settings icon
share icon
Pangutana

Unason aron dili ko maimpiyerno?

Tubag


Aron dili maimpiyerno mas sayon pa kay sa imong ginahunahuna. Ang uban nagatoo nga kinahanglan nilang tumanon ang Napulo ka Sugo sa tibuok nilang kinabuhi aron dili maimpiyerno. Ang uban nagatoo nga kinahanglan nilang motuman sa mga tulomanon ug tahas aron dili maimpiyerno. Ang uban nagatoo nga walay paagi nga atong mahibaloan sa pagkatinuod kon maimpiyerno ba kita. Walay bisan usa niining mga panglantaw ang sakto. Ang Biblia tin-aw unsaon nga ang tawo makalikay sa impiyerno human mamatay.

Gihulagway sa Biblia ang impiyerno isip usa ka makalilisang ug makahahadlok nga dapit. Ang impiyerno gihulagway ingon nga “walay katapusang kalayo” (Mateo 25:41), “di-mapalong nga kalayo” (Mateo 3:12), “kaulawan ug dayong pagtamay” (Daniel 12:2), ang dapit diin “ang kalayo dili mapalong” (Marcos 9:44 – 49), ug “walay katapusang kalaglagan” (Ikaduhang Tesalonica 1:9). Ang Pinadayag 20:10 naghulagway sa impiyerno ingon nga “lawa sa nagdilaab nga asupre” kon diin ang mga dautan “gisakit adlaw ug gabie hangtod sa kahangtoran” (Pinadayag 20:10). Tataw kaayo (bunayag), ang impiyerno maoy dapit nga kinahanglan natong likayan.

Nganong naa pa man jud nang impiyerno ug ngano ipadala man sa Diyos ang ubang tawo didto? Ang Biblia nagtug-an kanato nga ang Dios “giandam” ang impiyerno alang sa Yawa ug sa mga napukan nga mga manolunda human sila mirebelde batok Kaniya (Mateo 25:41). Kadtong midumili sa tanyag sa Diyos mag-antos sa samang walay kataposang kapalaran sa Yawa ug sa mga napukan nga manolunda. Nganong kinahanglanon man ang impiyerno? Ang tanang sala sa katapus-taposan batok sa Diyos (Salmo 51:4), ug kay ang Dios walay kinutoban ug walay kataposan nga paglungtad, ang walay kinutoban ug walay kataposan nga silot lamang ang makatagbaw. Ang impiyerno maoy dapit diin ang balaan ug matarong nga gipangayo sa hustisya sa Dios natuman. Ang impiyerno maoy dapit diin gisilotan sa Dios ang sala ug ang tanan nga misalikway Kaniya. Gipaklaro sa Dios nga kitang tanan nakasala (Ecclesiastes 7:20; Roma 3:10 – 23), busa, isip sangpotanan, kitang tanan angayan maimpiyerno.

Nan, unsaon man aron dili ta maimpiyerno? Sanglit ang usa ka walay kinutoban ug walay kataposang silot lang ang makatagbaw, ang usa ka walay kinutoban ug walay kataposang kantidad ang kinahanglang ibayad. Ang Diyos nahimong tawo diha sa pagkatawo ni Hesu Kristo. Diha ni Hesu Kristo, nagkinabuhi ang Diyos taliwala nato, ug giayo kita – apan kadtong mga butanga dili maoy Iyang katapos-taposang tahas. And Dios nagpaktawo (Juan 1:1, 14) aron Siya mamatay alang nato. Si Hesus, Dios sa tawhanong hulag, namatay didto sa krus. Ingon nga Dios, ang Iyang kamatayon walay kinutoban ug walay kataposan ang kantidad, nga maoy mibayad sa tibuok bili sa sala (Unang Juan 2:2). Gidapit kita sa Dios aron dawaton si Hesu Kristo ingon nga Manluluwas, dawaton ang Iyang kamatayon ingon nga kinatibuk-an ug matarong nga bayad alang sa atong kasal-anan. Misaad ang Diyos ni bisan kinsa nga motuo diha ni Hesus (Juan 3:16), saligan lamang Siya ingon nga Manluluwas (Juan 14:6), maluwas, sa ato pa dili maimpiyerno.

Dili buot ang Dios alang ni bisan kinsa nga maimpiyerno (Ikaduhang Pedro 3:9). Maoy hinungdan nga gihimo sa Dios nag katapos-taposan, hingpit, ug paigo nga sakripisyo alang nato. Ug dili ka buot maimpiyerno, dawata si Hesus isip imong Manluluwas. Ing-ana lang kasayon. Isugid sa Dios nga imong ginaila nga ikaw makasasala ug ikaw angayan maimpiyerno. Ipahayag sa Dios nga nagasalig ka ni Hesu Kristo ingon nga imong Manluluwas. Pasalamati ang Dios sa pagsangkap alang sa imong kaluwasan ug katubsanan gikan sa impiyerno. Yano nga pagtoo, pagsalig kang Hesu Kristo ingon nga Manluluwas, maoy paagi nga malikayan nimo nga maimpiyerno!

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unason aron dili ko maimpiyerno?
© Copyright Got Questions Ministries