settings icon
share icon
Pangutana

Misalig na ako kang Jesus…karon unsay sunod?

Tubag


Misalig na ako kang Jesus…karon unsay sunod?

Congratulations! Nakahimo ka ug usa ka desisyon nga makapausab sa imong kinabuhi! Mangutana ka tingali, “Karon unsay sunod? Unsaon nako pagsugod sa akong pagkinabuhi kauban ang Dios?” Ang lima ka mga pamaagi nga gihisgotan sa ubos makahatag kanimo ug mga giya nga gibasi sa Bibliya. Kon aduna kay mga pangutana kabahin sa pagkinabuhi subay sa kabubut-on sa Dios, palihug ug bisita sa www.GotQuestions.org/Cebuano.

1. Siguroha nga nakasabot ka kon unsa ang kaluwasan.

Ang 1 Juan 5:13 nagaingon, “Gisulat ko kini kaninyo, kamo nga nagatuo sa Anak sa Dios, aron mahibaloan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan.” Buot sa Dios nga masabtan nato ang kaluwasan, ug buot sa Dios nga maangkon nato ang kasigurohan nga luwas na gayod kita. Tan-awa kining dugang nga mga pagpasabot mahitungod sa kaluwasan:

(a) Kitang tanan nakasala. Kitang tanan nakabuhat ug mga butang nga wala nakapahimuot sa Dios (Roma 3:23).

(b) Tungod sa atong sala, angay kitang silotan sa walay katapusang pagkahimulag sa Dios (Roma 6:23).

(c) Si Jesus namatay sa krus aron bayran ang silot sa atong mga sala (Roma 5:8; 2 Corinto 5:21). Si Jesus namatay alang kanato; giangkon Niya ang silot nga angay kanato. Ang Iyang pagkabanhaw nagpamatuod nga ang Iyang kamatayon igo na nga bayad sa atong mga sala.

(d) Ang Dios mohatag ug kapasayloan ug kaluwasan sa tanan nga motuo kang Jesus, ug mosalig sa Iyang kamatayon ingon nga bayad sa atong mga sala (Juan 3:16; Roma 5:1; Roma 8:1).

Mao kana ang mensahe sa kaluwasan! Kon nagatuo ka kang Jesu-Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo (Agalon), naluwas ka na! Tanan nimong sala gipasaylo na, ug ang Dios nagasaad nga dili ka Niya biyaan o isalikway (Roma 8:38-39; Mateo 28:20). Hinumdumi, sigurado na ang imong kaluwasan diha kang Jesu-Cristo (Juan 10:28-29). Kon nagasalig ka kang Jesus ingon nga imong bugtong Manluluwas ug Ginoo, may kasigurohan ka nga makauban ang Dios sa langit hangtod sa kahangturan!

2. Pangita ug maayong simbahan diin gitudlo ang Bibliya.

Mahinungdanon kaayo nga makig-uban sa usag-usa ang mga magtutuo kang Jesu-Cristo. Mao kana ang usa sa mga nag-unang katuyoan sa simbahan. Karon nga imo nang gisaligan si Jesu-Cristo, giawhag ka namo nga mangita gayod diha sa inyong lugar ug usa ka simbahan nga nagatuo sa Bibliya. Sultihi ang pastor sa imong bag-ong pagtuo kang Jesu-Cristo.

Ang ikaduhang katuyoan sa simbahan mao ang pagtudlo sa Bibliya. Makat-onan mo kon unsaon paggamit ang mga katudloanan sa Dios diha sa imong kinabuhi. Ang pagsabot sa Bibliya maoy yawi alang sa usa ka malampuson ug lig-on nga Cristohanong kinabuhi. Ang 2 Timoteo 3:16-17 nagaingon, “Ang tibuok nga Kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios, ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron nga ang tawo nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat.”

Ang ikatulong katuyoan sa simbahan mao ang pagsimba. Ang pagsimba mao ang pagpasalamat sa Dios sa tanan Niyang gibuhat! Giluwas kita sa Dios. Gihigugma kita sa Dios. Gihatagan kita sa Dios sa tanan tang gikinahanglan. Gigiyahan ug gitultulan kita sa Dios. Takos gayod nato Siya nga pasalamatan. Ang Dios balaan, matarong, mahigugmaon, maloloy-on, ug puno sa grasya. Ang Pinadayag 4:11 nagaingon, “Ikaw ang among Ginoo ug Dios, takos ikaw nga modawat sa pagpasidungog, pagtahod, ug gahom. Kay gimugna mo ang tanan nga mga butang. Gibuhat mo sila sumala sa imong kabubut-on.”

3. Paggahin ug oras matag adlaw alang sa pagpamalandong sa Dios.

Mahinungdanon kaayo alang kanato ang paggahin ug panahon matag adlaw alang sa pagpamalandong sa Dios. Gitawag kini sa uban ug “quiet time” o “debosyon.” Gusto sa uban nga maggahin ug oras alang niini sa panahon sa kabuntagon, samtang ang uban usab gusto nga sa gabii. Dili mahinungdanon kon unsay imong itawag niining orasa o kon kanus-a nimo kini buhata. Ang mahinungdanon mao nga maggahin ka ug oras matag adlaw para sa Dios. Unsa ang mga buluhaton nga nalangkob sa atong panahon uban sa Dios?

(a) Pag-ampo. Ang pag-ampo mao ang pagpakig-istorya sa Dios. Pakig-istorya sa Dios bahin sa imong mga kabalaka ug mga suliran. Pangayo ug kaalam ug giya sa Dios. Pangayoa sa Dios ang imong mga gikinahanglan. Sultihi ang Dios nga gihigugma nimo Siya ug pasalamati Siya sa tanan Niyang gibuhat alang kanimo. Mao kini ang pag-ampo.

(b) Pagbasa sa Bibliya. Agig dugang sa imong pagtuon bahin sa Bibliya didto sa simbahan, kinahanglan basahon nimo ang Bibliya alang sa imong kaugalingong pagtuon. Anaa sa Bibliya ang tanang kinahanglan mong masayran alang sa pagkinabuhi nga malampuson ingon nga Cristohanon. Anaa sa Bibliya ang mga giya sa Dios bahin sa paghimo ug maalamon nga mga desisyon, pagsuta sa kabubut-on sa Dios, pag-alagad sa uban, ug pagtubo sa espirituhanong kinabuhi. Ang Bibliya mao ang Pulong sa Dios nganhi kanato. Anaa sa Bibliya ang mga katudloanan sa Dios bahin sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot Kaniya ug makapatagbaw kanato.

4. Pakigsuod sa mga tawo nga makatabang kanimo sa espirituhanong paagi.

Ang 1 Corinto 15:33 nagaingon, “Ayaw kamo pagtuo niana, kay kana nga panultihon panglingla lang. Hinuon, tuohi ninyo ang panultihon nga nagaingon, ‘Makadaot sa maayong pamatasan ang pagpakig-uban sa mga tawong daotan.’” Ang Bibliya puno sa mga pasidaan bahin sa mahimong impluwensiya sa mga tawong “daotan” dinhi kanato. Ang pagpakig-uban sa mga tawong nagabuhat ug sala mahimong makatintal usab kanato sa pagbuhat sa ingon. Ang kinaiya sa mga tawong atong gikauban makatakod. Mao nga mahinungdanon kaayo nga makig-uban lamang kita sa mga tawo nga nahigugma sa Dios ug mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto Kaniya.

Pangita ug usa o duha ka higala, tingali gikan sa imong simbahan, nga makatabang ug makadasig kanimo (Hebreo 3:13; 10:24). Hangyoa sila nga pahinumdoman ka kanunay nga magmatinumanon sa imong “quiet time,” sa imong mga buluhaton, ug sa imong pagkinabuhi uban sa Dios. Wala kini magpasabot nga imong isalikway ang tanan mong mga higala nga wala makaila kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas ug Ginoo. Padayon sa pagpakighigala kanila ug higugmaa sila. Pahibaloa sila nga gibag-o na ni Jesus ang imong kinabuhi, ug dili na nimo mahimong buhaton ang dili maayong mga butang nga inyong gihimo kaniadto. Pangayo sa Dios ug kahigayonan nga makasugilon ka sa imong mga higala bahin kang Jesus.

5. Pagpabautismo.

Daghang mga tawo ang adunay sayop nga pagsabot bahin sa bautismo. Ang pulong “bautismo” nagkahulugan sa “pagtuslob sa tubig”. Ang pagbautismo mao ang gitudlo sa Bibliya nga paagi sa pagpadayag ngadto sa kadaghanan sa imong bag-ong pagtuo kang Jesus, ug sa imong pagtugyan sa imong kaugalingon sa pagsunod Kaniya. Ang pagtuslob sa tubig nagahulagway sa pagkalubong kauban ni Cristo. Ang paghaw-as gikan sa tubig nagahulagway sa pagkabanhaw ni Cristo. Ang pagpabautismo mao ang pagpaila sa imong pagkahiusa kang Cristo diha sa iyang kamatayon, pagkalubong, ug pagkabanhaw (Roma 6:3-4).

Apan ang pagpabautismo dili maoy makaluwas kanimo. Ang pagpabautismo dili mao ang makahugas sa imong mga sala. Si Jesus lamang ang makaluwas kanimo, ug Iya lang nga dugo ang makahugas kanimo. Apan ang pagpabautismo mahinungdanon usab tungod kay usa kini ka lakang sa pagtuman – sa pagpadayag ngadto sa kadaghanan sa imong pagsalig kang Cristo, ug sa imong pagtugyan sa imong kaugalingon Kaniya. Kon andam ka na sa pagpabautismo, pakigsulti sa usa ka pastor.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Misalig na ako kang Jesus…karon unsay sunod?
© Copyright Got Questions Ministries