settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pamaagi sa kaluwasan?

Tubag


Gibati ka bag kauhaw sa imong kinabuhi? Gibati mo ba nga daw may kulang kanimo? Kon mao kana, si Jesus ang tubag! Miingon si Jesus, “Ako mao ang pagkaon nga nagahatag ug kinabuhi. Ang moduol ug motuo kanako dili na gayod gutomon o uhawon” (Juan 6:35).

Naglibog ka ba? Daw sa wala bay klaro nga tumong ang imong kinabuhi? Daw sa gipalungan ka ba ug mga suga ug naglisod ug pangita sa “switch”? Kon mao kana, si Jesus ang tubag! Miingon si Jesus, “Ako ang suga sa mga tawo sa kalibutan. Ang nagasunod kanako, dili gayod magkinabuhi diha sa kangitngit, kondili mahayagan siya sa suga nga nagahatag ug kinabuhi" (Juan 8:12).

Gibati mo ba nga daw laay ang kinabuhi? Nasulayan mo na ba ang daghang mga paagi apan haw-ang ug wala gihapoy kahulogan ang imong kinabuhi? Gipangita mo ba ang dalan ngadto sa usa ka malampusong kinabuhi? Kon mao kana, si Jesus ang tubag! Miingon si Jesus, “Ako mao ang pultahan. Ang mosulod agi kanako maluwas. Sama siya sa karnero nga mosulod ug mogawas, ug makakita siya ug sibsibanan" (Juan 10:9).

Kanunay ka bang gipakyas sa ubang mga tawo? Nahimo bang mabaw ug haw-ang ang imong mga relasyon ngadto sa uban? Daw gipahimuslan ka lang ba sa tanang tawo? Kon mao kana, si Jesus ang tubag! Miingon si Jesus, "Ako mao ang maayo nga magbalantay sa mga karnero. Ang maayo nga magbalantay andam nga magpakamatay alang sa iyang mga karnero…Ako mao ang maayo nga magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug nakaila usab sila kanako" (Juan 10:11, 14).

Nakapangutana ka ba kon unsay mahitabo human niining kinabuhia? Gikapoy ka na ba sa pagkinabuhi alang sa mga butang nga dili molungtad? Nakapangutana ka ba usahay kon may kahulogan ang pagpakabuhi? Gusto mo bang makabaton ug kinabuhi human ka mamatay? Kon mao kana, si Jesus ang tubag! Miingon si Jesus, “Ako ang nagabanhaw sa mga patay, ug ako usab ang nagahatag ug kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan mamatay pa siya, mabuhi pag-usab. Si bisan kinsa nga nagakinabuhi ug nagatuo kanako dili na mamatay bisan kanus-a” (Juan 11:25-26).

Unsa ang dalan? Unsa ang kamatuoran? Unsa ang kinabuhi? Mitubag si Jesus, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako" (Juan 14:6).

Ang kauhaw nga imong gibati mao ang espirituhanong kauhaw, ug kini makabaton lang ug katagbawan pinaagi kang Jesus. Si Jesus lang ang makakuha sa kangitngit. Si Jesus ang dalan padulong sa kinabuhi nga may katagbawan. Si Jesus mao ang higala ug magbalantay nga imong gipangita. Si Jesus mao ang kinabuhi – dinhi niining kalibutana ug sa sunod. Si Jesus mao ang dalan sa kaluwasan!

Ang hinungdan nga gibati mo ang kauhaw, ug daw anaa ka sa kangitngit, ug naglisod sa pagkaplag sa kahulogan sa kinabuhi, mao ang imong pagkahimulag sa Dios. Ang Bibliya nagaingon nga kitang tanan nakasala, ug mao kini ang hinungdan nga nahimulag kita sa Dios (Magwawali 7:20; Roma 3:23). Ang kahaw-ang nga gibati sa imong kasingkasing mao ang pagkawalay Dios diha sa imong kinabuhi. Gibuhat kita aron may relasyon kita ngadto sa Dios. Apan tungod sa atong sala, nahimulag kita niana nga relasyon. Ug ang makasusubo mao nga ang atong sala maoy makapahimulag kanato sa Dios hangtod sa kahangtoran, niining kinabuhi-a ug sa sunod nga kinabuhi (Roma 6:23; Juan 3:36).

Unsaon pagsulbad niining tanan? Si Jesus mao ang tubag! Giangkon ni Jesus ang atong sala (2 Corinto 5:21). Si Jesus namatay alang kanato (Roma 5:8), ug gikuha ang silot nga angay kanato. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw si Jesus, ug nagpamatuod kini sa Iyang kadaugan batok sa sala ug kamatayon (Roma 6:4-5). Nganong Iya kining gibuhat? Gitubag mismo ni Jesus kining pangutanaha, "Kon adunay tawo nga magpakamatay alang sa iyang mga higala, kana nga paghigugma dili na gayod malabwan" (Juan 15:13). Si Jesus namatay aron kita mabuhi. Kon motuo kita kang Jesus, mosalig sa Iyang kamatayon ingon nga bayad sa atong mga sala – tanan natong mga sala mapasaylo ug mahugasan. Makabaton ug katagbawan ang atong espiritu. Maangkon usab nato ang usa ka malampusong kinabuhi. Mailhan na nato ang atong tinuod ug suod nga higala ug maayong magbalantay. Makasiguro na kita nga makabaton kita ug kinabuhi human kita mamatay – kinabuhi nga didto na sa langit uban ni Jesus hangtod sa kahangturan!

"Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mawala, kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan" (Juan 3:16).

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pamaagi sa kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries