuok mong kasing-kasing, “O Dios, akong giaangkon nga ako nakasala batok kanimo ug angay lang nga silotan. Pero giangkon ni Hesus ang akong mga sala ug giantos ang silot nga angay para kanako. Misalig ako nga sa akong pagtuo sa iyaha mapasaylo mo ako. Gihinulsolan nako ug biyaan na karon ang akong mga sala ug musalig kang Hesus para sa akong kaluwasan. Daghang salamat sa katingalahang grasya ug kapasayloanan. Salamat usab sa kinabuhing walay kataposan. Amen!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pag-ampo sa usa ka makasasala?
© Copyright Got Questions Ministries