settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mga laray sa Biblia mahitungod sa pamaagi sa kaluwasan diha sa libro ng mga taga Roma?

Tubag


Ang mga laray gikan sa libro ng taga-Roma mao ang usa ka pamaagi sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan. Mao ni ang sayon apan maayong pamaagi sa pagpasabot sa mga sunod nga pangutana: 1. Nganung nanginahanglan man kita ug kaluwasan? 2. Giunsa paghatag sa Ginoo ang atong kaluwasan? 3. Unsaon nato pagbaton ug kaluwasan? 4. Unsa ang mga butang nga maikahatag sa kaluwasan sa atong kinabuhi?

1. Nganong nanginahanglan man kita ug kaluwasan? Ingon sa Roma 3:23, “Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.” Kitang tanan nakasala. Nakabuhat kita sa mga butang nga wala nakahatag ug himaya sa Dios. Walay bisan kinsa nga makaingon nga wala siya nakasala. Nahisulat sa Roma 3:10-18 ang tin-aw nga hulagway sa mga sala sa atong kinabuhi. Ingon sa Roma 6:23, “Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.” Ang silot nga bunga sa pagpakasala mao ang kamatayon. Dili lamang ang kamatayon sa lawas kundi walay kahumanang kamatayon sa kalag sa impyerno!

2. Giunsa paghatag kanato sa Dios ang kaluwasan? Ingon sa unang bahin sa Roma 6:23, “Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Hesus nga atong Ginoo.” Giingon sa Roma 5:8, Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma nang mamatay si Cristo niadtong kita'y makasasala pa. Namatay si Jesu-Cristo para kanato! Ang kamatayon ni Hesus mao ang nahimong bayad sa atong mga sala, ug ang pagkabanhaw niya gapakita nga gidawat sa Dios ang kamatayon niya isip bayad sa atong mga sala.

3. Unsaon nato pag-angkon sa kaluwasan? Giingon sa Roma 10:9, “Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Tuohan nato nga ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga sala. Giingon gihapon “Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Namatay si Hesus aron bayran ang silot sa atong mga sala ug giluwas kita sa walay kahumanang kamatayon sa impyerno. Busa ang kaluwasan ug kapasayloanan sa mga sala mahimong maangkon ni bisan kinsa nga musalig kang Hesus nga atong manluluwas ug Ginoo.

4. Unsa man ang maikahatag sa kaluwasan sa atong kinabuhi? Matud sa Roma 5:1 “Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo.” Pinaagi kang Jesu-Cristo makabaton kita ug maayong relasyon sa Dios. Ingon usab sa Roma 8;1 “ Dili na hukman sa silot ang nahiusa na kang Kristo Hesus.” Tungod sa pagkamatay ni Hesus, dili na kita silotan sa atong mga sala . Ug pang ulahi, adunay saad ang Dios para kanato sa Roma 8:38-39, “Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma: bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langitnong pamunoan o mga gahom, o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan.

Nagatuo ka ba sa pamaagi paingon sa kaluwasan matud sa libro ng mga Taga–Roma? Kun Oo, ania ang usa ka sayon nga pag-ampo nga mahimo nimong isulti sa Dios. Kini nga pag-ampo magpadayag ra sa imong pagsalig kang Jesu-Cristo para sa imong kaluwasan. Si Hesus ra ug ang pagtuo sa iyaha ang makahatag kanimo ug kaluwasan!

Isulti kini sa iyaha nga kinasing-kasing. “O Dios, akong giaangkon nga ako nakasala batok kanimo ug angay lang nga silotan. Apan giangkon ni Hesus ang akong mga sala ug giantos ang silot nga angay unta kanako, aron sa akong pagsalig sa iyaha mapasaylo mo ako. Gihinulsolan ug biyaan na nako karon ang akong mga pagpakasala ug musalig kanimo Hesus para sa akong kaluwasan. Daghang salamat sa katingalahang grasya ug kapasayloanan. Ug salamat usab sa kinabuhing walay katapusan. Amen!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mga laray sa Biblia mahitungod sa pamaagi sa kaluwasan diha sa libro ng mga taga Roma?
© Copyright Got Questions Ministries